Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust.  114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
Č.3/2013
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Malinovo


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

  • Obec Malinovo je zriaďovateľom školského klubu detí ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Malinove.
  • Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
  • Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania.
      
Čl. 2
Výška príspevku

  • Obec Malinovo určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pre zákonného zástupcu nasledovne:
    - pre zákonného zástupcu žiaka 10,00 eur mesačne.
  • Obec Malinovo môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak o to písomne požiada zákonný zástupca a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z.z.  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
     
  • Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Malinove.
  • Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo dňa 21.03.2013.
  • Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho schválení a vyvesení na úradnej tabuli.

V Malinove dňa: 21.03.2013

Eva Godová                                                                                     
starostka obce

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa: