Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015
UPRAVUJÚCI PODMIENKY A SPÔSOB
PRENÁJMU BYTOV OSOBITNÉHO URČENIA


§2
Podmienky a rozsah poskytovania bývania oprávneným osobám ods. 6,

sa dopĺňa

písm. e) spíše notársku zápisnicu, ktorej obsahom je súhlas s vyprataním predmetu nájmu pre prípad skončenia nájmu, ak nedôjde k dobrovoľnému vyprataniu

Tento Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015, schválilo obecné zastupiteľstvo v Malinove dňa 22.10.2015 uznesením č.72/8/2015.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Eva Godová
starostka obce

Vyvesené: 23.10.2015
Zvesené:  09.11.2015