Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Vlády SR č.137/2000 Z.z., zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 3/2015
upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia


§ 1
Úvodné ustanovenie


 • Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov osobitného určenia (ďalej len „NB“) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.
 • Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce, ktoré boli financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce.
 • Nájomné byty  sú byty vo vlastníctve obce Malinovo s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN. Nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.
 • Na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z.z. obec zriadi záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania.
 • Pri posudzovaní žiadostí a uzatváraní  zmluvy o nájme bytu dodrží obec podmienky ustanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. a tohto VZN, pričom byty budú prednostne pridelené oprávneným osobám podľa §2 ods. 2 VZN, z toho jeden byt oprávnenej osobe podľa §2 ods. 2 písm. b) tohto VZN.


§ 2
Podmienky a rozsah poskytovania bývania oprávneným osobám

  
 • Bývanie je poskytované oprávnenej fyzickej osobe podľa § 22 zákona v byte, ktorého podlahová plocha je  73,3 m² (jednotná pre všetky byty).
 • Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je:
  • osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,
  • osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
   • členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
   • ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
   • aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce.
  • osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu (§45 až 59 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.), ak táto osoba nepresiahne vek 30 rokov.    
  • osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu (zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení n. p.).
 • Pri zisťovaní príjmov podľa predchádzajúceho odseku sa postupuje podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
 • Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
 • Podmienky ustanovené v ods. 2 tohto VZN sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
 • Ďalšie kritéria, ktoré musí spĺňať žiadateľ o pridelenie bytu osobitného určenia:
  • je prihlásený na trvalé bydlisko v obci Malinovo minimálne jeden rok,
  • nevlastní inú nehnuteľnosť vhodnú na bývanie,
  • nemá záväzky po lehote splatnosti voči obci,
  • uhradí finančnú zábezpeku najneskôr pred podpisom zmluvy o nájme bytu.


§ 3
Posudzovanie žiadostí


 • Podané žiadosti spolu s dotazníkom a prílohou prerokuje obecné zastupiteľstvo.
 • Každý žiadateľ dostane dotazník, ktorý obsahuje:
  • meno a  priezvisko (prípadne rodné priezvisko) žiadateľa
  • dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav
  • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorého bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu.
 • Prílohou zaslaného dotazníka je:
  • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej  zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok  pred   podaním žiadosti, v prípade dôchodcov   sa   preukáže   výška    dôchodku dokladom zo Sociálnej poisťovne
  • doklad o zdroji finančných prostriedkov podľa § 2 tohto VZN.
 • Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, zoradení vzostupne podľa dátumu podania žiadosti.
 • Obecné zastupiteľstvo v zložení:
  • Dúcz Jozef -  poslanec OZ / zástupca starostky/
  • Horváth Gabriel - poslanec OZ
  • Kenderessy Gabriel – poslanec OZ
  • Lengyel Štefan – poslanec OZ
  • Lieskovský Imrich – poslanev OZ
  • Szabó Štefan – poslanec OZ
  • Szigl Jozef – poslanec OZ
  • Šimonovičová Alžbeta – poslankyňa OZ
  • Valacsai Edit – poslankyňa OZ
  prerokuje a schváli žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá v § 2 tohto VZN.
 • Žiadateľ, ktorý nezašle späť vyplnený dotazník s prílohami podľa ods.2, uvedie nepravdivé údaje alebo nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše, vyradí sa z poradovníka.
 • Po zaradení žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím do poradovníka bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok na predĺženie nájomnej zmluvy.
 • V prípade, že počet žiadateľov, ktorí splnili kritéria podľa § 2 tohto VZN, prevyšuje kapacity voľných bytov, obecné zastupiteľstvo uskutoční výber losovaním.


§ 4
Nájomná zmluva a doba nájmu


 • Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy  a nie sú upravené zákonom č. 443/2010 Z. z., sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä (viď príloha):
  • začiatok nájmu
  • dobu nájmu
  • výšku mesačného nájomného
  • podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy
  • výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu
  • opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu
  • podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu
  • ukončenie nájmu
  • zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
 • Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov:
  • ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona, ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov
  • ak nájomcom je osoba podľa § 2 ods. 2 písm. d) toho VZN, ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov.
 • V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude obec informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.
 • Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 3 môže obec uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu
  • nie je vyšší ako trojnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 2 ods.2 písm. a) tohto VZN
  • nie je vyšší ako štvornásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. b) tohto VZN.
 • Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky stanovené osobitným predpisom (§ 143 písm. d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), uzavrie obec Malinovo len s fyzickou osobou žijúcou v v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným postihnutím a ak nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 2 ods. 2 tohto VZN najviac na jeden rok.
 • Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 2 ods. 2 tohto VZN, môže obec uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.
 • Nájomná zmluva bude ďalej obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, vo výške šesťmesačného nájomného. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je obec  povinná už zloženú finančnú zábezpeku  bezodkladne vrátiť. Obec v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu.
 • Finančná zábezpeka podľa odseku 7 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovaním užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie obec na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.
 • Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu.
 • Pred uzavretím nájomnej zmluvy je obec  povinná umožniť nájomcovi prehliadku nájomného bytu.


§ 5
Záverečné ustanovenie


 • Obec Malinovo, ako vlastník bytových domov je povinná tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
 • Obec Malinovo  zverejní zoznam nájomcov schválených obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli.
 • VZN č. 3/2015 bolo schválené obecným zastupiteľstvom Malinovo dňa 2.7.2015 uznesením č. 53/6/2015.
 • Týmto VZN č. 3/2015 sa ruší VZN č. 5/2006 a všetky dosiaľ platné dodatky k cit. VZN.
 • Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom po zverejnení na úradnej tabuli obce.
 • Žiadosti podané v roku 2012 sa posudzujú ako žiadosti podané podľa tohto VZN, pričom žiadateľ doloží k žiadosti novú prílohu - potvrdenia podľa §3 ods.3 tohto VZN za predchádzajúci kalendárny rok.
 • Prílohou tohto VZN je predpis nájomného podľa výmery bytu.


Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Malinovo dňa 03.07.2015.
Zverejnené na úradnej tabuli po schválení OZ uzn.č. 53/6/2015 dňa 02.07.2015.   
VZN nadobúda účinnosť zvesením dňa 20.07.2015.

Eva Godová
starostka obce