Všeobecné záväzné nariadenie obce Malinovo č. 4/2005

Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo, na základe ust. § 8 ods. a, ods. b, a ods. c, ďalej podľa ust. § 14 ods. 1 písm. a, písm. b, a ods. 2 písm. a, písm. c, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,

vydáva

okamžitý zákaz spaľovať odpad a vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň  v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.


Uvádzané činnosti možno vykonávať, len s povolením Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a orgánov životného prostredia.

Spaľovať odpad je možné len v tepelných spotrebičoch na to určených a podľa príslušných predpisov inštalovaných. Ostatný živočíšny a rastlinný odpad je možné kompostovať alebo na likvidáciu horľavých a rozmernejších odpadov, využiť veľkokapacitné kontajnery na odpad, ktoré budú umiestnené na obvyklých miestach obce.

Za nedodržanie uvedených zákonných ustanovení môže právnickej a podnikajúcej fyzickej osobe, okrem postihu orgánov životného prostredia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru podľa ust. § 59 ods. 2 písm. j, uložiť pokutu až do výšky 500.000,- Sk. Obdobne fyzickej osobe za nedodržanie uvádzaných ustanovení môže byť uložená pokuta podľa ust. § 61 ods. 4 písm. f, až do výšky 10.000,- Sk.
Uvedenú problematiku rieši aj § 72 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov, za čo môže byť udelená pokuta 5.000,- Sk.
Súčasne žiadame obyvateľov, aby veľkorozmerný odpad pred jeho uložením do kontajnera rozrezali na menšie kusy, aby obsah kontajneru bol maximálne využitý.

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 27.6.2005 unesením č. 16 a nadobudlo platnosť dňa 14.7. 2005

Eva Godová
starostka obce

vyvesené: 28.6.2005
zvesené:   13.7.2005