Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo  na základe ust.§6 ods.1 a ust.§11 ods.4 písm.g/ zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust.  §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 • Obec Malinovo je zriaďovateľom Materskej školy Malinovo.
 • Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu, okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
 • Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou, stanovenou rozhodnutím obecného zastupiteľstva.  
 • Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.


Čl. 2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

 • Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Malinovo je 15,00 € za jedno dieťa mesačne.  Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci prevodom na účet MŠ Malinovo v Prima banke, a.s., číslo účtu 1910077001/5600 alebo poštovou poukážkou.

                                                                   
Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Zmeny a doplnky uvedeného všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo.
 • Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo dňa 21.03.2013.
 • Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. deň po jeho schválení a vyvesení na úradnej tabuli obce.


V Malinove 21.03.2013                                   

Eva Godová
starostka obce

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa :