Obecné zastupiteľstvo v Malinove na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm..g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015
o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Malinovo


§ 1
Úvodné ustanovenia


 • Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Malinovo.
 • Obec Malinovo prenajíma nebytové priestory pozemky, ktoré prechodne alebo trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh, za odplatu právnickým alebo fyzickým osobám na uspokojovanie ich potrieb a rozvoj podnikateľských aktivít.
 • Pod pojmom nebytové priestory sa rozumejú :
  • priestory obchodné (obchodné, reštauračné, kaviarenské, pohostinstvá a kancelárie)
  • priestory pre služby (zdravotníctvo, kaderníctvo, oprava obuvi, brašnárstvo, zberňa prádla, krajčírstvo, opravy všetkého druhu a kancelárske priestory)
  • priestory na športové a kultúrne využitie (kultúrny dom, telocvičňa a miniihrisko)
  • skladové a výrobné priestory.
 • Pod pojmom pozemok sa rozumejú :
  • pozemky na nepodnikateľské účely (záhrady a ostatné pozemky)
  • pozemky na podnikateľské účely
  • priestory pri obecných budovách a stavbách
  • priestory na obecných budovách a stavbách a verejných priestranstvách na umiestnenie reklamy, okrem reklamných a informačných zariadení podľa stavebného zákona.


§ 2
Nájomné za prenájom


 • Obec Malinovo môže nebytový priestor, a pozemok prenechať na užívanie inému a to zmluvou o nájme v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
 • Nájomné za prenájom  sa určuje dohodou, pričom sa vychádza z minimálne možných ročných sadzieb za 1 m²  plochy  nebytového priestoru a pozemku.
 • Ročné sadzby za 1 m²  sú nasledovné:
  Nebytové priestory:
  a) DAM MAMOTO:6,506 € /m² /rok
  b) ZAM MALINOVO:6,506 € /m² /rok
  c) PRADOS:6,506 € /m² /rok
  d) BISTRO ŠPORT CLUB:7,43 € m² /mesiac
  e) Kultúrny dom pre občana s TB v Malinove  10 € / hodina
  f) Kultúrny dom pre cudzích občanov20 € / hodina
  g) Primoviny – vináreň10 € / m²
  h) Telocvičňa:15 €/ hodina
  i) Telocvičňa:20 €/ 2 hodiny
  j) Telocvičňa – lukostreľba:10 €/ hodina
  k) Mini-ihrisko:15 €/ hodina
  l) Mini-ihrisko:20 €/ 2 hodiny
  m) Hlásenie v miestnom rozhlase:3,30 €
  n) Fotokópie:0,09 €/ 1ks – A4
  0,15 €/ 1ks A3

  Pozemky:
  a) pozemky na nepodnikateľské účely  a záhrady v intraviláne obce:0,10 €/m² /rok
  b) pozemky na podnikateľské účely:5 €/m² /rok
  c) priestory pri obecných budovách a stavbách na podnikateľské účely:5 €/m² /rok
  d) ostatné verejné priestory:0,50 €/m² /rok
  e) predaj na verejnom priestranstve:3,30 €/m²/deň
  f) pozemok pod novinovým stánkom:6,63 €/m²/rok

  Ročné sadzby uvedené v ods. 3 je možné zvýšiť až o 10 % v prípade vyššej využiteľnosti.
 • Pri dohode o výške nájomného sa musia zohľadniť prípadné ďalšie náklady, ktoré sú spojené s užívaním verejného  priestoru a pozemku na podnikanie resp. inej plochy


§ 3
Spoločné ustanovenia


 • Starosta obce je oprávnený po prerokovaní vo finančnej komisii poskytnúť úľavy, ak je to v záujme obce. Zníženie nájomného nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.
 • Splatnosť nájomného sa môže dojednať štvrťročne, polročne, výnimočne ročne, vždy k 15. dňu prvého mesiaca dojednaného obdobia. Ak vznikne nájomný vzťah v priebehu roka, termín platenia nájomného sa dohodne osobitne.
 • Ak je nájomca v omeškaní s platením splátky nájomného viac ako 30 dní po lehote splatnosti, prenajímateľ do 10 dní zašle výzvu na úhradu dlžného nájomného. Ak nájomca do 7 dní od doručenia výzvy neuhradí dlžné nájomné, prenajímateľ môže ukončiť právny vzťah výpoveďou. Ak nájomca vo výpovednej lehote uhradí dlžnú čiastku s príslušenstvom, prenajímateľ zruší výpoveď.
 • V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného v zmysle príslušného VZN bude  prenajímateľ účtovať nájomcovi úroky z omeškania v zmysle § 517 odst.2 Občianského zákonníka   a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení § 3 nariadenia vlády č. 586/2008 alebo úroky z omeškania za každý i začatý deň omeškania vo výške 0,05 % z čiastky, ktorou je nájomca v omeškaní.
 • Nájomné sa určuje ročne a pre ďalšie obdobie trvania nájmu sa môže zvyšovať vždy minimálne o %  oficiálne udanej miery inflácie. Zvýšenie ceny nájomného bude riešené dodatkom k nájomnej zmluve.
 • Nájomca nemôže prenajatý nebytový priestor a pozemok prenajať tretej osobe.
 • Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúcich z iných právnych predpisov.


§ 4
Záverečné a zrušujúce ustanovenia


 • Na tomto Všeobecne záväznom nariadení  č. 4/2015 Obce Malinovo sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malinove dňa
 • Toto všeobecne záväzné č. 4/2015nariadenie nadobúda účinnosť dňom
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 ruší všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch č.1/2009 zo dňa 1.1.2009 vrátane cenového výmeru zo dňa 1.1.2012.

Eva Godová
starostka obce

Zavesené dňa : 3.07.2015
Zvesené dňa : 20.07.2015
Schválené uznesením OZ č. 55/6/2015 dňa 2.07.2015.