Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2006
o podmienkach nájmu v nájomných bytoch obce Malinovo

VZN č. 5/2006 bolo nahradené všeobecné záväzným nariadením č. 3/2015 upravujúcim podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia.