Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 5/2006 a k dodatku č. 1/2013
o podmienkach nájmu v nájomných bytoch obce Malinovo

Obecné zastupiteľstvo v Malinove podľa § 6 Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plnom znení sa uznieslo na tomto

Dodatku č. 2/2015

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2006 a k dodatku č. 1/2013 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch obce Malinovo

Článok IV.

 • Na výber nájomcov a zhodnotenie splnenia kritérií a podmienok určených týmto nariadením a všeobecne platnými predpismi je obecné zastupiteľstvo v zložení:
  • Dúcz Jozef – poslanec OZ
  • Horváth Gabriel – poslanec OZ
  • Kenderessy Gabriel – poslanec OZ
  • Lengyel Štefan – poslanec OZ
  • Lieskovský Imrich – poslanec OZ
  • Szabó Štefan – poslanec OZ
  • Szigl Jozef – poslanec OZ
  • Šimonovičová Alžbeta – poslankyňa OZ
  • Valacsai Edit – poslankyňa OZ

Tento dodatok č. 2/2015 k VZN č. 5/2006 schválilo obecné zastupiteľstvo v Malinove dňa 26.2.2015 uznesením č. 28/3/2015.
Účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Eva Godová
starostka obce

Vyvesené: 27.02.2015
Zvesené: 18.03.2015