Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo o podmienkach nájmu v nájomných bytoch
č. 5/2006

nahradené všeobecné záväzným nariadením č. 3/2015 upravujúcim podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia.