Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo  na základe  ust.§ 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2013

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia
  
 • Obec Malinovo  je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – Školská jedáleň pri MŠ Malinovo.
 • Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom / žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok“.
 • Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

Čl.2
Výška príspevku

 • Podľa nariadenia Ministerstva školstva SR (finančné pásma zverejnené na internetovej stránke) sa určuje výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení nasledovne:
  Desiata  Obed  Olovrant  Spolu v €
  Materská škola
  (stravníci od 3 do 6 rokov)0,280,680,231,19*  
  Základná škola
  (stravníci od 6 do 10 rokov) 1,01*
  Zamestnanci 1,19*
  * 3. finančné pásmo

 • Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov školskej jedálne sumou 4 eurá na mesiac.
                                                   
Čl. 3
Určenie podmienok platenia stravného

 • Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok, a to mesačne vopred najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 • Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť najneskôr do 8.00 hod. príslušného dňa.
 • Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo.
 • Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo dňa 21.03.2013.
 • Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho schválenia a po vyvesení na úradnej tabuli obce.

Malinovo 21.03.2013                                                                            
               
Eva Godová
starostka obce