Obec Malinovo v zmysle zákona NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 6 odst. 1 vydáva toto  

Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 5 /2015
Obce Malinovo
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
(Trhový poriadok)


§ 1
Úvodné ustanovenia


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na určenom trhovom mieste (trhovisku) v obci Malinovo a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavaní tohto VZN.

§ 2
Základné pojmy


 • Trhovým miestom (ďalej len TM) je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj.
 • Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
 • Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach.
 • Príležitostný  trh je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou.
 • Ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj  na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie.
 • Stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim (§ 9 tohto VZN) alebo prenajatý predávajúcemu.
 • Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.
 • Predajný čas je čas, počas ktorého je povolený predaj tovaru a poskytovanie služieb.
 • Poľnohospodárske prebytky sú rastlinné, živočíšne produkty a výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.


§ 3
Povolenie na zriadenie TM


 • Povolenie na zriadenie TM a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na TM vydáva Obecný úrad Malinovo. Bez takéhoto povolenia je predaj výrobkov a poskytovanie služieb neoprávnené.
 • Pri povoľovaní zriadenia TM obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.
 • Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na TM musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam.
 • Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa  § 9 a predloží doklady podľa odseku 5.
 • Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok podľa § 9 sa preukazuje predložením:
  • kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa § 9, písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
  • čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba podľa § 9, písm. b),
  • čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 9, písm c).
 • Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:
  • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
  • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
 • Žiadateľ, ak je osoba podľa § 9, písm. b), preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
 • Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
 • Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo v tržnici vydáva správca trhového miesta.


§ 4
Správa obecného trhoviska


Správcom trhoviska v obci Malinovo je Obecný úrad Malinovo.

§ 5
Trhové dni, predajný čas a miesto trhoviska


 • Trhové dni a predajný čas sa stanovuje nasledovne:
  piatok, ak tento deň nie je štátnym sviatkom:
  • v letnom období  od 08:00 hod. do 12:00 hod.
  • v zimnom období od 09:00 hod. do 12:00 hod.
 • U príležitostných trhov budú trhové dni a predajný čas  stanovené individuálne súčasne s povolením obce Malinovo.
 • Miestom trhoviska je v obci Malinovo verejné priestranstvo pri pekárni na Petőfiho ul., Malinovo.


§ 6
Rozsah a podmienky predaja niektorých výrobkov na TM


 • Na trhových miestach sa môžu predávať produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby t.j. ovocie, zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, zeleninové a kvetinové sadivo, kvetiny a lesné plody a nižšie zvlášť uvedené produkty.
 • Ovocie, zelenina a kvety sa môžu na trhových miestach predávať bez osvedčenia podľa osobitného zákona.
 • Ovocie a zelenina musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov. Lesné plody i poľnohospodárske produkty musia byť očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.
 • Huby možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydal miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnenie na predaj sa týka tých druhov, ktoré sú uvedené v osvedčení. Povolenie na predaj húb musí byť umiestnené na viditeľnom mieste. Voľne rastúce čerstvé huby musia byť pri predaji označené ich druhom, neporušené a nepokrájané.
 • Med a včelie produkty možno predávať len zdravotne bezpečné, plnené do hygienicky vyhovujúcich obalov, označené v súlade so zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MPRV SR č. 41/2012 Z.z. o mede v platnom znení. Trhovník musí mať svoju činnosť zaregistrovanú v zmysle ustanovení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, prípadne nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (včelári-výrobcovia a baliarne medu), alebo zaregistrovanú podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (len predajcovia).
 • Cukrovinky, oblátky, sušené ovocie a orechy.
 • Na trhových miestach sa môžu predávať mäso hydiny a zajacovitých (pri zabezpečení hygienických požiadaviek podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín) len riadne zaregistrovaní prvovýrobcovia podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam. Predaj sa uskutočňuje v tržniciach a na trhoviskách, ktoré sú na tento účel vybavené chladiacimi vitrínami a pultami, prívodom tečúcej teplej vody a studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným zariadením. Na trhových miestach je možné predávať aj mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat, potraviny živočíšneho pôvodu, avšak len formou ambulantného predaja schváleného rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva  podľa zákona č. 353/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 • Potraviny musia byť pri predaji umiestnené najmenej 70 cm nad zemou, ovocie, zelenina v debnách a stojanoch.
 • Za zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci. Počas  predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením a vonkajšími nepriaznivými vplyvmi.
 • Pri predaji rastlinného množiteľského materiálu povoleného v bode 1 tohto § VZN (osivo, sadivo) je potrebné preukázať pôvod nadobudnutia a potvrdenie o zdravotnom stave  rastlinného materiálu vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a tento materiál musí byť výrazne označený „nevhodné pre konzum“.
 • Vianočné stromčeky, čečinu a výrobky z nej možno predávať len na základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (u fyzických osôb súhlas majiteľa lesa potvrdený príslušným obecným úradom).
 • Predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľského materiálu je možný len za podmienky, že je označený štítkom s údajmi o odrode, šľachtiteľskej stanici a pod., pričom predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí tovaru, kmeň musí byť označený farebnou bodkou - sever.
 • Predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované váhy, miery, závažia, a musí mať dostatok vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyžaduje, musí predávajúci používať vhodné manipulačné náradie (manipulačné kliešte a pod.).
 • Na TM sa môžu v  stánku s trvalým stanovišťom a na príležitostných trhoch predávať tieto druhy spotrebného tovaru:
  • textilné a odevné výrobky,
  • obuv,
  • výrobky spotrebnej elektroniky,
  • drobný tovar,
  • kozmetika,
  • drogistický tovar,
  • hračky,
  • domáce potreby,
  • športové potreby,
  • papierenský tovar,
  • knihy, denná tlač a periodická tlač
  • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky.


§ 7
Zákaz predaja niektorých výrobkov


Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
 • zbrane a strelivo,
 • výbušniny a pyrotechnické výrobky,
 • tlač, tlačoviny a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
 • tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
 • liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj   liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, akciách poriadaných obcou a miestnymi organizáciami,
 • jedy, omamné a psychotropné látky,
 • lieky,
 • automobily, motocykle ich súčiastky a príslušenstvo,
 • chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné  živočíchy a invázne druhy živočíchov,
 • živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných  rýb a na propagačné predajné  podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat pri splnení podmienky, že bolo predložené súhlasné stanovisko regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
 • chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
 • surové kravské, ovčie, kozie mlieko a mliečne výrobky z nich vyrobené,
 • mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat okrem ambulantných predajní schválených príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
 • huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkárni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,
 • všetky potraviny živočíšneho pôvodu okrem ambulantných predajní schválených príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
 • lahôdkárske výrobky (výrobky studenej kuchyne) a cukrárenské výrobky s náplňou,
 • potraviny určené na osobitné výživové účely a pochutiny neznámeho pôvodu,
 • nekvalitný tovar,
 • tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.

Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších  výrobkov a produktov
pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.

§ 8
Druhy poskytovaných služieb na TM


Na TM možno poskytovať tieto služby:
 • pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa osobitných predpisov,
 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 • oprava dáždnikov,
 • oprava a čistenie obuvi,
 • oprava kožených výrobkov,
 • kľúčové služby,
 • čistenie peria,
 • montáž, oprava a údržba plastových okien
 • sklenárske práce
 • ďalšie služby pre obyvateľov na základe predchádzajúceho súhlasu obce.


§ 9
Ambulantný predaj v obci


 • V obci sa ambulantne môžu predávať:
  • Knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
  • Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
  • Spotrebné výrobky, ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z.  tým nie je dotknuté,
  • Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
  • Balená zmrzlina,
  • Ovocie a zeleninu.
 • Ambulantný predaj pri cestách mimo obce Malinovo sa zakazuje.


§ 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby


Na TM  môžu na základe povolenia predávať výrobky a poskytovať služby:
 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a lesné plody, len v prípade, že to nie je v rozpore s ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkárne a na malé množstvá a Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b), c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
Predaj na trhových miestach nesmú vykonávať osoby mladšie ako 18 rokov a osoby
pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne
úkony vo veciach súvisiacich s týmto trhovým poriadkom (Obč. zákonník).

§ 11
Povinnosti predávajúceho na trhových miestach


 • Okrem povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich článkov tohto VZN je predávajúci povinný:
  • označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
  • dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
  • používať elektronickú registračnú pokladňu podľa osobitných predpisov
  • udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb počas predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
  • zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach aj akostnou triedou,
  • vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
  • dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov,
  • dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja.
 • Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi obecného trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánom dozoru:
  • doklad o oprávnení na podnikanie (živnostenský list – originál), povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
  • povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za prenajaté predajné zariadenie alebo predajnú plochu a  doklad o zaplatení poplatku za predaj na príslušný deň,
  • zdravotný preukaz a povolenie (súhlas) prípadne posudok príslušného orgánu úradnej kontroly potravín (regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, štátny veterinárny a potravinový ústav a pod.), ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovania služieb,
  • pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
  • pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
  • doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi  fyzickými osobami v primeranom množstve,
  • pri predaji rastlinných výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti doklad, ktorý potvrdzuje, že predávané výrobky nepochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti /potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a zameraní poľnohospodárskej výroby, platné na aktuálny rok/.
  • Pri predaji potravinárskych výrobkov , ktorých charakter vyžaduje skladovanie v chladiacom zariadení –  rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva o schválení predaja z pojazdnej predajne.
  • Pri predaji potravinárskych výrobkov je povinný dodržiavať ďalšie ustanovenia zák. č. 152/1995 o potravinách a zák. č. 178/1998 § 7 odst. 1 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na TM.
 • Príslušné doklady musí mať predávajúci vždy pri sebe, inak sa vystavuje riziku uloženia pokuty alebo zákazu predaja.
 • Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach (§ 10) je povinná poskytnúť orgánom dozoru (§ 14) na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.


§ 12
Povinnosti a práva správcu trhoviska

Správca trhoviska je povinný:
 • Trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste na obecnom trhovisku a zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
 • Nesmie umožniť predaj  výrobkov a poskytovanie služieb bez povolenia.
 • Zabezpečuje na trhovisku sústredené miesto na skladovanie odpadkov a potrebný počet kontajnerov na komunálny odpad, ktorý vznikne na trhovisku.
 • Zabezpečuje čistotu trhoviska počas prevádzky a  po skončení stanoveného predajného času  riadny pravidelný odvoz odpadkov a dôkladné vyčistenie a upratanie priestorov  trhoviska.
 • Kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

Správca TM je oprávnený:
 • V prípade opakovaného nedodržiavania tohto VZN vykázať z priestorov trhového miesta predávajúceho, prípadne mu neumožniť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb.
 • Zakázať predaj výrobkov alebo  poskytovania služieb fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky a poskytuje služby.


§ 13
Orgány dozoru a sankcie


 • Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:
  • Slovenská obchodná inšpekcia,
  • Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
  • Starostka obce Malinovo, hlavná kontrolórka obce Malinovo a poverení zamestnanci obecného úradu Malinovo.
 • Orgán dozoru uloží pokutu do 17 000 € fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá:
  • zriadila TM bez povolenia (§ 3 tohto VZN), alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 (zákona č. 178/1998 Z.z. ),
  • predáva výrobky a poskytuje služby na TM bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 7  tohto VZN) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1 zákona 178/1998Z.z.), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods.2 zákona 178/1998 Z.z.),
  • porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce.
 • Výnos pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou a orgánmi úradnej kontroly potravín je príjmom štátneho rozpočtu, výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.
 • Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach FO alebo PO, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na TM.
 • Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
 • Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.


§ 14
Záverečné ustanovenia


 • Toto VZN č. 5/2015 nadobúda účinnosť 15-tym dňom po zverejnení na úradnej tabuli obce.
 • Na tomto všeobecne záväznom nariadení č.5/2015 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo na  svojom  6.zasadnutí uznesením č.6/2015 dňa 02.07.2015.
 • Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí príloha č.1, Trhový poriadok obce Malinovo.
 • Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 3/2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.


V Malinove, dňa 03.07. 2015

Vyvesené: 03.07. 2015
Zvesené:   20.07. 2015
Schválené OZ uzn.č.6 /2015 dňa 02.07.2015

Eva Godová
starostka obce