Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo
č. 6/2013

Obec Malinovo podľa § 11 ods. 4 písm . c) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Článok 1

  • Vyhlasuje sa záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Malinovo, zmeny a doplnky č. 01/2013.
  • Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú uvedené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Malinovo, zmeny a doplnky č. 01/2013 , sú uvedené v jej textovej časti  „Návrh záväznej časti“ a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.

Článok 2

Územnoplánovacia dokumentácia Územný plán obce Malinovo, zmeny a doplnky č. 01/2013 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Malinove, na Obvodnom  úrade  Bratislava, odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom stavebnom úrade.

Článok 3

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo dňa 10.09.2013, uznesením č.13.
  • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Malinove 11.09.2013  

Eva Godová, starostka obce

Zverejnené: 11.09.2013