Všeobecne  záväzné  nariadenie
č. 7/2015

o sociálnych službách
na území obce Malinovo.


Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.11.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 25.11.2015

                          
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane): 09.12.2015.
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Malinove dňa : 10.12.2015  
pod č.: 84/9/2015

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Malinovo dňa: 11.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

Eva Godová
starostka obce

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE Malinovo č.7/2015
zo dňa 10.12.2015 O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH


Obec Malinovo podľa ustanovení § 6 ods.1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455 /1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie  obce č. 7/2015 o sociálnych službách obce

I.  časť
Článok 1
ÚVODNÉ  USTANOVENIA

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je:
 • rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s platnou právnou úpravou,
 • zabezpečovanie sociálnych služieb v pôsobnosti iných subjektov,
 • spôsob a výška úhrady za poskytované sociálne služby.

2. Obec Malinovo poskytuje vo svojej pôsobnosti sociálne služby:  
2.1 na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:  
 • domáca opatrovateľská služba,
 • odľahčovacia služba.

II. časť
Článok 2

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o posúdenie  odkázanosti na:  
 • domácu opatrovateľskú službu,
 • na sociálnu službu v zariadení pre seniorov,  
 • odľahčovaciu službu,
 • denný stacionár
 • zariadenie opatrovateľskej služby
  začína podaním písomnej žiadosti, ktorú podáva žiadateľ obci Malinovo prostredníctvom podateľne obecného úradu (príloha č. 1 VZN).

2. Prílohou žiadosti o posúdenie odkázanosti podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto článku je lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vypracovaný lekárom, s ktorým má žiadateľ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (zmluvný lekár).
3. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby podľa ods. 1 písm. c) tohto článku považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  
4. Konanie o posúdenie odkázanosti na príslušnú sociálnu službu sa začína tiež na základe podnetu orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu t.j. aj obce Malinovo.
  
Článok 3
Rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu

1. Na základe podanej žiadosti  obec vykoná sociálnu a lekársku posudkovú činnosť. Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce tak, aby výsledky posúdenia  neboli v rozpore s výsledkami sociálnej posudkovej činnosti.
2. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
3. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy(podľa prílohy č. 2 VZN), zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít (podľa prílohy č. 3 VZN), pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia (podľa prílohy č. 4 VZN).
3. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje obec posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:  
 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
 • návrh druhu sociálnej služby,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.  
4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.   

Článok 4
Poskytovanie sociálnych služieb

 • Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, požiada fyzická osoba o uzavretie príslušnej zmluvy na poskytnutie tejto služby neverejného poskytovateľa prostredníctvom obce Malinovo.         
 • Obec  Malinovo v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa – RUŽOVEJ ZÁHRADY n.o.  na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.


III. časť

Článok 5
Domáca opatrovateľská služba

 • Domáca opatrovateľská služba (ďalej len OS) je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo dovŕšenia dôchodkového veku.  
 • OS sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Malinovo, ktorá:  
  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa osobitného predpisu,
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a dohľadu podľa prílohy č. 4 zákona  NR SR 448/2008 Z.z. o sociálnych službách /ďalej len zákon o sociálnych službách/.  

Článok 6
Spôsob určenia výšky úhrady za OS a jej platenia

 • Úhrada  za  OS  v príslušnom   kalendárnom  mesiaci  sa  platí  podľa skutočného  počtu hodín poskytovaných opatrovanému.  
 • Úhradu je  prijímateľ  povinný uhradiť do 30 dňa  kalendárneho mesiaca, v ktorom sa mu OS poskytovala.
 • Po  zaplatení úhrady musí osobe, ktorej sa poskytuje OS zostať z jeho príjmu najmenej 1,4 násobok životného minima určeného pre jednu FO.   
 • Ak nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za OS prechádza táto na rodičov a deti. Úhradu za sociálnu službu môže platiť aj iná osoba, na základe uzatvorenej zmluvy o platení úhrady za OS s mestom.  Nezaplatená úhrada, alebo jej časť  za OS je pohľadávkou obce a uplatňuje sa v konaní o dedičstve.     
 • Výška úhrady za hodinu poskytovanej služby je : 0,75 € /hod.  


Článok 7
Odľahčovacia služba

 • Odľahčovacia služba je podľa zákona  o sociálnych službách  sociálna služba poskytovaná fyzickej  osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas  obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
 • Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
 • Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni v kalendárnom roku nemožno preniesť do nasledujúceho roku.   
 • Obec Malinovo  zabezpečí u neverejného poskytovateľa – RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. terénnu sociálnu službu – formou opatrovateľskej služby počas pracovných dní – do  12 hodín denne. Za  poskytnuté  služby je občan povinný zaplatiť úhradu.
 • Úhrada za poskytnutie odľahčovacej službe je 0,90 EUR/ hod. Žiadateľ predloží žiadosť o odľahčovaciu službu minimálne mesiac pred tým ako ju bude potrebovať, ak sú mu známe vopred dôvody jej potrebnosti/ napr. liečenie, plánovaná dovolenka/, v ostatných prípadoch minimálne 7 pracovných dní vopred.  


Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malinovo, dňa 10.12.2015.
 • Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
 • Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2016


Eva Godová
Starostka obce

filePrílohy (124 KB)