Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2015
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
na území obce MalinovoNávrh VZN :
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.11.2015
zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 25.11.2015

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do /včítane/: 15 dní
Doručené pripomienky /počet/: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Malinove dňa: 10.12.2015 uznesením č. 83/9/2015.

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Malinovo dňa: 11.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2016

Eva Godová
starostka obce


Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo na základe ust. §6 ods. 1 a ust. §11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2015
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Malinovo je zriaďovateľom materskej školy:  Materská škola Malinovo.

(2) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

(3) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou, stanovenou rozhodnutím obecného zastupiteľstva.
  
(4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(5) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa:
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.


Čl. 2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 20,00 € za jedno dieťa mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci prevodom na účet účet IBANSK 25 0200 0000 0035 6454 0559, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

  • Zmeny a doplnky uvedeného všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo.
  • Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo dňa: 10.12.2015
  • Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 25.12.2015.
  • VZN č. 5/2013 zo dňa 21.03.2013 sa ruší.


V Malinove, dňa 10.12.2015

Eva Godová
starostka obce