Všeobecne záväzné nariadenie
č. 9 /2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce MalinovoNávrh VZN :
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25.11.2015
zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 25.11.2015

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do /včítane/:15 dní

Doručené pripomienky /počet/: 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa : 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Malinove dňa 10.12.2015
pod č .81/9/2015

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Malinovo dňa: 11.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

Eva Godová
starostka obce


Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo
č. 9/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Malinovo


Obecné zastupiteľstvo Obce Malinovo vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

čl.1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení 1/ so sídlom na území Obce Malinovo, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2/

čl.2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je MŠ a školské zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti obce Malinovo
   
  a) Materská škola – Óvoda Malinovo

  b) Školská jedáleň pri MŠ Malinovo

  c) Školský klub detí pri ZŠ Malinovo

čl.3
Výška a účel dotácie

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

2. Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Určenie výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malinovo.

Materská škola
na jedno dieťa/rok
1.850 €

Školský klub detí pri ZŠ s VJSl.
na jedno dieťa/rok
580 €

Potencionálny stravník v Školskej jedálni pri MŠ
na jedno dieťa/rok
221 €

čl.4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

1. Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 3 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.

2. Výška dotácie môže byť upravená počas príslušného roka.

čl.5
Záverečné ustanovenia

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Malinovo, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy (ust.§ 31 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy).
  
2. Príloha k tomuto VZN bude každoročne schvaľovaná obecným zastupiteľstvom v rámci schvaľovania rozpočtu obce Malinovo. V prípade zmeny objemu výnosu dane z príjmov pre Obec Malinovo alebo z titulu iných nepredvídaných ekonomických udalostí, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili finančnú situáciu obce, bude rozpis finančných prostriedkov, uvedený v prílohe č. 1, prehodnotený a predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

3. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Malinove dňa 10.12.2015 uznesením číslo 81/9/20152015 zo dňa 10.12.2015.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.

5. VZN č. 4/2013 zo dňa 21.03.2013 sa ruší.

Eva Godová
Starostka obce Malinovo

1/ ust. § 6 odst. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2/ ust. § 6 odst. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
3/ napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.