Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo
č. 4/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na uzemí obce Malinovo


Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

čl.1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení 1 so sídlom na území obce Malinovo, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2

čl.2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malinovo:    
 • Materská škola Malinovo
 • Školská jedáleň pri MŠ Malinovo
 • Školský klub detí pri základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským.


čl.3
Výška a účel dotácie

 • Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia.
 • Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
 • V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.


čl.4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

 • Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
 • Výška dotácie môže byť upravená počas príslušného roka.


čl.5
Záverečné ustanovenia

 • Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Malinovo, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy (ust.§ 31 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy).
 • Príloha k tomuto VZN bude každoročne schvaľovaná obecným zastupiteľstvom v rámci schvaľovania rozpočtu obce Malinovo. V prípade zmeny objemu výnosu dane z príjmov pre obec Malinovo alebo z titulu iných nepredvídaných ekonomických udalostí, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili finančnú situáciu obce, bude rozpis finančných prostriedkov uvedený v prílohe č.1 prehodnotený a predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
 • Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Malinove dňa 21.03.2013.
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho schválenia po vyvesení na úradnej tabuli obce.

V Malinove dňa 21.03.2013

Eva Godová
starostka obce Malinovo1) ust. § 6 odst. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2) ust. § 6 odst. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  
3) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy


Príloha č. 1

O určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malinovo.

Materská školana jedno dieťa / rok     1 250,00 €
Školský klub detí
pri ZŠ s VJSl.

na jedno dieťa / rok

580,00 €
Školský klub detí
pri ZŠ s VJM

na jedno dieťa / rok

580,00 €
Potencionálny stravník
v školskej jedálni pri MŠ      

na jedno dieťa / rok

221,00 €