Všeobecne-záväzné nariadenia


Rok 2019

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
č.2fileVZN č.2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad (373 KB)01.01.2020
Dodatok č.1fileDodatok č.1 k VZN č.7/2016 (112 KB)23.08.2019
Dodatok č.1fileDodatok č.1 k VZN č.1/2019 (125 KB)23.08.2019
č.1fileVZN č.1/2019 o výške príspevku na stravu v ŠJ pri MŠ Malinovo (124 KB)5.4.2019
Dodatok č.1 fileDodatok č. 1 k VZN 4/2015 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov (147 KB)01.03.2019

Rok 2018

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
Dodatok č.1fileDodatok č.1 k VZN č.5/2016 o poplatku na rozvoj (115 KB)1.1.2019
č.3fileVZN č.3/2018 o určení výšky príspevku na školský klub (112 KB)15.08.2018
č.1fileVZN č.1/2018 o určení miesta zápisu detí do ZŠ (114 KB)16.3.2018

Rok 2017

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
dodatok č.2fileDodatok č.2 k VZN č. 3/2015 (106 KB)28.12.2017Vyvesené 13.12.2017
č.3fileVZN č. 3/2017 o vylepovaní volebných plagátov (120 KB)31.8.2017
fileDodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (98 KB)18.4.2017Vyvesené 30.3.2017
č.2fileVZN č. 2/2017 o verejnom poriadku (176 KB)28.10.2017
č.1fileVZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu do ZŠ (114 KB)3.2.2017

Rok 2016

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
č.7fileVZN č. 7/2016 o výške príspevku na dieťa v MŠ (74 KB)1.1.2017
č.6fileVZN č. 6/2016 o výške príspevku na školský klub (60 KB)1.1.2017
č.5fileVZN č. 5/2016 o výške miestneho poplatku za rozvoj (69 KB)1.1.2017
č.4fileVZN č. 4/2016 o občianskych obradoch a slávnostiach (117 KB) 23.8.2016
č.3fileVZN č. 3/2016 Požiarny poriadok obce Malinovo (265 KB)15.10.2016
č.2fileVZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Malinovo (113 KB)9.6.2016fileDodatok (98 KB)
č.1fileVZN č. 1/2016 o zápise detí do ZŠ (24 KB)15.4.2016

Rok 2015

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/20121.1.2016
č.9O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a školských zariadení so sídlom na uzemí obce malinovo1.1.2016
č.8O výške a príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na území obce Malinovo1.1.2016
č.7O sociálnych službách1.1.2016
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia
č.5O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok) fileTrhový poriadok - príloha (39 KB)
č.4O určení nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Malinovo
č.3O podmienkach a spôsobe prenájmu bytov osobitného určenia filePríloha č.1 (94 KB)
č.2O určení názvu ulice Bazová3.7.2015fileMapka - Bazová ul. (40 KB)
Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 5/2006 a k dodatku č.1 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch obce Malinovo24.2.2015
č.1O zmenách a doplnkoch ÚP19.2.2015Zmeny a doplnky Územného plánu obce Malinovo č. 1/2014

Rok 2014

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
č. 2O určení názvu ulice Jahodová04.12.2014fileMapka - Jahodová ul. (134 KB)
č. 1O určení miesta na vylepovanie plagátov24.4.2014

Rok 2013

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/ 2012 o miestnych daniach a poplatkoch za odpady17.12.2013
č. 7O určení názvu lokality Tri vody26.09.2013fileMapka Tri vody (230 KB)
č. 6O zmenách a doplnkoch ÚP obce26.09.2013
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadmi15.06.2013
Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora21.03.2013
č. 5O výške príspevku za dieťa v MŠ06.04.2013
č. 4O dotácii na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol. zariadení06.04.2013
č. 3O výške mesačného príspevku na činnosť ŠK detí06.04.2013
č. 2O príspevku rodičov na úhrady nákladov v ŠJ06.04.2013
č. 1O zrušení ZŠ 1-4 s vyuč. jazykom maďarským06.04.2013
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2006 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch06.04.2013

Rok 2012

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
č. 1O miestnych daniach a poplatkoch za komun. odpady01.01.2013doplnené o Dodatok č.1 platný od 17.12.2013

Rok 2011

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
Cenový výmer01.01.2012
č. 4O prevádzkovom poriadku pohrebiska01.01.2012Ruší sa ním VZN 5/2004 a 5/2005
č. 3O miestnych daniach Nahradené VZN č.1/2012
č. 2O miestnom poplatku za komun. odpady a drobné stavebné odpady Nahradené VZN č.1/2012
č. 1O dani z nehnuteľnosti Nahradené VZN č.1/2012

Rok 2010

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
č. 3O opatrovateľskej službe10.12.2010
Dodatok č.2 k VZN č. 1/200801.01.2011Nahradený VZN č. 1/2011, 2/2011, 3/2011
č. 2O poskytovaní dotácií a finančných darov spol. organizáciám30.07.2010
Dodatok k VZN 3/2005 o dodržiavaní čistoty v obci30.07.2010
Dodatok k VZN 3/2009 o vylepovaní plagátov pred voľbami a ich odstraňovaní30.07.2010
Dodatok k VZN  2/2009 o podmienkach držania psov na území obce30.07.2010Zrušené OZ
č. 1O podmienkach držania psov na území obce 14.04.2010Zrušené OZ

Rok 2009

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
č. 3O zásadách a určení miest pre vylepovanie plagátov pred voľbami22.04.2009doplnené o Dodatok k VZN 3/2009 platný od 30.7.2010
č. 2O podmienkach držania psov na území obce01.01.2009Zrušené OZ
č. 1O miestnych poplatkoch01.01.2009Nahrad. cenovým výmerom od 1.1.2012

Rok 2008

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
č. 2O výške príspevku rodičov na náklady v školských zariadeniach 01.09.2008Nahrad. VZN č. 2/2013, 3/2013 a 4/2013
Dodatok č.1 k VZN 4/2005 o spaľovaní odpadu a vypaľovaní porastov
č. 1-1 O zmenách a doplnkoch č.01/2007 k Územnému plánu obce Malinovo26.6.2008
č. 1O miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady09.01.2008Nahradené VZN č. 1/2012

Rok 2006

Číslo VZN  Názov Účinné od  Doplnok/Pozn.
č. 5O podmienkach nájmu v nájomných bytoch10.05.2006doplnené o Dodatok č.1 platný od 06.04.2013
č. 2O vykonávaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie01.01.2006

Rok 2005

Číslo VZN  NázovÚčinné od  Doplnok/Pozn.
č. 4O zákaze spaľovania odpadu a vypaľovania porastov13.07.2005doplnené o Dodatok č.1 platný od 1.1.2009
č. 3O dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce14.07.2005doplnené o Dodatok č.1 platný od 16.10.2009
č. 2O nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi01.01.2005doplnené o Dodatok č.1 platný od 15.06.2013

Rok 2004

Číslo VZN  NázovÚčinné od
č. 3O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach01.01.2004

Poznámka: VZN pred rokom 2004 a tie, ktoré priebežne stratili platnosť a boli nahradené novými VZN, sú k dispozícii v archíve Obecného úradu v Malinove.