Zasadnutia OZ


Program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. 12. 2018
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny, zasadnutia sa zúčastnili aj ekonómka obce – pani Viktória Kozáriková a hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Majková

Program:
 • Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 • Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 • Vystúpenie starostu.
 • Rozpočet obce na rok 2019.
 • Určenie platu starostu.
 • Určenie sobášiacich poslancov.
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky Evy Godovej za rok 2018.
 • Diskusia.
 • Schválenie uznesení.

K bodu číslo 1:
Starostka Eva Godová privítala občanov a otvorila rokovanie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 2:
Starostka  Eva Godová určila za zapisovateľku Janu Volnú, za overovateľov zápisnice Evu Krištofiakovú a Juraja Palaja.

K bodu číslo 3:
Správu o výsledkoch  volieb do obecného zastupiteľstva v Malinove a voľby starostu z 10. 11. 2018 predniesol  predseda volebnej komisie JUDr. Eduard Konečný.

K bodu číslo 4:
Novozvolený starosta Eugen Janik zložil sľub o výkone mandátu do rúk starostky Evy Godovej a prevzal insígnie obce. Zároveň prevzal vedenie obecného zastupiteľstva.

K bodu číslo 5:
Poslankyňa Eva Krištofiaková v mene všetkých poslancov predniesla sľub o výkone mandátu.  Poslanci svojim podpisom potvrdili sľub.

K bodu číslo 6:
Starosta predniesol návrh programu  ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Malinove opísaný v nasledujúcich bodoch 7-13 a požiadal zastupiteľstvo o schválenie programu.
Za 9, proti 0, zdržal sa 0

K bodu číslo 7:
Príhovor starostu Eugena Janika.

K bodu číslo 8:
Programový rozpočet obce Malinovo pre rok 2019 predstavila ekonómka obce Viktoria Kozáriková. Stanovisko k rozpočtu predstavila kontrolórka obce Ing. Anna  Majková. Rozpočet na rok 2019 považuje za záväzný a odporúča ho schváliť. Rozpočet pre roky 2020 až 2021 považuje za informatívny. Pán poslanec Špirko má pripomienku k rozpočtu na rok 2019. Navrhuje vrátiť sa k rozpočtu na ďalšom obecnom zastupiteľstve pre nedostatok času, ktorý poslanci mali na oboznámenie sa s rozpočtom. Navrhuje rozpočtové provizórium.  Hlavná kontrolórka vysvetlila prítomným, že boli splnené zákonné požiadavky na schválenie rozpočtu, zákon dovoľuje v priebehu roka a nutného ekonomického vývoja rozpočet v prípade potreby prehodnotiť.
Následne starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programového rozpočtu obce Malinovo na rok 2019
Za 8, proti 0, zdržal sa : 1 / Špirko/

K bodu číslo 9:
Pán poslanec Marek Vyoral predstavil výpočet platu starostu, ktorý je v súčasnosti zo zákona pre obec Malinovo stanovený vo výške 2 300 EUR.  Obecné zastupiteľstvo navrhlo 10% navýšenie platu starostu umožnené zo zákona /z maximálneho 60%/, na konečnú sumu 2 530 EUR.
Za 8, proti 0, zdržal sa 1 / Dúcz/

K bodu číslo 10:
Starosta Eugen Janik predniesol návrh na sobášiacich poslancov:  Eva Krištofiaková, Gabriel Kenderessy.
Za 9, proti 0, zdržal sa 0

K bodu číslo 11:
Starostka Eva Godová požiadala o  finančné vysporiadanie  jej nevyčerpanej dovolenky v počte 25 dní za rok 2018. Odôvodnila, že dovolenku si nedokázala vyčerpať pre pracovnú vyťaženosť.  Obecné zastupiteľstvo vzalo jej návrh  na vedomie a navrhlo preplatiť starostke 10 dní.
Za 5, proti 4 /Špirko, Palaj, Krištofiaková, Hudec/, zdržal sa 0

K bodu číslo 12:
Diskusia:
Občan Ján Lacko: Uviedol, že na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve nečakal schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2019, keďže tento bod programu nebol vopred avizovaný. Zaujímalo ho, či príjmová časť rozpočtu zahŕňa aj transfery  za školu.  Občanovi Lackovi odpovedá Ing. Anna Majková: Transfery sú započítané.
Občana Lacka zaujímajú aj možné úpravy rozpočtu počas roka a či rozpočet na rok 2019 ráta aj s 5-mesačným odstupným pre pani starostku. Kontrolórka obce odpovedá, že úpravy rozpočtu sú možné a s odstupným sa v rozpočte počíta v januári roku 2019.

Občianka Prievalská: Zaujíma ju pokračovanie myšlienky spojenej školy. Občianke Prievalskej odpovedá starosta: V stredu idem na BSK, oboznámim sa s konceptom, myšlienku spojenej školy zatiaľ schvaľujem. Budem sa snažiť pre školu vyboxovať čo najlepšie podmienky.

Občan Bokšanský: Zaujíma ho problematika škôlky. Je presvedčený, že súčasná kapacita obecnej škôlky nestačí. Pýta sa, či obec plánuje znovu otvoriť škôlku v časti Tri vody.  Občanovi Bokšanskému odpovedá starosta:  Dali sme si záväzok, že všetky deti z Malinova budú umiestnené. V tejto chvíli neviem zodpovedne odpovedať na vašu otázku, keďže zatiaľ funguje aj trieda pre Malinovo v Tomášove.

Občanovi Bokšanskému odpovedá aj poslanec Špirko: Príjmy za predaj škôlky sú už kalkulované v rozpočte na rok 2019, hoci Malinovo škôlku potrebuje.

Poslanec Kenderessy vyjadruje nesúhlas s poslancom Špirkom. Podľa jeho slov sa nepredáva škôlka, predáva sa budova na Troch vodách, ktorá dočasne fungovala ako škôlka.

Poslanec Hudec: ,,Bývam na Troch vodách, veľa ľudí túto tému rieši.“

Poslanec Dúcz: Obecná budova na Troch vodách, ktorá dočasne fungovala ako materská škôlka, je preňho v súčasnosti nadbytočná obecná budova.  A to z dôvodu, že kapacitne má súčasné zariadenie materskej škôlky vystačiť pre všetky deti narodené v obci do roku 2018. Podľa jeho názoru, obec potrebuje financie z predaja tejto budovy, aby mohla uspokojiť záväzky.

Poslanec Palaj: Budova škôlky sa nemá predávať. Jednak by mohla zostať ako finančná rezerva pre obec a jednak pre skutočný nedostatok miest pre budúcich škôlkarov. Podľa jeho názoru, mnoho obyvateľov Malinova nemá trvalý pobyt v obci a motiváciou na prihlásenie sa k pobytu by mohlo byť aj miesto v škôlke pre ich deti.

Občan Bokšanský pokračuje, že vozenie detí do Tomášova nie je riešenie.  

Starostka Eva Godová: Chcela by som Vás informovať k škôlke na Troch vodách: Predáva sa od roku 2017. Ku škôlke sme sa dopracovali tým, že obec mala záujem riešiť svoje potreby, ktorými boli pošta, zdravotné stredisko a obecný úrad. Pre tieto potreby bola budova kúpená. Ale keďže v tom roku škôlka neprijala asi 50 detí,  vybavila som, aby priestory fungovali ako škôlka a deti tam prijali. V 2016 bola možnosť  požiadať Ministerstvo školstva o dotácie na výstavbu školy a škôlky. Z dotácií sme na Námestí 3. mája vybudovali  škôlku a uspokojili sme žiadateľov. V roku 2017 bola možnosť vstúpiť do projektu s obcou Tomášov a spoločne sme získali prostriedky. Tým sa Tomášovo zaviazalo v škôlke otvoriť 40 miest pre malinovské deti.

Občan Lengyel: Poslanci, postavte sa, predstavte sa, nemáme predstavu, kto ste. Nepoznáme vás. Bol som poslancom a už 8 rokov mi lezie ušami, že sa diskutuje stále o škole a škôlke. Žijem tu celý život a chodím po chodníku, ktorý sa rozpadáva, pretože sa všetko venovalo iba škole a škôlke. Občanovi Lengyelovi odpovedá starostka Godová: Preto sme sa rozhodli predať túto obecnú budovu. Aj Dom smútku treba renovovať. Obecný úrad nám o chvíľu padne na hlavu, strecha sa rozpadáva. Obec potrebuje peniaze.  Občan Čelko: Musíme riešiť všetky problémy. Pána Dúcza by som opravil. Počty detí, ktoré som dostal od starostky, sú iné. Každý rok bude treba umiestniť 8 tried, ktoré nemáme. Netvárme sa, že tú škôlku nepotrebujeme. Občan Bokšanský: V roku, keď sa zavrela škôlka, 50 detí, tzn. 2 triedy detí zostalo neuspokojených. Starostka Godová: Každoročne som sa snažila riešiť škôlku. Ukážte mi prosím, dediny a mestá, kde uspokoja obecné škôlky 100 percent detí.

Občianka Prievalská: Pohľad Troch vôd:  Keď sme sa nasťahovali v roku 2012, developeri  nám sľúbili školu a škôlku. Jednoducho preto ľuďom na Troch vodách bije do očí predaj budovy, ktorá slúžila pre škôlku. Upozorňuje tiež na nevraživú atmosféru medzi časťou Tri vody a starou časťou Malinova.  

Občianke Prievalskej odpovedá poslanec Kenderessy: Škôlku a školu Vám sľuboval developer, nie obec. Občianke Prievalskej odpovedá starostka Eva Godová: Nevraživosť medzi Troma vodami a starým Malinovom nie je pravda. Robí sa všetko preto, aby sa občania starí aj noví dali dokopy. Z našej strany vždy bolo to, že sme Tri vody vťahovali medzi nás na rôzne podujatia.

Občianka Hetflejšová: Zaujíma ju predaj obecného pozemku na Sadovej ulici. My sme si dali žiadosť na kúpu pozemku. Ale 2. 11. som sa dozvedela, že údajne chceme kúpiť pozemok na to, aby sme s ním kšeftovali. Tieto informácie mali ísť od pána Palaja. Občianke Hetflejšovej odpovedá poslanec Palaj: Nie je to pravda.  Občianke Hetflejšovej odpovedá starostka Eva Godová: Áno, vytvoril sa okolo toho šum. Obec získala ten pozemok za to, že dala ten priestor do územného plánu. Pozemok sa držal ako rezerva. Tam bývajúci obyvatelia ma požiadali, aby pozemok mohol fungovať ako ihrisko, ktorého vybavenie a údržbu financovali. Papier sme podpísali v roku 2012. Predaj tohto pozemku bol schválený na obecnom zastupiteľstve. Schválila sa verejná obchodná súťaž. V rukách nového zastupiteľstva bude, aby rozhodli.

Občianka Némethová: Informuje  sa, či je možné sa zapojiť sa do verejnej súťaže na kúpu obecnej budovy na Troch vodách. Odpovedá jej starostka Eva Godová, že zapojenie už nie je možné.

Občan Čelko: Informuje sa, či sa obecná budova na Troch vodách nedá prenajímať, aby sa vykryli chýbajúce prostriedky. Občanovi Čelkovi odpovedá starostka Eva Godová: Už teraz má riaditeľka MŠ problém s chýbajúcim personálom. Ak si budovu necháme, budú prostriedky na znovuvybavenie škôlky a na zabezpečenie personálu?

Občan Gubela: Informuje sa na výšku platu poslancov obecného zastupiteľstva. Občanovi Gubelovi odpovedá starosta Eugen Janík: Poslanci nemajú plat, poslanci majú jednorazovú odmenu na konci roka.

Občianka Blahová: Čo sa bude diať s dopravou? Čo môže urobiť starosta, aby sa zlepšila dopravná situácia? Občianke Blahovej odpovedá starosta: Čo sa týka bezpečnosti, vieme ju zlepšiť, vybudujeme priechody pre chodcov a osvetlenie pri nich. Od budúceho týždňa v ranných hodinách medzi 7.00 – 7.30 budú usmerňovať dopravu pri prechodoch zamestnanci Obecného úradu pre zvýšenie bezpečnosti detí.  Občianke Blahovej odpovedá starostka Godová: Cestovanie je tragické, cez Malinovo tranzitujú obyvatelia z iných dedín. Pri monitoringu sme zistili, že ráno odchádza z Troch vôd cca 300 áut a tranzituje cca 1600 áut. Situácia bola zhoršená najmä pre budovanie vodovodu v Moste pri Bratislave. Zastupiteľstvo môže riešiť MHD, ale nič veľkolepé sa nedá.

Občan Čelko: Informuje sa, či je možné vylepšenie usmerňovania dopravy v Moste počas stavebných prác pri ceste. Či je možnosť požiadať o pomoc pri regulovaní dopravy políciu.

Občanovi Čelkovi odpovedá občan Bokšanský: Žiadal som vysvetlenie polície, ale nie je to možné. Zákonná povinnosť je splnená tým, že dopravu usmerňuje poverený pracovník zo strany stavebníka.

Občan Lengyel: Môžu sa poslanci predstaviť? Občanovi Lengyelovi odpovedajú všetci poslanci svojim predstavením:

Michal Hudec: Hrám hokej, nasťahoval som sa z Bratislavy do Malinova. Trvalý pobyt som si presunul tesne pred voľbami presne preto, aby sme mali možnosť zaradiť dieťa do Bratislavy do škôlky. Teraz som bol na materskej dovolenke. Došiel som do štádia, kedy som počul veľa dezinformácií, povedal som si, že skúsim ísť do toho, aby som vedel, ako verejné veci fungujú a ako môžem pomôcť. Vždy som to tak riešil - v športe aj teraz – všetko dávam mužstvu, v ktorom hrám. Nasťahoval som sa a chcem, aby sa Malinovo rozvíjalo. Budem teraz pôsobiť v Banskej Bystrici, keby som svoj mandát náhodou nestíhal, posuniem svoj mandát ďalej. Profesne som novú výzvu na trénera v Banskej Bystrici nedokázal odmietnuť. Bývam na Troch vodách. Problémy tu máme, komunikoval som viackrát s pánom Horváthom a nebolo mi vyhovené. Preto som tu.

Juraj Palaj: Robím obchodného riaditeľa v mediálnej agentúre. Bývam v Malinove 14 rokov, mám 4 deti, založil som cyklistický klub v Malinove, som členom Slovenského Červeného kríža, moje deti hrajú futbal a prevádzkujeme a financujeme hokejbalové ihrisko v Malinove.

Eva Krištofiaková: Od roku 2007 bývam s rodinou v Malinove. Za obdobie pani starostky Evy Godovej som v roku 2012 poskytovala právne služby občanom Malinova zadarmo. Som členkou Slovenského Červeného kríža, dobrovoľným darcom krvi, rodina býva v Malinove, zaujímame sa o veci verejné, vediem krúžok jogy aj pre seniorov aj pre členov materského centra a v Elfo klube. Mám právne vzdelanie a verím, že budem vedieť pomôcť v tejto oblasti.

Marek Špirko: Bývam tu od roku 2012, mám 3 dcéry, pôsobil som v bankách , teraz sa zaoberám stomatologickýmj klinikami. Moja vízia fungovania Malinova je, aby obec bola jednotný celok. Na jednej strane sú ľudia, ktorí platia dane a štát. Na druhej strane by mala dať obec týmto ľuďom adekvátne služby v rozumnej kvalite. Nemali by sa uprednostňovať projekty. Chcem, aby tu všetci žili v pohode. Tri vody, aj v starom Malinove.

Attila Juhász: Žijem tu s rodinou, mám 2 dcéry, som ekonóm, pracujem vo finančnej správe.

Edit Valacsai: Som v zastupiteľstve už niekoľko rokov. Snažím sa robiť pre obec od malička. Mám tu rodinu aj priateľov. Som predsedkyňa  CSEMADOK-u. Snažím sa byť všadeprítomná.

Marek Vyoral: Bývam tu od roku 2006, na Višňovej. Mám 3 synov. Nemal som problém umiestniť deti do školských a predškolských zariadení v Malinove. Som IT-čkar, momentálne vediem firmu. V Malinove som aktívny v IT oblasti. Mám heslo: V Malinove nezarábam, preto sa snažím pomáhať bezplatne.

Gabriel Kenderessy:  Bývam v Malinove 13 rokov, mám 3 deti. Som tiež prišelec, ale prijali ma v obci a cítim sa ako Malinovčan. Myslím, že integrácia funguje výborne. To, že Tri vody je modernejšia časť a pôvodná obec má staršiu architektúru je fakt, ale treba využiť všetky možnosti.

Jozef Dúcz:  Bývam v Malinove 16 rokov. Starší ma poznajú z ulíc a z kostola, mladší z ihriska. Tam sa snažíme integrovať aj tých, ktorí sú tu dlhšie a aj tých, ktorí sú tu kratšie. Som poslanec už 9. rok. Pracujem  ako vodohospodár, riešime tu aj jeden krásny projekt, ktorý budeme prezentovať na začiatku roka. Ďakujem za hlasy.

Eugen Janik: Bývam tu 40 rokov, pracujem v súkromnej oblasti, do mesiaca ale budem musieť zo zákona firmu opustiť. Som členom každej organizácie v obci a niekoľko volebných období som bol poslancom obecného zastupiteľstva.

Občianka Hašková: Informuje sa, či nové obecné zastupiteľstvo plánuje rozšírenie územného plánu? Občianke Haškovej odpovedá starosta: To budeme riešiť na najbližšom zasadnutí, ale ako počujem hlasy, tak zrejme nie. Je tu v územnom pláne strana zo Zálesia, tam sa môže začať výstavba, iné informácie nemám.
Starosta ukončuje diskusiu.

K bodu č. 13:
Na výzvu starostu Eugena Janika prečítala zapisovateľka Jana Volná uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.
Za 8, proti 0, zdržal sa 1 / Krištofiaková