Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 1 - 7 z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. 12. 2018

UZN. 1/1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie:
 • Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva v Malinove
 • Vystúpenie novozvoleného starostu Eugena Janika.

Obecné zastupiteľstvo v Malinove konštatuje, že
 • Novozvolený starosta Eugen Janik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 • Nižšie uvedení zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva :

 • Dúcz Jozef, Ing.
 • Hudec Michal
 • Juhász Attila, Ing., PhD.
 • Kenderessy Gabriel, Ing.
 • Krištofiaková Eva, JUDr.
 • Palaj Juraj, Ing.
 • Špirko Marek, Ing.
 • Valacsai Edit, Ing.
 • Vyoral Marek, Mgr.

UZN. 2/1/2018
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje program schôdze :
 • Príhovor starostu
 • Rozpočet obce na rok 2019.
 • Určenie platu starostu.
 • Určenie sobášiacich poslancov.
 • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky Evy Godovej za rok 2018.
 • Diskusia.
 • Schválenie uznesení ustanovujúcej schôdzi
Hlasovalo :
Za 9, proti 0, zdržal sa 0

UZN. 3/1/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Malinovo na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené rozpočty na rok 2020 a 2021 ako informatívne.
Hlasovalo :
Za 8, proti 0, zdržal sa : 1 / Špirko/

UZN. 4/1/2018
Obecné zastupiteľstvo Malinovo schvaľuje a určuje mesačný plat starostu Eugena Janika obce Malinovo s účinnosťou od 10.12. 2018
 • podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. vo výške 2.300,00  eur
 • podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 10 % “
Obecné zastupiteľstvo v Malinove zároveň určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Malinovo pre funkčné obdobie v rokoch 2018  až 2022 tak, že bude vykonávaný v celom rozsahu.
Hlasovalo :
Za 8, proti 0, zdržal sa 1 / Dúcz/

UZN 5/1/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo poslancov Evu Krištofiakovú a Gabriela Kenderessyho vykonávať občianske sobáše v obci.
Hlasovalo :
Za 9, proti 0, zdržal sa 0

UZN 6/1/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo úhradu nevyčerpanej dovolenky Evy Godovej za rok 2018 v rozsahu 10 dní.
Hlasovalo :
Za 5, proti 4 /Špirko, Palaj, Krištofiaková, Hudec/, zdržal sa 0

UZN 7/1/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva .  
Hlasovalo :
Za 8, proti 0, zdržal sa 1 / Krištofiaková/

Overovatelia:
JUDr. Eva Krištofiaková
Ing. Juraj Palaj

V Malinove, 10. 12. 2018

Eugen Janik
starosta obce