Zasadnutia OZ


Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.02.2019 v Malinove

Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny (prítomných 8 poslancov, 1 ospravedlnený/.
Zasadnutia sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Majková.

Program zasadnutia:
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Malinovo.
  • Stiahnuté z programu: Dohoda s občianskym združením Sadeničky Malinovo o prenájme pozemku na Sadovej ulici.
  • Nahradené: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
  • Žiadosť p. Pellera na dostavbu kuchyne Bistra v areáli TJ.
  • Žiadosť o vecné bremeno p. Kromku.
  • Žiadosť p. Sabovej o odkúpenie pozemku na Športovej / Zátôňskej ulici.
  • Žiadosti o dotácie.
  • Jednorazová sociálna výpomoc p. Bokor, p. Vavrovič.
  • Informácie starostu obce.

K bodu č. 1:

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 prečítala pani JUDr. Eva Krištofiaková.

K bodu č. 2:
P. Ing. Anna Majková predniesla plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

K bodu č. 3:
Žiadosť p. Pellera na umiestnenie kuchyne Bistra v areáli TJ vedľa bistra - medzi budovou bistra a unimobunkou na pečenie rýb. Poslanci sa oboznámili so situáciou priamo v teréne, p. Peller ešte predloží plán. Bude to mať drevené obloženie, aby to zapadlo do prostredia. Jedná sa o montovanú kuchyňu, ktorú pri prípadnom ukončení nájmu môžu odstrániť. Obecné zastupiteľstvo po zvážení súhlasí a poveruje p. Pellera na predloženie konkrétnych plánov výzoru a presného umiestnenia kuchyne.

K bodu č. 4:

Žiadosť o vecné bremeno p. Kromku, ktorý chce vybudovať elektrickú prípojku cez obecný pozemok k vlastnému pozemku. Obecné zastupiteľstvo stanovilo výšku poplatku za vecné bremeno 15,-€ za bežný meter (obvyklá cena). Pán Kromka vypracuje zmluvu o zriadení vecného bremena a na vlastné náklady zabezpečí vklad do katastra nehnuteľnosti.
Občan p. Szigl: Prečo je to za 15 €, keď doteraz bola bežná cena 20-25€?
Starosta: Preskúmali sa staršie zmluvy o vecnom bremene a nenašiel sa zápis o takejto bežnej cene 20-25 €.
Občan p. Szigl: Budú aj ďalšie podobné žiadosti ohľadne trafostanice takto ohodnotené?
Starosta: Cena za vecné bremeno sa určí na základe znaleckého posudku, kde znalec určí hodnotu pozemku, resp. určí o koľko je ten pozemok znehodnotený. Keďže nie je žiaden zápis o cene pre toto konkrétne vecné bremeno, určila sa bežná cena.
Každá žiadosť sa bude posudzovať jednotlivo podľa charakteru (všeobecný záujem, podnikateľská činnosť a pod.).
Občan p. Szigl: Je tam kontrolórka a starí poslanci, ktorí si to môžu pamätať.
Starosta: Bývalé obecné zastupiteľstvo súhlasilo iba so zriadením vecného bremena bez ďalšieho upresnenia ceny – to je aj v uznesení.
Ing. A. Majková: 15 € je obvyklá cena, cena sa určila na základe prieskumu v okolitých obciach.
Poslanec J. Dúcz: Pána Kromku poznám, je to občan Malinova. Podniká v obci, vybuduje ďalšie priestory, vytvorí pracovnú príležitosť pre Malinovčanov. Obec by mala podporovať domácich podnikateľov. V minulosti bolo VB bezodplatne a ja by som bol za to aj naďalej. Je to v prospech Malinova a Malinovčanov.
Starosta: Cena s p. Kromkom bola prejednaná, poslanci sa na tom dohodli v pracovnom zasadnutí, ďalej budeme riešiť zmluvu, návrh nám p. Kromka doniesol. Ešte si to prejednáme s obecným právnikom.

K bodu č. 5:
Žiadosť p. Sabovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce  na Športovej / Zátôňskej ulici.
Pani Sabová kúpila záhradu a až neskôr zistila, že časť pozemku je vo vlastníctve obce.  Je to malý trojuholník v rámci záhrady parcela číslo 481/5. Vysporiadanie sa uskutoční na základe geometrického plánu, pričom obecné zastupiteľstvo určilo za odpredaj cenu 35,00 €/m2.

K bodu č. 6:
Žiadosť o dotáciu miestnej organizácie Csemadok 1000 €. Miestna organizácia CSEMADOK dlhé roky organizuje akcie. Ročne dostávali 1000 € dotáciu na činnosť, ktorú zúčtujú na konci roka.
Žiadosť o dotáciu Nezábudky 170 € - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými na rozličné terapie, denné ambulantné sociálne služby a pod..

Detský folklórny súbor Margaréta požiadal o dotáciu na oslavy 10. výročia založenia DFS Margaréta v Malinove. Pretože nebola uvedená výška dotácie, tak sa žiadosť prerokuje po doplnení na ďalšom obecnom zastupiteľstve.

K bodu č. 7:
Žiadosť o jednorazovú sociálnu výpomoc  p. Vavrovič. a jednorazový príspevok pre p. Karola Bokora.
P. Karol Bokor (ul. Bratislavská) žiada o jednorazový príspevok, p. Ernest Vavrovič (ul. Ľ. Svobodu) žiada o jednorazovú sociálnu výpomoc na stravu. Návrh je po 150 €, pričom sa doložili doklady o príjme, príp. soc. dávok. Hlasovanie prebehne osobitne.  

Informácie starostu

Zdravotné stredisko:
- Zmluva s pediatričkou je pripravená, nie je ešte podpísaná s MUDr. Kállayovou. Môže nastúpiť na začiatku apríla.
- MUDr. Špalek so svojim technikom posúdil miestnosti za nevyhovujúce - chýba priestor na kompresor, chýba elektrický kábel, a pod.. Bude sa to ďalej riešiť.
- Všeobecná lekárka uvažuje o zotrvaní v Malinove a v Moste pri Bratislave. Pričom jej BSK pozastavila činnosť v Malinove do 15/7/2019. K svojej činnosti potrebuje založiť s.r.o., ak by sa rozhodla pozitívne, potrebovala by ďalšie priestory pre rozšírenie činnosti a umiestnenie zdravotníckeho zariadenia, prípadne ordináciu pre manžela neurológa. Obec by mohla poskytnúť priestor stomatológa, ak MUDr. Špalek odmietne sťahovanie do týchto priestorov.
Občan p. Lacko: Ak máme lekára, čo chce sem prísť, tak nemáme čo čakať.
Občan p. Szigl: Ten priestor bol pripravený podľa predpisov a noriem p. Urbanovou.
Starosta: Stále sa to rieši, je to určite v záujme obce zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť pre občanov, ale treba počkať na presné vyjadrenie a rozhodnutie jednotlivých lekárov.

Bývalé zdravotné stredisko: previerka so statikom, v akom štádiu je budova, aká rekonštrukcia by bola nevyhnutná, čo obec vie zafinancovať. Strecha by musela byť určite opravená.

Námety občanov:
- Svetlo na Krátkej ulici: preverila sa situácia, namontuje sa svetlo na stožiar.
- Družstevná 8-9. (p. Šramková): strom zasahuje do elektrického vedenia, takže je ho potrebné orezať, čo vykonajú elektrikári.

* Plánujeme zadať vypracovanie projektu na vybudovanie prístrešku pre autobusovú zastávku na Bratislavskej ulici z dôvodu, že súčasná zastávka je umiestnená na súkromnom pozemku a majiteľ požiadal obec o jej odstránenie. Na základe podnetov občanov v rámci tohto projektu bude vybudovaný ďalší prístrešok na zastávku na Tomášovskej ulici.

* BSK tiež odsúhlasilo dohodu o spojenej škole. S pánom Masarovičom z odboru školstva bude dohodnutý harmonogram ďalších prác.

* Parkovisko pri škole na Višňovej ulici: pozemky patria čiastočne BSK a čiastočne obci. Preto obec rokovala s BSK, ako urobiť potrebné úpravy spoločne. Návrh je otvoriť bránu, aby sa autami nevchádzalo a nevychádzalo tým istým smerom. Smerom od Broskyňovej by sa otvorilo oplotenie, takto by aj deti prechádzali parkoviskom popri plote vo vnútri areálu.

* Na Broskyňovej ulici pri dome č. 20 sa vykonala rozkopávka zámkovej dlažby za účelom  opravy verejného osvetlenia. Pred týmto domom bola diagnostikovaná chyba, ktorá bola potvrdená aj po rozobratí zámkovej dlažby. Zistilo sa, že zhotoviteľ dlažby posunul a tým aj poškodil kábel, ktorý bol opravený neodborne len izolačnou páskou. Obec chybu zhotoviteľa napravila a kábel bol riadne opravený elektrikármi a zámková dlažba sa dala do pôvodného stavu.

* Pasportizácia osvetlenia: ponuka firmy na zmapovanie situácie verejného osvetlenia v obci – vyznačenie umiestnenia, vyčíslenie spotreby, prehľad typu. Firma vie pripraviť celkový plán a navrhnúť alternatívy úsporných svetiel, prebiehajú rokovania (p. Szigl ponúkol obci niekoľko svetiel zadarmo).

Občianka p. Šimonovičová: Plánuje sa v obci kontrola spodných vôd? Podľa médií toxická voda z vrakunskej skládky je vraj už v Moste pri Bratislave.
Starosta: Obec vykoná potrebné kroky na preverenie opodstatnenosti tejto správy.

* Komunálny a separovaný odpad: potreba osvety pre občanov ohľadne väčšej miery separácie. Obec tiež pridá viac kontajnerov na takýto odpad, aby sa zefektívnil tento proces.
Občan p. Lacko: 1100 l nádoby sú väčšinou plné a nie je kam dať odpad.
Starosta: Tieto kontajnery patria inej firme, ale bude sa to riešiť aj s nimi.

* Webstránka: pomení sa v blízkej budúcnosti, zatiaľ to spravuje p. Šimonovičová a je stále aktuálna.

Občan p. Červenka: Chýba číslo na stránke na políciu v Bernolákove. Ďalej je určite problém s odhŕňaním snehu, keď traktory s pluhom musia lavírovať medzi autami, ktoré parkujú na ulici.
Starosta: Podľa novších zmien v ÚP je určené pre každý dom aspoň dve parkovacie miesta. Ale žiaľ nedá sa zakázať parkovať pred domom, napr. aj v prípade návštevy.
Občan p. Marochnič: Na Sadovej tiež chýba daj prednosť v jazde a na Višňovej chýba označenie hlavná cesta – ale zrejme ide o súkromnú cestu.
Starosta: Áno, je to súkromná cesta.