Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 13 - 21 z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.02.2019

UZN. 13/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia:
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Malinovo.
  • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
  • Žiadosť p. Pellera na dostavbu kuchyne Bistra v areáli TJ.
  • Žiadosť o vecné bremeno p. Kromku.
  • Žiadosť p. Sabovej o odkúpenie pozemku na Športovej / Zátôňskej ulici.
  • Žiadosti o dotácie.
  • Jednorazová sociálna výpomoc p. Bokor, p. Vavrovič.
  • Informácie starostu obce.

(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 14/3/2019
Obecné zastupiteľstvo určuje
Overovateľov zápisnice: Ing. Marek Špirko, Mgr. Marek Vyoral.
Zapisovateľku: Natália Valačaiová.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 15/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Malinovo.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 16/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 17/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Žiadosť p. Pellera na osadenie montovanej kuchynskej jednotky pri Bistre v areáli TJ, pričom projekt predloží OZ. Nájomné bude upresnené v zmluve.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 18/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmluvu o vecnom bremene medzi pánom Kromkom a obcou Malinovo za účelom uloženia elektrického vedenia na obecnom pozemku pri zbernom dvore za 15,00 €/m.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 19/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Odkúpenie časti pozemku parcela č. 481/5 za cenu 35 €/m2 (výmera bude určená geometrickým plánom) pani Mgr. Kataríne Sabovej.
(za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1, Ing. Jozef Dúcz).

UZN. 20/3/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dotácie pre
- miestnu organizáciu Csemadok 1000 €,
- Nezábudka – 170 €.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 21/3/2019  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Poskytnutie jednorazového príspevku pre Karola Bokora, Malinovo vo výške 150 €.
(za: 5 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 3, Ing. Attila Juhász PhD., Ing. Juraj Palaj, Ing. Marek Špirko)
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
Poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci pre Ernesta Vavroviča, Malinovo.
(za: 4 poslanci, proti: 0, zdržali sa: 4, JUDr. Eva Krištofiaková, Ing. Juraj Palaj, Ing. Attila Juhász PhD., Ing. Marek Špirko).

Overovatelia:
Ing. Marek Špirko
Mgr. Marek Vyoral

V Malinove dňa 12.2.2019

Eugen Janik
starosta obce