Zasadnutia OZ


Program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.10.2017
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny. Rokovania sa zúčastnila aj
hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Majková.
Prítomných je 7 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Jozef Dúcz a Mgr. Alžbeta Šimonovičová

Za zapisovateľku bola určená: Margita Rigáňová.

Program :
  • Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  • Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.8.2017.
  • Úprava rozpočtu obce Malinovo na rok 2017.
  • Návrh VZN o verejnom poriadku na území obce Malinovo.
  • Úprava prevádzkového poriadku na Zbernom dvore Malinovo.
  • Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016.
  • Diskusia a záver.

K bodu č. 1. :
OZ schválilo program rokovania, za overovateľov zápisnice boli určení
Ing. Jozef Dúcz a Mgr. Alžbeta Šimonovičová, za zapisovateľku bola
určená Margita Rigáňová.

K bodu č. 2.:
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 14.8.2017 vykonala pani starostka.
Uznesenia boli splnené.

K bodu č. 3.:
Rozpočtové opatrenie č. 2 – povolené prekročenie nákladov pri dosiahnutí
vyšších príjmov. OZ rozpočtové opatrenie č. 2 schválilo.

K bodu č. 4.:
OZ schválilo návrh VZN o verejnom poriadku na území obce Malinovo.
Vysvetlenie k jednotlivým oblastiam podala pani starostka.

K bodu č. 5.:
OZ schválilo úpravu prevádzkového poriadku na Zbernom dvore
Malinovo. Pôvodný bol schválený 30.3.2016, úpravou sa riešia otváracie
a zatváracie hodiny, úhrady za drobný stavebný odpad, tiež spôsob
separovania odpadu.

K bodu č. 6.:
OZ vzalo na vedomie správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2016 v obci Malinovo. Účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce.

K bodu č. 7.:
Diskusia k jednotlivým bodom programu nebola.

Overovatelia zápisnice :
Ing. Jozef Dúcz
Mgr. Alžbeta Šimonovičová

Zapisovateľka:
Margita Rigáňová

V Malinove, 12.10.2017