Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 217 - 223 z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.10.2017

UZN.217/20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Program zasadnutia OZ v Malinove.
(za : 7 poslancov, proti : 0 poslancov, zdržalo sa : 0 poslancov)

UZN.218/20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove určilo :
Overovateľov zápisnice : Ing. Jozef Dúcz a Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Zapisovateľku : Margita Rigáňová

UZN.219/20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Kontrolu plnenia uznesení zo 14.8.2017.

UZN.220/20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Rozpočtové opatrenie č. 2 – povolené prekročenie nákladov pri dosiahnutí
vyšších príjmov.
(za : 7 poslancov, proti : 0 poslancov, zdržalo sa : 0 poslancov)

UZN.221/20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Návrh VZN o verejnom poriadku na území obce Malinovo.
VZN bolo schválené 7 prítomnými poslancami, čo je viac ako 3/5 väčšina
všetkých poslancov.
(za : 7 poslancov, proti : 0 poslancov, zdržalo sa : 0 poslancov)

UZN.222/20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Úpravu prevádzkového poriadku na Zbernom dvore Malinovo.
(za : 7 poslancov, proti : 0 poslancov, zdržalo sa : 0 poslancov)

UZN.223/20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2016 .

Overovatelia:
Ing. Jozef Dúcz
Mgr. Alžbeta Šimonovičová

Eva Godová
starostka obce

v Malinove, 12.10.2017