Zasadnutia OZ


Program 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.12.2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. Rokovania sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Majková.
Prítomných je 7 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Gabriel Horváth, Štefan Szabo
Za zapisovateľku bola určená: Margita Rigáňová.

Program:
 • Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 • Kontrola plnenia uznesení zo dňa 12.10.2017.
 • Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 upravujúci podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia.
 • Úprava programového rozpočtu obce na rok 2017, návrh programového rozpočtu na rok 2018 a zreálnenie majetku obce.
 • Predaj prebytočného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže.
 • Peňažné poukážky pre dôchodcov, vianočný koncert pre dôchodcov a sociálne výpomoci občanom.
 • Odmeny pre poslancov za rok 2017.
 • Zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby.
 • Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou a BVS, a.s.
 • Dotácia pre SČK z príležitosti 70. výročia založenia organizácie.
 • Súhlas na uloženie káblov - p. Kromka.
 • Diskusia.
 • Záver.

K bodu č. 1.:
OZ schválilo program zasadnutia, bol doplnený o bod č. 11., súhlas na uloženie káblov pre p. Kromku. Za overovateľov zápisnice boli určení Gabriel Horváth a Štefan Szabo. Za zapisovateľku bola určená  Margita Rigáňová.

K bodu č. 2.:
OZ vzalo na vedomie splnenie uznesení z 20. zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2017.

K bodu. č. 3.:
OZ schválilo Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 upravujúci podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia. Bol schválený 7 prítomnými poslancami, čo je viac ako 3/5 väčšina všetkých poslancov.

K bodu č. 4. :
Úprava programového rozpočtu obce na rok 2017, návrh programového rozpočtu na rok 2018 a zreálnenie majetku obce. Obecné zastupiteľstvo  schválilo :
 • úpravu programového rozpočtu na rok 2017,
 • čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na vykrytie kapitálových výdavkov,
 • vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úpravám rozpočtu na rok 2017. Schválilo zreálnenie majetku obce na základe výsledkov kontroly. Obecné zastupiteľstvo  schválilo  :
 • programový rozpočet na rok 2018
 • vzalo na vedomie rozpočet na rok 2019, 2020, ktorý ma informatívny  charakter
 • vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2018.

K bodu č. 5.:
Predaj prebytočného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže.
Obecné zastupiteľstvo schválilo :
predaj prebytočného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže a to: stavebné pozemky parc. č. 79/14, 79/313 a 79/317 nachádzajúce sa na Troch Vodách, časť Studené za 120/m2. Budova s pozemkom parc. č. 943/3 a 943/561 (bývala MŠ na Troch Vodách za 525.000,- €).

K bodu č. 6. :
Peňažné poukážky pre dôchodcov, vianočný koncert pre dôchodcov a sociálne výpomoci občanom. Obecné zastupiteľstvo v Malinove schválilo :
 • peňažné poukážky k Vianociam pre dôchodcov od veku 65 rokov – manželský  pár vo výške 30,00 € osamelo žijúci dôchodcovia vo výške 20,00 €.
 • pre dôchodcov vo veku od 62 rokov schválilo  usporiadanie vianočného koncertu aj s občerstvením.
 • schválilo sociálnu výpomoc: Bokor Karol – poukážka na nákup toaru v hodnote 100 €,  Vavrovič Ernest – poukážka na nákup tovaru v hodnote 100 €, Szabová Angela – 300 € v hotovosti.

K bodu č. 7. :
Odmeny pre poslancov za rok 2017. OZ schválilo odmeny nasledovne:
Dúcz Jozef 600 €
Kenderessy Gabriel 500 €
Horváth Gabriel 600 €
Lengyel Štefan 500 €
Lieskovský Imrich 500 €
Szabo Štefan 500 €
Szigl Jozef 500 €
Šimonovičová Alžbeta 500 €
Valacsai Edit 600 €
hlavná kontrolórka obce Majková Anna600 €
zapisovateľka obecného zastupiteľstva Rigáňová Margita  300 €.

K bodu č. 8. :
Zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby. Obecné zastupiteľstvo schválilo  Zmluvu o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby v obci Malinovo a Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby.

K bodu č. 9. :
Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou a BVS, a.s. Obecné zastupiteľstvo  schválilo Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 943/74, cez ktorý je infraštruktúra trasovaná, v prospech Oprávneného z vecného bremena ako vlastníka infraštruktúry. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena  na pozemku parc. č. 943/74 v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
Zmluva o zriadení vecného bremena bola schválená 7 prítomnými poslancami, čo je viac ako 3/5 väčšina všetkých poslancov.

K bodu č. 10. :
Dotácia pre SČK z príležitosti 70. výročia založenia organizácie. Obecné zastupiteľstvo schválilo  dotáciu vo výške 1 500,00 € pre miestnu organizáciu SČK. V roku 2018 oslávi  miestna organizácia SČK 70. výročie založenia.

K bodu č. 11. :
Súhlas na uloženie káblov p. Kromkovi. OZ súhlasí s uložením káblov na obecnom pozemku pri zbernom dvore  p. Kromkovi. Bude nutná zmluva o zriadení vecného bremena.

K bodu č. 12. :
Diskusia :

p. Bokšanský :  či bude obec stavať ďalšiu MŠ, nakoľko nie všetky deti boli umestnené ? Pani starostka odpovedala, že naša obec má dve MŠ a ďalšie stavať v súčasnej dobe neplánuje. V rámci projektu IROP zabezpečí susedná obec Tomášov 50 miest v MŠ  pre deti z Malinova pravdepodobne od budúceho roku. Vzhľadom na to, že MŠ v Malinove má samostatnú právnu subjektivitu, riaditeľka MŠ určuje pravidlá, ktoré deti budú umiestnené v Malinove a ktoré v Tomášove. Páni Horváth a Ing. Dúcz dodali, že o uvedenej záležitosti sa bude hovoriť, keď to bude aktuálne.
p. Bokšanský : či obec už prevzala komunikácie na Troch vodách, nakoľko po napadnutí prvého snehu neboli komunikácie odhrnuté. Pani starostka odpovedala, že ešte neboli prevzaté. V súčasnej dobe sa zisťuje stav komunikácií.
Pán Bokšanský sa tiež sťažoval na dopravnú situáciu súvisiacu s rekonštrukciou vodovodu v obci Most pri Bratislave. Pani starostka mu odpovedala, že starostovia dotknutých obcí nemajú právomoci v tejto veci konať.

K bodu č. 13. :
Na záver pani starostka poďakovala poslancom za vykonanú prácu a všetkým popriala príjemné prežitie Vianočných sviatkov, zdravie, šťastie v roku 2018.

Uznesenia boli 7 prítomnými poslancami jednomyseľne schválené.  

Overovatelia zápisnice :
Gabriel Horváth
Štefan Szabo

Zapisovateľka:
Margita Rigáňová

V Malinove, 12.12.2017