Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 224 - 238 z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.12.2017

UZN.224/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Program zasadnutia OZ v Malinove.
(za :  7   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.225/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove určilo :
Overovateľov zápisnice : Gabriel Horváth, Štefan Szabo
Zapisovateľku : Margita Rigáňová

UZN.226/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Kontrolu plnenia uznesení  zo dňa 12.10.2017.

UZN.227/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 upravujúci podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 upravujúci podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určenia, ktorý bol schválený 7 prítomnými poslancami, čo je viac ako 3/5 väčšina všetkých poslancov.
(za : 7  poslancov, proti : 0   poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.228/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Predaj prebytočného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže a to: stavebné pozemky parc. č. 79/14, 79/313 a 79/317 nachádzajúce sa na Troch Vodách, časť Studené za 120/m2. Budova s pozemkom parc. č. 943/3 a 943/561 (bývala MŠ na Troch Vodách za 525.000,- €).
(za : 7    poslancov, proti : 0   poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.229/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • úpravu programového rozpočtu na rok 2017,
 • čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na vykrytie kapitálových výdavkov,
 • berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úpravám rozpočtu na rok 2017.
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :  0   poslancov)

UZN.230/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • zreálnenie majetku obce na základe výsledkov kontroly.  
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :  0   poslancov)

UZN.231/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • programový rozpočet na rok 2018
 • berie na vedomie rozpočet na rok 2019, 2020, ktorý ma informatívny  charakter
 • berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2018.
(za : 7  poslancov, proti : 0   poslancov, zdržalo sa :  0   poslancov)

UZN.232/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • peňažné poukážky k Vianociam pre dôchodcov od veku 65 rokov – manželský  pár vo výške 30,00 € osamelo žijúci dôchodcovia vo výške 20,00 €.
 • pre dôchodcov vo veku od 62 rokov schvaľuje  usporiadanie vianočného koncertu aj s občerstvením.
 • žiadosť o sociálnu výpomoc: Bokor Karol – poukážka na nákup toaru v hodnote 100 €,  Vavrovič Ernest – poukážka na nákup tovaru v hodnote 100 €, Szabová Angela – 300 € v hotovosti.
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :  0   poslancov)

UZN.233/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
odmeny pre poslancov za rok 2017 nasledovne :
Dúcz Jozef 600 €
Kenderessy Gabriel 500 €
Horváth Gabriel 600 €
Lengyel Štefan 500 €
Lieskovský Imrich 500 €
Szabo Štefan 500 €
Szigl Jozef 500 €
Šimonovičová Alžbeta 500 €
Valacsai Edit 600 €
hlavná kontrolórka obce Majková Anna600 €
zapisovateľka obecného zastupiteľstva Rigáňová Margita  300 €.
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :  0   poslancov)

UZN.234/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • dotáciu vo výške 1 500,00 € pre miestnu organizáciu SČK. V roku 2018 oslávi  miestna organizácia SČK 70. výročie založenia.
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :   0  poslancov)

UZN.235/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi obcou a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 943/74, cez ktorý je infraštruktúra trasovaná, v prospech Oprávneného z vecného bremena ako vlastníka infraštruktúry. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena  na pozemku parc. č. 943/74 v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
Zmluva o zriadení vecného bremena bola schválená 7 prítomnými poslancami, čo je viac ako 3/5 väčšina všetkých poslancov.
(za : 7 poslancov, proti :  0 poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.236/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • Zmluvu o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby v obci Malinovo.
(za : 7  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.237/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
 • Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby.
(za : 7 poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN. 238/21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove súhlasí :
S uložením káblov na obecnom pozemku pri zbernom dvore p. Kromkovi. Následne bude nutná Zmluva o zriadení vecného bremena.
(za : 7 poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

Overovatelia:
Gabriel Horváth
Štefan Szabo

Eva Godová
starostka obce

v Malinove, 12.12.2017