Zasadnutia OZ


Program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.8.2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, rokovania sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Majková.

Prítomných je 8 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení :  Gabriel Horváth a Štefan Lengyel
Za zapisovateľku bola určená: Margita Rigáňová.

Program :
  • Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  • Stanovisko hlavnej kontrolórky k individuálnej účtovnej závierke obce Malinovo.
  • Plán kontroly na II. polrok 2017 – hlavnej kontrolórky obce.
  • Prevod obchodného podielu obce v spoločnosti Kanalizácie M+M.
  • Návrh VZN č. 3/2017 o vylepovaní volebných plagátov.
  • Diskusia.
  • Záver.

K bodu č.1. :
OZ schválilo program rokovania, za overovateľov zápisnice boli určení  Gabriel Horváth a Štefan Lengyel,  za zapisovateľku bola určená Margita Rigáňová.

K bodu č. 2.:
OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k individuálnej účtovnej závierke obce Malinovo za rok 2016. Obec Malinovo po uzavretí účtovných kníh podľa §16 zákona č. 431/2002 o účtovníctve vznení neskorších úprav svoju finančnú pozíciu, výkonnosť a peňažné toky prezentovala v štruktúrovanej forme - individuálnej účtovnej závierky, ktorá spĺňa všetky predpísané náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve a Metodického usmernenia Ministerstva financií SR. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce.

K bodu č. 3.:
OZ schválilo Plán kontroly na II. Polrok 2017 – hlavnej kontrolórky obce.

K bodu č. 4.:
OZ schválilo prevod obchodného podielu obce v spoločnosti Kanalizácie  M+M na nadobúdateľa – VMM a.s., s uzneseniami č. : UZN.210/19/2017,UZN.211/19/2017,UZN.212/19/2017, UZN.213/19/2017, UZN.214/19/2017, UZN.215/19/2017.

K bodu č. 5.:
OZ schvlálilo VZN č. 3/2017 o vylepovaní volebných plagátov. Výška pokuty za nedodržanie uvedeného VZN sa bude riešiť podľa zákona o správnych poplatkoch.

K bodu č. 6.:
Diskusia :
Gabriel Lieszkovszký : žiada, aby akcia Bistra spojená s hudbou, nebola povolená do 02.00 hod. pre nadmerný hluk, ktorý občanov vyrušuje. Štefan Lengyel : žiada riešenie tohto problému dať na najbližšiu pracovnú poradu. Gabriel Horváth : ak zakážeme akciu Bistru, potom treba rovnako postupovať pri akciách Elfo klubu a ďalších.

Overovatelia zápisnice :

Gabriel Horváth
Štefan Lengyel

Zapisovateľka:
Margita Rigáňová

V Malinove, 14.08.2017