Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 206 - 216 z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.8.2017

UZN.206/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Program zasadnutia OZ v Malinove.
(za :  8   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.207/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove určilo :
Overovateľov zápisnice : Gabriel Horváth, Štefan Lengyel
Zapisovateľku : Margita Rigáňová

UZN.208/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie   :
Stanovisko hlavnej kontrolórky k individuálnej účtovnej závierke obce Malinovo.

UZN.209/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje   :
Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017.
(za :  8   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.210/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Prevod obchodného podielu obce v spoločnosti Kanalizácia M & M, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 776 498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 20585/B, veľkosť ktorého podielu zodpovedá vkladu obce 3.320,- EUR do základného imania spoločnosti s veľkosťou 6.640,- EUR, na nadobúdateľa – VMM a.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 50 748 777, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6551/B, a to za kúpnu cenu vo výške 3.320,- EUR, a poveruje starostku obce, aby vykonala všetky právne úkony smerujúce k prevodu predmetného obchodného podielu.
 Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že prevod obchodného podielu v spoločnosti Kanalizácia M & M, s.r.o. súvisí s realizáciou stavby „Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislva –Vrakuňa, Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava – Vrakuňa“, ktorej bezodkladné uskutočnenie je vo verejnom záujme.
(za :  8   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.211/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Postúpenie pohľadávky obce voči spoločnosti Kanalizácia M & M, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 776 498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 20585/B, v celkovej výške 28 877,78 EUR, na nadobúdateľa – VMM a.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 50 748 777, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6551/B, a to za odplatu vo výške rovnajúcej sa sume postupovanej pohľadávky, a poveruje starostku obce, aby vykonala všetky právne úkony smerujúce k postúpeniu predmetnej pohľadávky. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že postúpenie predmetnej pohľadávky obce súvisí s realizáciou stavby „Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa, Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa“, ktorej bezodkladné uskutočnenie je vo verejnom záujme.
(za :  8   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.212/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Postúpenie všetkých práv k projektovej dokumentácii stavby „Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa, Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa“ povolenej stavebným povolením č. OU-BA-OSZP2-2016/004524/5-DOK vydaným Okresným úradom Bratislava dňa 22.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2017, zhotovenej Ing. Ľubošom Jakubcom – PROKRING, Rezedová 1, 821 01 Bratislava, v 12/2013, čo zahrnuje najmä právo na použitie tejto projektovej dokumentácie pri realizácii stavby a vykonávanie jej akýchkoľvek zmien a úprav, z obce na nadobúdateľa – VMM a.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 50 748 777, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6551/B.
(za :  8   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.213/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Prevod uvedenej projektovej dokumentácie do výlučného vlastníctva VMM a.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 50 748 777, zapísaná v obchodnom registri Okresného súduBratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6551/B, a to všetko za odplatu v celkovej výške  17 802,22 EUR, a poveruje starostku obce, aby vykonala všetky právne úkony smerujúce k postúpeniu všetkých práv k predmetnej projektovej dokumentácii a jej prevodu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že postúpenie práv k predmetnej projektovej dokumentácii a jej prevod súvisí s realizáciou stavby „Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa, Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa“, ktorej bezodkladné uskutočnenie je vo verejnom  záujme.
(za :  8   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.214/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Nadobudnutie (kúpu) 2 ks (dvoch) akcií spoločnosti VMM a.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 50 748 777, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6551/B, s menovitou hodnotou akcie 500,- EUR, čo predstavuje nadobudnutie podielu vo výške 1/30 na základnom imaní spoločnosti VMM a.s., obcou, od spoločnosti AQUA SYSTEM BM s.r.o., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 47 609 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 96837/B, a to za kúpnu cenu v celkovej výške 1.000,- EUR.
(za :  8   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.215/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Poskytnutie pôžičky vo výške 50.000,-  EUR obcou Malinovo spoločnosti VMM a.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 50 748 777, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6551/B, s tým, že na poskytnutie pôžičky obcou sa obci započíta pohľadávka obce vo výške 50.000,- EUR voči spoločnosti VMM a.s. z titulu:
  • zaplatenia odplaty za prevod obchodného podielu obce v spoločnosti Kanalizácia M &M, s.r.o.,
  • odplaty za postúpenie pohľadávky voči spoločnosti Kanalizácia M & M, s.r.o. a
  • z titulu postúpenia práv k projektovej dokumentácii stavby „Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa, Výtlačné potrubie Výtlačné potrubie z ČS Most pri Bratislave do ÚČOV Bratislava-Vrakuňa“, a poveruje starostku obce, aby vykonala všetky právne úkony smerujúce k nadobudnutiu predmetných akcií a poskytnutiu uvedenej pôžičky.

(za :  8   poslancov, proti :  0 poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.216/19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove  schvaľuje :
VZN 3/2017 o vylepovaní volebných plagátov v súvislosti s voľbami do VÚC. Výška pokuty za nedodržanie uvedeného VZN sa bude riešiť podľa zákona o správnych poplatkoch.
VZN bolo schválené 8 prítomnými poslancami, čo je viac ako 3/5 väčšina všetkých poslancov.
(za : 8  poslancov, proti :  0 poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

Overovatelia:
Gabriel Horváth   
Štefan Lengyel

Eva Godová
starostka obce