Zasadnutia OZ


Program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.8.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. Rokovania sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Majková a ekonómka p. Viktória Kozáriková.

Prítomných je 8 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Gabriel Horváth
                                                                   
Za zapisovateľku bola určená: Margita Rigáňová.

Program:
 • Schválenie programu.
 • Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
 • Kontrola plnenia uznesení.
 • Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2018 a výsledok hospodárenia za rok 2017.
 • Informácie k voľbám do orgánov samosprávy v obci.
 • Návrh VZNč.3/2018 o výške príspevku do ŠKD Malinovo.
 • Návrh  Dodatku č.1/2018 k nájomnej zmluve uzatvorenej na prenájom Bistra.
 • Správa auditora  k individuálnej účtovnej závierke  a ku konsolidovanej závierke za rok 2017.
 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na II.polrok 2018.
 • Určenie platu hlavnej kontrolórky obce Malinovo.
 • Zdravotné stredisko – kolaudácia.
 • Diskusia
 • Záver

K bodu č. 1.:
Schválenie programu – traja poslanci nesúhlasili so zaradením 7.bodu do programu, žiadali ešte o dodatku  č.1 diskutovať. piati poslanci boli za schválenie dodatku č. 1.

K bodu č. 2.:
Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Gabriel Horváth, za zapisovateľku  Margita Rigáňová.

K bodu č. 3.:
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 7.6.2018. OZ vzalo na vedomie, uznesenia sú splnené.

K bodu č. 4.:
Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2018 a výsledok hospodárenia za rok 2017 OZ schválilo.

K bodu č. 5.:
Informácie k voľbám do orgánov samosprávy v obci podala p. Margita Rigáňová, zároveň OZ schválilo :
 • v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov 9.
 • v zmysle ustanovenia § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vytvorenie jedného volebného obvodu v obci Malinovo.
 • v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 pism. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Malinovo na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.

K bodu č. 6.:
Návrh VZNč.3/2018 o výške príspevku do ŠKD Malinovo. OZ schválilo návrh VZN č. 3/2018 o výške príspevku do ŠKD Malinovo. Príspevok sa zvyšuje na 16,00 eur mesačne na jedného žiaka.

K bodu č. 7.:
Návrh  Dodatku č.1/2018 k nájomnej zmluve uzatvorenej na prenájom Bistra. OZ dodatok č. 1 schválilo : 6 poslancov bolo za, 2 poslanci proti. Nejedná sa o novú zmluvu, tá bola uzatvorená v roku 2014.  Rieši sa terasa, vonkajšie priestory a energie, kde partnermi s dodávateľmi  budú priamo spravovatelia budovy, Merače na energie sú zapísané na TJ a ostatní budú mať pridružené meranie.  Dodatok č.1 sa uzatvára na obdobie 10 rokov.

K bodu č.8.:
OZ vzalo na vedomie správu auditora  k individuálnej účtovnej závierke  a ku konsolidovanej závierke za rok 2017. Audit v obci dopadol dobre, nezistili sa žiadne závažné nedostatky ani  v majetku, ani v účtovníctve.

K bodu č. 9.:
OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na II. polrok 2018.

K bodu č. 10.:
OZ schválilo Určenie platu hlavnej kontrolórky obce Malinovo. Zmenu pracovného úväzku hlavného kontrolóra na 25 hodín / týždenne zo spätnou platnosťou od 01.08.2018.
Určenie platu hlavnej kontrolórky obce Malinovo: V súlade s §18c ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnej kontrolórke obce Malinovo mesačnú odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa §18c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov so spätnou platnosťou od 01.01.2018: plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

K bodu č.11.:
OZ vzalo na vedomie informáciu, že bolo skolaudované Zdravotné stredisko.

K bodu č.12.:
Diskusia :
Tibor Peller: všetky merače energií sú zapísané na TJ, ostatní odberatelia budú mať pridružené merače.
Ing. Šteffek: aj zariadenie zdravotného strediska bude zabezpečovať obec ? Nie, obec odovzdáva len čisté priestory.
Občan z Troch vôd : kedy obec odstráni závady na komunikáciách na Troch vodách ? Ing. Dúcz- ešte to nie je obecný majetok, treba žiadať developera.
p. Obertová : kedy sa opraví Adyho ulica, je v katastrofálnom stave. Križovatka – Adyho – Zátôňská sa prepadá, je to akútny stav. Ing. Dúcz: je to predovšetkým otázka financií a ani firmy nemajú záujem o takéto akcie.
Tibor Peller : ako spravovateľ budovy TJ upozorňuje na zlý stav strechy – na šiestich miestach zateká, čerstvé vymaľovanie je zničené, taktiež upozorňuje na zlý stav kotla na vykurovanie, ktorý by bolo treba vymeniť, má už 30 rokov.
František Bielik : má informáciu, že bol uvoľnený nájomný obecný byt, prosí o jeho pridelenie, vzhľadom na zlú situáciu v ktorej sa  s dvomi deťmi nachádza.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Gabriel Horváth

Zapisovateľka:
Margita Rigáňová

V Malinove, 15.8.2018