Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 264 - 276 z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.8.2018

UZN.264/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Program zasadnutia OZ v Malinove.
(za : 5    poslancov, proti : 3   poslanci, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.265/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove určilo :
Overovateľov zápisnice : Mgr. Alžbeta Šimonovičová,Gabriel Horváth
Zapisovateľku : Margita Rigáňová

UZN.266/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Kontrolu plnenia uznesení  zo dňa 7.6.2018.

UZN.267/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
  • Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2018 v súlade so Zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách.
  • Výsledok hospodárenia za rok 2017.
(za : 8   poslancov, proti :  0 poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.268/24/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov 9.
(za : 8    poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.269/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje  :
V zmysle ustanovenia § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vytvorenie jedného volebného obvodu v obci Malinovo.
(za : 8  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.270/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove  schvaľuje :
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 pism. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Malinovo na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.
(za :  8   poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN. 271/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Návrh VZN č. 3/2018 o výške príspevku do ŠKD Malinovo. Príspevok sa zvyšuje na 16,00 eur mesačne na jedného žiaka.
VZN bolo schválené 8 prítomnými poslancami, čo je viac ako 3/5 väčšina všetkých poslancov.
(za :8  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.272/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Návrh  Dodatku č. 1/2018 k nájomnej zmluve uzatvorenej na prenájom Bistra na obdobie 10 rokov.
(za : 6   poslancov, proti : 2   poslanci, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.273/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie:
Správu auditora  k individuálnej účtovnej závierke  a ku konsolidovanej závierke za rok 2017.

UZN.274/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na II. polrok 2018.
(za :8  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.275/24/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Zmenu pracovného úväzku hlavného kontrolóra na 25 hodín / týždenne zo spätnou platnosťou od 01.08.2018.
Určenie platu hlavnej kontrolórky obce Malinovo: V súlade s §18c ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnej kontrolórke obce Malinovo mesačnú odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa §18c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov so spätnou platnosťou od 01.01.2018: plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.“
(za : 8   poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.276/24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove  berie na vedomie :
Informáciu, že 13.8.2018 bolo skolaudované zdravotné stredisko.

Overovatelia:
Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Gabriel Horváth

Eva Godová
starostka obce

v Malinove,15.8.2018