Zasadnutia OZ


Program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.10.2018
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny.
Prítomných je 8 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Za overovateľov zápisnice boli určení :  Štefan Szabo, Jozef Szigl

Za zapisovateľku bola určená: Margita Rigáňová.

Program :
 • Schválenie programu.
 • Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
 • Kontrola plnenia uznesení.
 • Pridelenie dotácie na nadstavbu hasičskej zbrojnice.
 • Pridelenie nájomného bytu.
 • Dohoda o urovnaní s Agro Malinovo.
 • Verejná obchodná súťaž – predaj nadbytočného majetku.
 • Záložná zmluva na predaj pozemku.
 • Žiadosť o sociálnu výpomoc.
 • Predaj obecného pozemku na Sadovej ulici.
 • Informácie starostky.
 • Diskusia
 • Záver

K bodu č. 1.:
Schválenie programu – OZ program jednomyseľne schválilo.

K bodu č. 2.:
Za overovateľov zápisnice boli určení : Štefan Szabo a Jozef Szigl, za zapisovateľku  Margita Rigáňová.

K bodu č. 3.:
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15.8.2018. OZ vzalo na vedomie, uznesenia sú splnené.

K bodu č. 4.:
Obec obdržala dotáciu na nastavbu hasičskej zbrojnice v celkovej výške 60 tis. euro. Pani starostka hovorila o tom, že dotácia je vysoká, bola by škoda ju odmietnúť. Nadstavba sa musí zrealizovať do troch rokov, ale je možné robiť v projekte zmeny. Pán Gabriel Horváth : projekt ráta so sumou 150 tis. euro, takže obec bude musieť zafinancovať ešte 90 tis. euro. Rozumnejšie riešenie vidí v nadstavbe obecného úradu, kde je strecha v zlom stave, a tam vytvoriť priestor na učebňu pre hasičov. Ing. Jozef Dúcz taktiež nesúhlasí s nadstavbou hasičskej zbrojnice, učebňu riešiť v nadstavbe obecného úradu. Pani Kapustová – učiteľka ZŠ, má rodinný dom v susedstve hasičskej zbrojnice : je tam zlá dopravná situácia, malý priestor, veľa áut, hasiči v centre obce, to je neštandartné, nie je to dobré riešenie, aj deti ZŠ sú v riziku, 90 tis. eur do nadstaby je veľa, treba ich použiť inde. Susedom sa zhorší aj kvalita bývania.  Pani starostka : obec je povinná podľa zákona hasičov podporovať, ale aj vzhľadom na pripomienky, ktoré boli vznesené, bude s MV SR riešiť schválenie zmien v projekte, aby sa finančné prostriedky pre hasičov riešili na inej budove. OZ napokon s prijatím dotácie súhlasilo, ale pod podmienkou zmeny projektu.

K bodu č. 5.:
Pridelenie nájomného bytu. Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie nájomného bytu  p. Silvii Bielikovej ( za hlasovalo 7 poslancov),  p. Štefan Vitálos získal 1 hlas.

K bodu č.6.:
Dohoda o urovnaní s Agro Malinovo. Obecné zastupiteľstvo v Malinove schválilo predaj časti pozemku o výmere 125 m2, parc. č. 79/323 o výmere 574 m2, k.ú. Studené – Most pri Bratislave pre Agro Malinovo na základe dohody o urovnaní (dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec majetko - právne usporiada právne vzťahy k pozemkom, užívanie ktorých bolo doposiaľ sporné a bez právneho titulu. Dôjde tak k naplneniu dohody o urovnaní z roku 2001) za 95,59 €/m2 spolu 11 948,75 € na základe znaleckého posudku Ing. Pikaliovej.

K bodu č. 7.:
Verejná obchodná súťaž – predaj nadbytočného majetku. Obecné zastupiteľstvo v Malinove schválilo predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce formou verejnej obchodnej súťaže, ako i podmienky tejto súťaže – predaj budovy bývalej MŠ na Troch vodách. Pani starostka vysvetlila, že budova bola kúpená buď pre potreby obecného úradu, alebo zdravotného strediska. Dočasným riešením sa tam zriadila MŠ, nakoľko budova bývalej ZŠ v strede obce pri malom parku bola v rekonštrukcii – tu vznikla nová materská škôlka. Obec budovu na Troch vodách predáva, nakoľko nutne potrebuje finančné prostriedky aj na iné akcie v obci (obecný úrad, Dom smútku, cesty, chodníky...). V rámci diskusie vystúpilo niekoľko občanov obce,  ktorým sa nepáči, že sa budova MŠ predáva. Argumentujú rozsiahlou výstavbou v obci, nepovažujú tento majetok za nadbytočný. Pani starostka : v obci je umiestnených 155 detí v MŠ, susedná obec Tomášov má tiež záväzok umiestniť malinovské deti. Pán Gabriel Horváth : kúpili sme budovu na Troch vodách na 2 roky, pokiaľ sa zrekonštruuje bývalá budova. Obec v posledných rokoch riešila len MŠ a ZŠ. Dotácia na ZŠ bola 150 tis. euro, obec doplatila 460 tis. euro. Dotácia na MŠ bola 170 tis. euro, obec doplatila 320 tis. euro. Treba riešiť aj iné problémy obce. Pani starostka : veľa občanov nie je prihlásených v obci k trvalému pobytu, za nich potom obec nedostane podielové dane, čo finančnú situáciu v obci sťažuje. Pokiaľ ide o druhý stupeň ZŠ v obci – vybudovala sa nová kontajnerová škola, v spolupráci s BSK sa vytvorili triedy v budove Strednej záhradníckej školy. V súčasnej dobe sa tu riešia ďalšie priestory na vytvorenie plne organizovanej ZŠ v obci, teda až po deviatu triedu vrátane. Pani starostka poskytne záujemcom prehľad detí od 0 – 15 rokov s trvalým pobytom v obci.

K bodu č. 8.:
Záložná zmluva na predaj pozemku. Obecné zastupiteľstvo v Malinove  schválilo :
Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti na parc. č. 79/14 o výmere 897 m2 a 79/415 o výmere 70 m2 na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy s  Štefan Szabo a manželka Ing. Martina Szabo ( Uzn. č. 263/23/2018 z 07.06.2018).

K bodu č. 9.:
Žiadosť o sociálnu výpomoc. OZ schválilo pridelenie sociálnej výpomoci pre Lenku Hanúskovú, Malinovo vo výške 300,- €.

K bodu č. 10.:
Predaj obecného pozemku na Sadovej ulici. Obec tu vlastní pozemok, na ktorom je v súčasnej dobe dočasné detské ihrisko. OZ predaj schvaľuje formou obchodnej verejnej súťaže na základe znaleckého posudku.

K bodu č.11.:
Informácie pani starostky:
pani starostka informovala, že hľadá detskú lekárku do nového zdravotného strediska, nakoľko MUDr. Špaleková dala v septembri 2018 výpoveď z nájmu a ordinovať bude iba v Tomášove. Materské centrum Família, ktoré užíva priestory v kultúrnom dome, požiadalo o drobné stavebné úpravy vo vnútorných priestoroch, ktoré si vykonajú svojpomocne po posúdení odborne spôsobilej osoby.
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie informáciu o umiestnení autobusovej zástavky na Bratislavskej ulici (autobusový prístrešok).

Overovatelia zápisnice:

Štefan Szabo
Jozef Szigl

Zapisovateľka:
Margita Rigáňová

V Malinove, 16.10.2018