Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 277 - 288 z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.10.2018

UZN.277/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Program zasadnutia OZ v Malinove.
(za :  8  poslancov, proti :  0  poslanci, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.278/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove určilo :
Overovateľov zápisnice : Štefan Szabo, Jozef Szigl
Zapisovateľku : Margita Rigáňová

UZN.279/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Kontrolu plnenia uznesení  zo dňa 15.8.2018.

UZN.280/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove   schvaľuje :
Pridelenie dotácie na nadstavbu hasičskej zbrojnice vo výške 60 000,-€. s tým, že sa vykoná zmena projektovej dokumentácie, ako i umiestnenie stavby.
(za :  8  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.281/25/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Pridelenie nájomného bytu :
p. Silvii Bielikovej ( za hlasovalo 7 poslancov).
p. Štefan Vitálos získal 1 hlas.
(za :  7   poslancov, proti :   poslancov, zdržalo sa :  poslancov)

UZN.282/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje  :
Dohodu o urovnaní medzi Agro Malinovo a Obcou Malinovo - predaj časti pozemku o výmere 125 m2, parc. č. 79/323, k.ú. Studené – Most pri Bratislave pre Agro Malinovo na základe dohody o urovnaní v zmysle dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec majetko - právne usporiada právne vzťahy k pozemkom, užívanie ktorých bolo doposiaľ sporné a bez právneho titulu. Dôjde tak k naplneniu dohody o urovnaní z roku 2001) za 95,59 €/m2 spolu 11 948,75 € na základe znaleckého posudku Ing. Pikaliovej.
(za : 8  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.283/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove  schvaľuje :
Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti na parc. č. 79/14 o výmere 897 m2 a 79/415 o výmere 70 m2 na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy s  Štefan Szabo a manželka Ing. Martina Szabo ( Uzn. č. 263/23/2018 z 07.06.2018)
(za : 8  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN. 284/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci pre Lenku Hanúskovú, Malinovo vo výške 300,- €.
(za :  8  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.285/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce a to budova bývalej MŠ stojacej na  parc.č.943/561 a 943/3 formou verejnej obchodnej súťaže, ako i podmienky tejto súťaže.
(za : 8   poslancov, proti :  0   poslanci, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.286/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Umiestnenie autobusovej zástavky na Bratislavskej ulici ( autobusový prístrešok).

UZN.287/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Predaj obecného pozemku parc.č.939/10 formou obchodnej verejnej súťaže na základe znaleckého posudku na Sadovej ulici.
(za : 7   poslancov, proti :  1   poslanci, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.288/25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Žiadosť rodinného centra Família o úpravu ich priestorov v KD. Bude pozvaný odborník na stavebné úpravy.

Overovatelia:
Štefan Szabo
Jozef Szigl

Eva Godová
starostka obce

v Malinove,16.10.2018