Program 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) v Malinove, konaného dňa 17.06.2019

fileZápisnica 17.6.2019.doc (115 KB)

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny (prítomných 9 poslancov, 0 ospravedlnených).

Zasadnutia sa zúčastnili: Artúr Soldan JuDr. - právnik obce, Ing. Vojtech - odborník na dopravu, Ing. Anna Majková - hlavná kontrolórka obce, p. Viktória Kozáriková - ekonómka obce.

Program zasadnutia:
 • Záverečný účet obce za rok 2018
 • Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2018
 • Čerpanie a tvorba rezervného fondu
 • Hodnotiaca správa za rok 2018
 • Správa audítora
 • Návrh na zriadenie vecného bremena medzi Západoslovenskou distribučnou a.s.,  a obcou Malinovo
 • Predaj časti pozemku parcela č.379/101 – p. Barla, Kolesár, Suchopa a Nowakovska
 • Zrušenie uznesenia č. 228/21/2017 a 285/25/2018 (budova na Troch vodách)
 • Návrh na otvorenie prevádzka materskej školy Tri vody
 • Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemok parcela č. 165/4 p. Gaži
 • Návrh zmluvy na vytvorenie webového sídla a zrušenie pôvodnej zmluvy s pôvodným prevádzkovateľom
 • Žiadosti o osadenie spomaľovačov
 • Žiadosť o finančný príspevok pre miestny spolok Slovenský červený kríž Malinovo
 • Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc – Na bicykli deťom
 • Doplnený bod starostu – spolu financovanie vo výške 5% - dotácia na prechod pre chodcov
 • Informácie starostu obce
 • Diskusia

Doplnené body poslancov – p. Špirko:
18. K bodu č. 8: Zrušenie uznesenia 287/25/2018 (pozemok Sadová ulica)
19. K bodu č. 9: Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby k 1.9.2019 zabezpečil otvorenie nových troch tried MŠ v prevádzke Tri vody Malinovo – zamietnuté, keďže návrh uznesenia nemôže byť bodom programu, sťahuje sa.
20. Hospodárska usadlosť Malinovo – stanovisko OZ.
Pôvodne znenie návrhu p. poslanca Špirka: OZ podporuje realizáciu projektu hospodárskej usadlosti Malinovský dvor v zmysle prezentovaného zámeru a podľa dodanej projektovej dokumentácie pre územne konanie. Odporúča zároveň starostovi obce a stavebnému úradu vydať územné rozhodnutie v prospech vybudovania hospodárskej usadlosti Malinovský dvor - nesprávne.
21. Dopravné značenie na ulici Záleská – zamietnuté, keďže OZ neschvaľovalo zmenu dopravnej situácie, nemá ani kompetenciu na zvrátenie.
Pôvodne znenie návrhu p. poslanca Špirka: Návrh uznesenia OZ - poveruje starostu obce vrátiť dopravné značenia na ulici Záleská (a prislúchajúcich) do pôvodného stavu, t. j. stav k 1.5.2019. OZ zároveň poveruje stavebnú komisiu predložiť na zasadnutie OZ návrh na vyriešenie dopravnej situácie.
22. Doplnenie členov do komisií:
 • Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu: RNDr. Ján Lacko, PhD., RNDr. Zuzana Munková, Mária Bartíková, Daniel Fábry
 • Komisia dopravy, výstavby a ÚP: Ing. Valéria Vicenová
23. K bodu 16:
 • Starosta na týždennej báze prostredníctvom web stránky obce bude informovať o postupe pri vzniku Spojenej školy
 • Budova starého zdravotné strediska - dočasne ponúknuť občanom alebo firmám

K bodu č. 1:
Účtovníčka p. Kozáriková: súhrn záverečného účtu obce za rok 2018.

K bodu č. 2:
Kontrolórka p. Majková: súhrn stanoviska hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018.

K bodu č. 3:
Účtovníčka p. Kozáriková: obec dosiahla kladný rozpočtový výsledok, má povinnosť tvoriť rezervný fond a určiť čerpanie rezervného fondu.

K bodu č. 4:
Kontrolórka p. Majková: súhrn hodnotiacej správy programového rozpočtu za rok 2018 na vedomie OZ.

K bodu č. 5:
Kontrolórka p. Majková: Obec má povinnosť individuálnu účtovnú závierku overiť audítorom, ktoré sa aj uskutočnilo – súhrn správy.

K bodu č. 6:
Zriadenie vecného bremena medzi Západoslovenskou distribučnou a.s., a obcou, za účelom pripojenia sa           k distribučnej sústave a rozšírenia kapacity verejnej siete k účelu napojenia ďalších lokalít a spotrebiteľov. Jedná sa o vyvolanú investíciu v prospech obyvateľov, právnik obce navrhuje zriadiť vecné bremeno bezodplatne - pozemky č.235/20 , 235/40, 235/103, 235/104 a 269.

p. Krištofiaková: Na pracovnom zasadnutí sa poslanci dohodli na jednorazovej platbe 25€/m. Poprosila som      o zistenie, ako sa toto bežne rieši,  ale určite by som nejaké finančné prostriedky aj tu sa snažila vyťažiť, ako u p. Kromku.

p. Starosta: U p. Kromku to bolo na podnikateľské účely, ale dám hlasovanie podľa požiadavky 25€/m.

K bodu č. 7:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Barla, Kolesár, Suchopa a Nowakovska. Pozemok sa nachádza na Cintorínskej ulici, je to 4 metrový pás pri pozemku Agro Malinovo (má v prenájme p. Dömötör) a pri ďalších pozemkoch žiadateľov. Treba presne zistiť, ktoré pozemky komu patria, skutočný stav, aby sme sa vedeli rozhodnúť.
Občan p. Barla: Ako OZ zatiaľ postúpilo pri zistení, žiadosť sa podala v marci. Je to 4 m široký pás, ktorý ešte pokračuje ďalej. Medzi obecnou parcelou a našimi sú ešte parcely aj ďalších (spravuje SPF), nie AGRO Malinovo. Ide nám o rozšírenie našich pozemkov – záhrad. Pri obhospodárení sa používajú blízko našich obydlí chemické postreky, takto by sme si toto oddialili od domov. Takže vlastne čakáme na odpoveď od OZ.

p. Starosta: Potrebujeme ešte mať doložené listy vlastníctva susediacich vlastníkov. Musíme vyvolať stretnutie   s vlastníkmi týchto pozemkov. Poslanci ma poverili, aby sme riešili aj ostatné pozemky a preverili situáciu aj z právneho hľadiska. Preto ste nedostali ani odpoveď, lebo až teraz som dostal poverenie od poslancov.

Občan p. Lengyel: Ak si dobre pamätám, bol tam minulý rok už predaj pozemku. Treba si to preveriť.

p. Starosta: Preveríme staršie uznesenie, či sa tak stalo.

K bodu č. 8:
Zrušenie uznesenia č.228/21/2017 a uznesenia č. 285/25/2018, ktoré sa týkajú predaja budovy MŠ na Troch vodách.

Občan p. Horváth: Koľko je prihlásených do MŠ po zápise? Koľko odchádza a pribudne?

p. Starosta: 86 detí spĺňa vek 3 rokov, ďalších prihlásených, čo nespĺňajú kritériá, je spolu do 106.

p. riaditeľka Sedláčková: Dokopy máme 157 škôlkarov, 47 detí odchádza a pribudne 86.

Občan p. Horváth: V Tomášove máme 2 triedy?

p. Starosta: Tam je iba jedna trieda. V našej MŠ nám ešte hrozí zníženie počtu kvôli chýbajúcim dokladom.  Inšpektorát práce to preveruje, chýbajú súhlasy zo strany hygieny. Ich návrh je zníženie počtu v triedach. Momentálne majú postieľky, ktorá sa nedajú odkladať, takže tieto treba vymeniť.

p. Sedláčková: Jedna trieda v pivnici je nevyhovujúca. Ďalšiu triedu povolili dovtedy, kým sa tie postieľky nevymenia a budú sa ukladať.

Občan p. Horváth: Dohaduje sa, že treba veľa vecí riešiť v obci a teraz, keď sa nepredá tá budova, ako sa vyriešia ostatné problémy v obci?

p. Starosta: Podľa vyjadrenie kontrolórky a ekonómky obec by to mala zvládnuť. Peniaze sú účelovo plánované, takže nedá sa ich použiť na iné veci.

p. Hudec: Rozvoj obce je aj o tom, že je tu veľká výstavba a aby deti boli tu umiestnené. Je to aj motivácia pre rodičov, aby sa prihlásili na trvalý pobyt. Aby deti chodili tu do škôlky a nie do Bratislavy. Treba určite nájsť tie peniaze.

p. Krištofiaková: Určite budeme musieť pristúpiť k tomu, aby sme zvýšili dane. Momentálne sa dá vykryť školský rok, ale do budúcna bude treba dane prispôsobiť. Ten stav detí tu ešte chvíľku zotrvá – asi 60 detí ročne, takže teraz sa budova nebude predávať.

Občan p. Červienka: Prečo je vlastne v Tomášove iba jedna trieda? Dohoda bola iná. Bol tu aj pán starosta, aby odprezentoval ten projekt.

p. Kenderessy: Tomášov malo dostať dotáciu, ale vrátili ju.  

p. Krištofiaková: Áno, mali dostať 900 tisíc a dostali len 300.

p. Starosta: Chyba bola tam, že naša budova na Troch vodách nebola vyradená zo systému, tým pádom pri výpočtoch sa vypočítalo, že momentálna kapacita postačuje a dostali dotáciu podľa tohto výpočtu, teda menej, ako sa očakávalo.

Občan p. (nepredstavil sa): Kto nesie zodpovednosť za tieto procesné chyby? Bude si obec nárokovať náhradu?

p. Starosta: Na to Vám neviem odpovedať. Na druhej strane kvôli tomuto je jednoduchšie teraz prihlásiť túto budovu na užívanie ako MŠ. Určite to bude stáť dodatočné peniaze. Nábytok sa musí doplniť.

p. Kozáriková: Približne nás to bude stáť 185 000€. Z toho znamenajú vlastné zdroje okolo 40-50 tisíc €.

Občan p. Lacko: Na nábytok možno by mohli prispieť aj rodičia v rámci ZRPŠ. Predtým už bolo niečo zakúpené, tak doplnenie by sa mohlo riešiť aj takto.

p. Starosta: Treba sa postarať aj o personál v kuchyni, špeciálne auto na prenos stravy, atď..

Doplnenie k bodu č. 8:
Zrušenie uznesenia 287/25/2018 (pozemok Sadová). Pozemok sa používa ako detské ihrisko. Návrh bol, aby sa takto získali finančné prostriedky, keď sa nepredá budova na Troch vodách, ale podľa žiadosti sa zahlasuje.

K bodu č. 9:
Návrh na otvorenie MŠ na Troch vodách - otvorenie nových troch tried MŠ v prevádzke Tri vody Malinovo.
p. Kristofiaková: Podľa informácií tu je priestor pre umiestnenie 56 detí. Z Tomášova by sa vrátilo tiež tých cca. 20 detí.

K bodu č. 10:
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemok parcela č. 165/4 Gaži. Ide o vecnné bremeno (ďalej VB) na Školskej ulici - momentálne je to slepá ulica. Prvá časť patrí obci, p. Gáži potrebuje prechod k jeho pozemku. Obec má súhlas aj ostatných dotknutých v tejto časti.

p. Kristofiaková: Nebude to bezodplatné VB, v zmluve bude podmienka, aby na vlastné náklady vybudoval spevnené plochy - makadám a povolil prejazd vlastníkom susedných parciel.

Občan p. Červienka: Čo bude v budúcnosti, keď ostatní budú chcieť asfaltovú cestu na obecnej parcele? Budú tam inžinierske siete, ako to bude vyzerať s makadámom?

p. Starosta: Nemôžme žiadať od neho vybudovať asfaltovú cestu ako protihodnotu. Tá cena je určená buď posudkom alebo ako to teraz poslanci navrhli.

p. Vojtech: Treba dávať pozor aj na to, keďže tam môžu byť aj domy s troma bytovými jednotkami, ktoré potrebujú parkovacie miesta, treba príslušnú komunikáciu, chodník, zelený pás. Tieto veci by mali byť súčasťou projektu.

p. Kristofiaková: P. Gáži už čaká dlho na vyjadrenie, aby to mal vysporiadané. Inú možnosť tam nevidíme.

p. Palaj: Potrebuje to ako podklad na stavebné povolenie. Obec nechce robiť niekomu problémy, máme tam len kúsok pozemku.

Občan p. Horváth: Ide len o to, že on to môže aj predať a ten ďalší môže žiadať od obci vybudovanie cesty.

p. Starosta: Podmienku dostal p. Gáži od p. Ďurča k územnému povoleniu, aby si vyriešil prístupovú komunikáciu. K tomuto sa vyjadril dopravný inžinier, ktorý zadal podmienku VB. Preto potrebuje aj zmluvu s obcou. Presné kritéria sa upresnia v zmluve s pánom Gážim.

K bodu č. 11:
Vytvorenie nového webového sídla a zrušenie pôvodnej zmluvy.

p. Vyoral: V zásade táto firma zabezpečuje viacerým obciam tieto služby – napr. skalica.sk. Chceli sme to mať funkčné – aj na mobiloch, ďalej jednoduchšie, prehľadnejšie, menej aktívnych plôch. Urobia sa základné veci, uskutoční sa migrácia, spustí sa a následne sa to bude dolaďovať.

Občan p. Lacko: Ako sa vyberala firma?

Občianka p. Bartíková: Nemôže dať obec v budúcnosti aj na WEB - ku takéto prieskumy kvôli transparentnosti?

p. Starosta: Mali sme cenovú ponuku troch firiem, a páni poslanci si vybrali aj podľa ceny a ponúkaných služieb. Ale určite sa môžu dať podobné prieskumy trhu na  WEB – ku.

p. Krištofiaková: Jednorazová platba je okolo 1400 eur, potom ročne okolo 300 eur.

Občan p. Červienka: Kto bude stránku spravovať? Momentálne sú niektoré veci na stránke zastaralé.

p. Starosta: Nová sekretárka by to mala mať v pracovnej náplni. A potom samozrejme aj my ostatní môžeme prispievať, čo sa uverejní po previerke.

K bodu č. 12:
Žiadosti občanov Cintorínskej ulice - pri nájomných domoch a Školskej ulice o zriadenie spomaľovačov. Cintorínska doplnila podklady k žiadosti. Vypracuje sa projektová dokumentácia a zašle sa na vyjadrenie dotknutým úradom.

Občan p. Kollár ml.: Na zváženie by boli aj spomaľovacie vankúše, samozrejme podľa finančných možností.

p. Vojtech: Šikany by boli ideálnym riešením, ktoré sa dajú aj esteticky upraviť (napr. veľkoplošné kvetináče, atď.). Samozrejme treba vedieť pomery cesty. Prepadová jama je tiež riešením.

p. Starosta: Sporný spomaľovač na Višňovej ulici, ktorý nemá projektovú dokumentáciu a nevyhovuje vôbec predpisom, je aj vysoký. V roku 2012 bola žiadosť na OÚ, ale žiadne iné podklady nie sú k dispozícií. Názory sú rôzne, niektorí ho chcú odstrániť, iným to vyhovuje. Budeme to musieť riešiť.

p. Vojtech: Spomaľovače sú dva druhy na 20 alebo 30 km rýchlosť. Tento je priečne, čo je výhoda, ďalej kryje aj prechod chodníka. Nedostatočné sú dopravné značenia. Toto treba doplniť a zlegalizovať spomaľovač. Podľa vizáže spĺňa, ale treba to presne preveriť.

K bodu č. 13:
Obecný úrad  obdržal žiadosť od miestneho spolku Červený kríž o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500,-€ na zakúpenie oblečenia s logom SČK. Navrhuje sa poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 300,- €.

p. Krištofiaková: Navrhujem podľa žiadosti 500€.

K bodu č. 14:
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc – Na bicykli deťom vo výške 200,-€.
Obec každý rok podporuje túto charitatívnu akciu, peniaze sú určené deťom s onkologickým ochorením. Skupina príde 22. júna okolo 15:00, obec ich uvíta a poskytne im občerstvenie.

K bodu č. 15:
Obec podala žiadosť na dopravné značenie so signalizáciou. Treba toto doplniť súhlasom OZ spolu financovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov (25 243,-€), t. j. najmenej 1262,16 €

Doplnený bod v poradí ako bod č. 16:
Doplnenie členov do komisií:
 • Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu: RNDr. Ján Lacko, PhD., RNDr. Zuzana Munková, Mária Bartíková, Daniel Fábry, Mgr. Dagmar Litterová (návrh p. Valacsai)
 • Komisia dopravy, výstavby a ÚP: Ing. Valéria Vicenová

Doplnený bod v poradí ako bod č. 17:
Malinovský dvor – hospodárska usadlosť projekt p. Balážik.

Občan p. B. Balážik: Hospodárska usadlosť je zameraná na hospodársku činnosť, chov koní, uskladnenie člnov a pod.. Zámer sa predložil ešte p. starostke a p. Ďurčovi. Projekt dostal súhlasné stanovisko od nich na začatie územného konania. Na základe toho sa získali súhlasy dotknutých úradov. Po predložení sa rozbehlo územné konanie, proti čomu mal výhrady PZ Eberhard. Územne rozhodnutie je na p. starostu a stavebného úradu, ale chceme požiadať OZ o podporné stanovisko.

p. Krištofiaková: Prezentácia bola v apríli, máme tu uznesenie, že ÚP sa bude rozširovať iba v prípade verejnoprospešných aktivít a tento projekt je v rozpore s týmto uznesením, keďže by tu bola výstavba a nie je to verejný prospech.

p. Palaj:  Nejde o výstavbu bytových domov. Platia to oni, je to pre rozvoj obce.

Občan M. Balážik: Keby to bolo v rozpore, tak sa ani nepovolí územné konanie.

p. Krištofiaková: P. Starostka podpísala začiatok konania 2 dni po voľbách, keď už vedela, že nebude vo funkcií, pričom aj vtedy platilo identické uznesenie. Týmto sa musí teraz vysporiadať stavebný úrad a obec.

Občan M. Balážik: Nežiadame o zmene ÚP vlastne, len o stanovisko OZ, či je to vítaná aktivita.

p. Vojtech: Treba zohľadniť aj dopravné zaťaženie. Rozvoj je síce potrebný, ale treba aj takéto okolnosti zvážiť.

Občan B. Balážik: Ide o malú usadlosť, nejde o hromadné premávanie. Dopravný inšpektor dával tiež stanovisko.

p. Starosta: Táto záležitosť môže vyvolať rozruchy. P. Dudášová dala tiež vyjadrenie, čo je záporné. Moje stanovisko je totožné.

Občan B. Balážik: My sme v projekte vyzdvihli tie časti ÚP, ktoré hovoria o hospodárskej činnosti v extraviláne, malo by to byť v poriadku, je to aj 200 od obytnej časti obce.

p. Kenderessy: Projekt je pekný, ale ide o precedens, keďže aj ostatní môžu o to žiadať. Jediný problém je tam dom na bývanie.

Občan B. Balážik: Nebude tam žiaden trvalý pobyt, ide len o osobu, ktorá tam bude strážiť zariadenie, zvieratá.

Občianka p. (nepredstavila sa): Nápad je úžasný, ideálne pre deti. Každé hospodárstvo potrebuje aj hospodárske budovy.

Občan p. Lengyel: Kedysi tu boli slávnosti PZ Eberhard, ktoré sa zamietli práve kvôli budove – čiernej stavbe     v extraviláne (v katastri je to ako manipulačný dom s 54m2 – pozn. p. Deáková). Poľovníci do toho investovali     a zamietla sa im akcia. Nie je to fér, že jedným sa niečo povoľuje, druhým sa zamieta. My predošlí poslanci sme    o tejto záležitosti nevedeli, podpísalo sa to mimo nás, až teraz sme sa dozvedeli.

p. Dúcz: Ani o značkách sme nevedeli  urobili sa.

p. Starosta: Je to mimo ÚP, to je tu závažná vec.

p. Palaj: Ide o podporu OZ tohto návrhu, o tom chceme hlasovať. Ak chceme ísť touto cestou, tak nájdeme riešenie k tomu.

p. Starosta: Hľadajme riešenie, ale nech sa nerobia unáhlené rozhodnutia – to je môj názor.

p. Hudec: Mne sa projekt ľúbi, skúsme to viesť dobrým štýlom. Sú tu iné problémy a záležitosti, nehádajme sa. Ak chceme, tak to schváľme. Povoľujú sa ďalšie výstavby a máme tu málo vecí pre ľudí.

p. Špirko: Oni do toho investovali peniaze a my mu to teraz zamietneme?

Občan p. Lacko: Áno, máte tu uznesenie, ak projekt do toho nezapadá, tak ho musíte otvoriť. Je to na vás, ako sa urobia zmeny a doplnky. Zatiaľ hlasujete o podpore, čo je vlastne zbytočná.

p. Kenderessy: Stanovisko vám dáme v tom zmysle, že to má byť v súlade s ÚP.

K bodu č. 16 po doplnení poradie č. 18:
*Spojená škola: na zasadnutí s BSK sa určili pokyny, ako treba postupovať, aby k 31.8. došlo k vyrovnaniu všetkých zmlúv a finančných záležitostí medzi BSK a ZŠ ako právnym subjektom. Projekty na zriadenie spojenej školy sú v značnom omeškaní. Pani riaditeľka záhradníckej školy podala už žiadosť o stavebné povolenie. Projekty sú hotové pre 3 triedy a 3 odborné učebne. Celková hodnota cca160 000 eur. P. Ďurčo ju požiadal         o doplnenie niektorých dokumentom. Približná lehota povolenia je 2 mesiace. Medzitým by malo prebehnúť výberové konanie na dodanie stavby. Keďže v septembri sa už začína vyučovanie, p. Urbančík prisľúbil, že uvoľnia predbežne triedy pre potreby Zš. Následné záležitosti sú na právnikov, aby sa doriešili doplnkové zmluvy (nájomné školská, Višnová). Ostatné vybavenie ide z normatívu, čo už potom prideľuje BSK.  

*Parkovisko pri škole: väčšia časť patrí obci, ale p. Urbančík prisľúbil prefinancovanie, od obce potrebujú vypracovaný projekt. Plánuje sa tam vjazd a výjazd zvlásť, nové oplotenie s bránou, aj chodník pri plote.

Občan p. šprto: Cesta ku škole je dosť úzka, je tam aj kaviareň otvorená, stoja tam autá, je problém prejazdu. Zákaz státia by sa tam nemohlo usadiť? Je tam trávnatý pás, čo patrí obci, nedalo by sa ulicu takto rozšíriť? Aj do mäsiarstva nosia tovar, pri spomínanej bráne na Bratislavskej stoja tiež autá a nevidíte ani na jednu stranu pri výjazde.

p. Starosta: Ak sa nám tam podarí vytvoriť prechod, tak sa otvorí brána pre deti. A Vaše riešenie by mohlo byť súčasťou projektu.   

Občan p. Gubela: Zdedili sme retardéry na Adyho. Ak by sa dalo tieto odstrániť, sú zo zámkovej dlažby, ktoré sa otvárajú a je to veľmi nebezpečné. Nie sú tam ani tabule. Rád pomôžem pri tom, už sa to rieši dlhé roky. Napíšeme aj žiadosť, keď je potrebná.
Ďalej plánuje sa niečo aj s ďalšími cestami v obci? Treba myslieť aj na ostatné ulice. Napr. Adyho cesty               a chodníky sú v dezolátnom stave.
Aj tie historické informačné panely sú popraskané, odtrhnuté, je to len nízko nákladová záležitosť ich prelepiť. Riešia sa tu veci, ale aj ostatní ľudia majú požiadavky, berme aj na nich ohľad.

p. Starosta: Z Adyho máme dve žiadosti (p. Martinská, p. Machánová), určite sa budeme s tým zaoberať. Retardér si pozriem, ale napíšte prosím aj žiadosť.

*Informácia o domu smútku: Dodávateľ dokončil stavbu. Pri preberaní sa vyskytli menšie nedostatky, ktoré sú zápisnične potvrdené a musí dodávateľ stavby odstrániť (elektrické vedenie, estetické nedostatky, atd.) a žiadali sme aj o odborné stanovisko ohľadne drevenej konštrukcie. Potom sa môže zahájiť kolaudácia. Nasleduje ešte vnútorné vybavenie. Dobudovanie cesty je prisľúbené p. Horváthom, niektoré časti sú aj prepadnuté, budeme to riešiť v spolupráci s ním.

*VO a chodníky na  Troch vodách: P. Mészáros nás informoval, že denne kontrolujú VO a vraj funguje. Väčšie vylomeniny betónových ciest sa chystajú opraviť, ďalšie budú robiť až po výstavbe vnútorného okruhu. Ohľadne problematiky chodníkov tam boli predstavitelia firmy na uložnie optického kábla, tým pádom by sa vyriešil problém prepadnutých častiach chodníkov. Aj poslanci boli na prieskume so zástupcom p. Mészárosa, urobili sa zábery, ktoré im boli zaslané, ale zatiaľ sme nedostali odpoveď s konkrétnym riešením.

Diskusia
Dopravné značenie Záleská:
p. Starosta: Poslanci boli oboznámení o zmene dopravného značenie na pracovných poradách. Rozhodnutie nepodlieha schváleniu OZ, bolo konzultované s odborníkom na ukľudnenie dopravnej situácie.

Občianka p. Bogdanová: Zisťovala na stránke obce faktúry, ktoré firma p. Vojtecha vystavovala (práce si objednávala obec-pozn. p. Vojtech). Napísala požiadavku aj o doplňujúce informácie 7.6. 2019 na OÚ ohľadne novej dopravnej situácie a nedostala odpoveď. Žiadala výkresovú dokumentáciu, technickú správu, atď. (výkresová dokumentácia podlieha autorskému právu-pozn. p. Vojtech).

Otázka: Aký rozdiel je medzi ulicami Mostecká a Revolucionárov? Prečo sa neriešila situácia aj v spolupráci        s obyvateľmi? Dalo sa to riešiť aj inak.

Občianka p. Pelešková: Aký rozdiel je medzi ulicami Mostecká a Revolucionárov? Obidve sú miestne komunikácie, kde je 30/20 km rýchlosť, dá sa obmedziť tabuľami dopravu. Na Mosteckej nie je chodník-kvôli elektrickému vedeniu, sú tam starí ľudia aj mladí ľudia, chodia po ceste s kočíkmi. Ale chystá sa tam značka hlavná cesta, čo tam nemá čo robiť. Nie je žiadny rozdiel medzi ulicami.

Občianka p. Bogdanová: Dodatočne na Mosteckej pribudla ešte jedna tabuľa (dostal informáciu o usadení, tabuľa je tam neprávom – pozn. p. Vojtech), o ktorej informovala okresné riaditeľstvo, ktorá poskytla stanovisko, vyzvala obec na nápravu, že sa musí odstrániť, lebo nebola odsúhlasená.

p. Starosta: Nemám informáciu, kto tam osadil tabuľu, ale bola odstránená,. Ďalej - na žiadosť p. Bogdanovej má obec lehotu 30 dní na odpoveď.

Občianka p. Bogdanová st.: Poslanci schválili túto zmenu dopravného značenia?

p. Starosta: Poslanci nemajú na to kompetenciu, nemuseli to schvaľovať.

p. Vojtech: Ani jedna z ulíc nevyhovuje normám, nemajú vyhovujúcu štruktúru na vedenie obojsmernej premávky. Kardinálni rozdiel medzi ulicami je, že ulica Revolucionárov je vo vlastníctve obce, ulica Mostecká je čiernou stavbou, postavená na súkromnom pozemku. V liste vlastníctva nie je uvedená žiadna stavba, žiadne ťarchy. (Takáto situácia je po celom štáte). Dopravnú situáciu môže rieši iba podľa listu vlastníctva.
Záleská, ktorá je v obecnom vlastníctve, sa zjednosmernila podľa projektu, aby sa naviedla tranzitná doprava tam, kde patrí.

p. Kollár st.: Doprava sa presmerovala teraz na Mosteckú, keďže je tam súkromné vlastníctvo, tak nech sa zjednosmerní iba jedna časť tejto ulice.

Občianka p. Bogdanová: Bolo to vyslovene riešené len kvôli tomu, že tam býva p. starosta.

Občianka p. Valačaiová: Všetci obyvatelia, ktorí sú aj tu prítomní už o to žiadali roky dozadu. Nemáte právo tu niekoho obviňovať.

p. Starosta: Rozdiel v riešení situácie nastala na žiadosť obyvateľov. Iné ulice, ako Mostecká nedoručili žiadosť na ukľudnenie dopravy na úrad. Určite nie je situácia jednoduchá na iných uliciach. Údajné sťažnosti v maily nedošli, alebo sťažnosti na FB nie sú oficiálne námety.

Občan p. Axamit: Záleská cesta nemá chodníky, autá sa musia vyhýbať, keď idú naproti, pri nákladných autách dokonca mimo cesty. Teraz sa vyriešila časť problému. Bolo by treba úplne obmedziť prejazd nákladných áut. Pred zákazom sa používala táto cesta ako diaľnicu. Je tam aj skoro pravouhlá križovatka, čo je veľmi nebezpečná.  

p. Vojtech: Cesty nevyhovujú normám, technickým predpisom – to je fakt. V roku 1999 sa robil ÚP obce, vtedy mala cca. 1500 obyvateľov. Doprava je dnes min. 3-násobná, odvtedy sa cestná sieť nezmenila. V podstate všetci na Mosteckej chodia na čiernej stavbe. Je to bežná situácia v celom štáte. Ak by to chcela obec uviesť    do správneho stavu – potrebovala by 2-ročný rozpočet. Vlastne projekt odobrený inšpektorátom sa realizoval.

Občan p. Kollár st.: Dopravné značenie by mala spracovať nezávislá organizácia, aby to bolo na spokojnosť občanov a obec sa má o to snažiť. Mal by byť plán celkový pre celú obec, ktorý sa pripomienkuje, schvaľuje, aby nerozhodoval jeden človek.

p. Vojtech: Zákon nehovorí o spokojnosti občanov ohľadne dopravného značenia, ide o bezpečnosť a aby obec konala v medziach zákona. OZ môže konať len to, čo má zákonom dané, ale dopravné značenie to nie je.

Občan p. Kollár st.: Keď sa riešila jedna ulica, tak prečo sa nemôže riešiť druhá?

p. Vojtech: Na to sa robí passport dopravného značenie obce, kde sa zohľadňujú vlastnícke vzťahy, všetko sa premeriava, zisťuje. Doprava je veľmi citlivá oblasť. Nikto nechce konať na úkor druhých občanov.

Občianka p. Bogdanová: Podľa faktúry obec má tento dokument vyhotovený – objednávka č. 2017015.

Občan p. Kollár ml.: Bolo by vhodné, ak by sa OZ dohodlo na spracovaní štúdia na ukľudnenia dopravy, kde hlavným cieľom je zakázanie tranzitu. Toto vypracovanie určitý čas potrvá, ale dovtedy by som navrhoval zákaz vjazdu nákladných áut z každej strany – Mostecká, Drieňová. Ministerstvo dopravy vydal aj manuál na riešenie takýchto situácií, radi prídu aj na konzultáciu, ak by bol záujem.

p. Vojtech: Problém je v tom, že na realizáciu je potrebné aj veľa finančných prostriedkov.

Občianka p. Bogdanová ml. aj st.: P. starosta by sa mal tiež vyjadriť, poslúchať obidve strany  a nie rozdeľovať, ale spájať ľudí.

p. Starosta: Toto v žiadnom prípade nie je v záujme. Spôsob jednania p. Bogdanovej  tiež nebolo úplne v poriadku (už je podané trestné oznámenie - pozn. p. Bogdanová). Prišli s p. Pokryvkovou domov, napadli moju manželku a natáčali ju. Následne pri príchode domov ste skonfrontovali aj mňa (to klamete - pozn. p. Bogdanová). Toto nie je jednanie.
Ďalšia nepríjemná vec je správanie sa manželky p. poslanca, p. Dúczovej, ktorá rozdávala letáky a popritom napadla občianku našej ulice.

Občianka p. Borbélyová: Pri prechádzke úplná cudzia osoba sa vyzvedala, či tu bývam a po odpovedi, že na Revolucionárovej začala vykrikovať, že ideme po Vás aj s Vašim starostom.

p. Dúcz: Vymysleli ste si pekný príbeh, už to rieši polícia. Je to na trestné oznámenie.

Občianka p. Borbélyová: Vôbec som nevedela, že to je Vaša pani manželka, vôbec som ju predtým nevidela. Len ľudia juidentifikovali podľa popisu.

p. Vojtech: Je to na zamyslenie, aké sú tu susedské vzťahy, keď kvôli nejakým dopravným značkám sa podávajú trestné oznámenia.

Občianka p. Bogdanová: P. starostu sme nenapadli, chceli sme v ten deň pozvať na obhliadku situácie na Mosteckej. Zverejnenie dokumentu ste potvrdili a rozlúčili sme sa spokojne.

p. Starosta: Zverejnenie sa neuskutočnilo, lebo dokument podlieha autorskému právu. Na OÚ sú doklady           k nahliadnutiu.

Občan p. Lengyel: Nie je pravda, že sa ulica riešila len kvôli starostovi. Riešili sme to aj v predchádzajúcej ére. Háda sa tu o nepodstatnej veci, musí sa hľadať jednoduché riešenie, ktoré tu určite je - zjednosmerniť Revolucionárov a Záleskú opačne. Faktom je, že v špičke sa stojí až na Záleskom moste. Troška treba odbremeniť tie ulice. Netreba sa hádať, ale riešiť to.

p. Deáková: Keď som išla dnes na OZ opýtala som sa suseda či tiež nechce ísť, že sa bude riešiť dopravná situácia na našich uliciach, odpovedal, že nie, vraj sa to rieši od čias bývalého predsedu MNV p. Holocsyho a nič sa nekonalo až doteraz.
Od roku cca  2012 boli hotové projekty na ukľudnenie dopravy, ktoré sú na úrade, ale neriešilo sa ukľudnenie dopravnej situácie.
Zrazu keď p. starosta zjednosmernil jednu ulicu, tak ho všetci odsudzujú. Naozaj treba nájsť riešenie ako p. Lengyel povedal, a nie rozoberať  na FB, lebo celé okolie sa nám len smeje, jednu vec rozoberá celé okolie, dokonca aj Bratislava. Hanbím sa za Malinovo.

p. Soldan: Podala sa žiadosť na riešeniu dopravnej situácie, je tu určitý postup, dopravný inžinier navrhne projekt dopravného značenia. Riešenie je v kompetencii obce, je to originálna kompetencia starostu. Projekt schvaľuje dopravný inšpektorát – náš bol schválený a podpísaný p. Krajčovičom. Na základe toho sa urobí dopravné značenie. Možno to nebolo dobre odkomunikované, ale celý postup bol zákonný.

p. Vojtech: Vyzývam p. starostu aby podal trestné oznámnie na neznámeho páchateľa za poškodenie dopravných značiek, kde sú obe značky značne poškodené a je to trestný čin všeobecného ohrozenia.

Občan p. Gábriš: Od  16:00 poobede prejde 60 áut cez ulicu Mostecká a to sa mi už niekoľko dní po sebe potvrdilo. Zákaz prejazdu je pomôže obyvateľom a retardér mám pred domom a to si ani nevšímajú. Čiže by som chcel navrhnúť semafor, ktorý by fungoval v špičke, to by bolo možno riešenie. Zjednosmernenie ulice Mostecká, tiež nie je riešenie si myslím.

p. Starosta: Navrhujem, aby sa určili zástupcovia ulíc a stretli sa na zasadnutí Komisie dopravy, výstavby a ÚP   aj za účasti p. inžiniera Vojtecha.

p. Dúcz: Odzneli tu mená všetkých ulíc – Revolucionárov, Mostecká, Drieňová, ale my z Ivánskej sme spokojní so situáciou? Bolo spomínané, že Revolucionárov nespĺňa technické podmienky. Ivánska áno? Keď sa uzavrú obidve ulice, tak sa celá doprava sústredí tu a autá stoja až po most. My sme tiež obyvatelia Malinova a chceme mať taký istý luxus ako Revolucionárov.
Niekoľko občanov súčasne: Ale vy ste hlavná cesta!

p. Vojtech: Najprv musí byť vyriešené vlastníctvo. Ak by ste chceli toto doriešiť - vlastníctvo vysporiadať s Mosteckou, stálo by to 2 rozpočty obce bez toho, aby ste niečo iné financovali (VO, TKO, školu, atď.). Toto treba pochopiť. A my tu hovoríme o dvoch značkách.

Občan p. Horváth: Žiadate od OZ nemožné. Obec nebude mať na vysporiadanie cesty na Mosteckej ulici. Nikdy sa to nevysporiada. Ja vlastním tiež časť cesty na Bratislavskej. Nikdy to nebude vysporiadané.

Občianka p. Pelešková: Máme si vysporiadať cesty a potom to budete riešiť? Mostecká má naplánovaný cyklistický chodník. Mala som od starostky dokument, ktorý som čítala.

Občan p. Horváth: Toto bolo zmenené, cyklistický chodník nevedie cez Mosteckú, ale cez Hviezdnu.

p. Starosta: Ukončíme to tým, že budete pozvaní na zasadnutie komisie. Komisia navrhne termín a obyvatelia dotknutých ulíc si vyberú zástupcov.

p. Palaj: Mali sme návrh uznesenia na zrušenie tejto novej dopravnej situácie. Ale poveríme teda komisiu, aby sa pripravil návrh, dajú sa námety a vyberie sa riešenie, aby boli ľudia spokojní. Mrzí ma, že ľudia po sebe kričia a nadávajú si.

p. Starosta: Ja Vás prosím aby ste už vynechali FB a zamerali sa na WEB- stránku. Odo mňa nečakajte žiadne reakcie na FB, budem reagovať na podnety na WEB- stránke.

p. Kenderessy: Ako predseda komisie navrhujem stretnutie s 2-3 zástupcami ulíc aj s odborníkmi. Môžeme to stretnutie určiť aj na tento týždeň. Termín vám uverejníme na stránke obce.

Kontajnery na oblečenie:
Občan p. Lacko: Pribudli nové, tie staré sú stále platné? Ide hlavne o umiestnenie pri parku.
p. Starosta: Zatiaľ sme mali umiestnené tri, podpísala sa ďalšia zmluva s inou firmou na rok. Títo budú mať štyri kontajnery umiestnené v dedine.

Zmluva medzi obcou a SOŠ:
Občan p. Lacko: Nájomné sa zvýšilo od 1.5.2019 z 320,80 €/mesiac na 1.519,70 €/mesiac, ďalej investované prostriedky obce do výchovno-vzdelávacieho procesu 5.090,83 € za zvýšili na 8.645,20 €. Chýbajú prílohy na WEB - ke, z akého dôvodu?

p. Starosta: Na začiatku sa vyčíslila suma, ale počas prerábania boli zistené potrebné ďalšie práce. Podmienka pri podpísaní zmluvy bola, ze nebudeme platiť nájomné, všetko sa započíta do tejto investície. Zánikom našej základnej školy do 31.8.2019 musíme vyrovnať účty. My sme o tom už vedeli, žiaľ BSK to riešilo až teraz v máji.

Projekty Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy:
Občan p. Lacko: Boli podané nejaké projekty? Ani v participativnom rozpočte nie je nič o Malinove. Ale sú otvorené momentálne výzvy – na individuálne dotácie a asi Interreg. Možno sú to niekedy  menšie financie, ale môžu pomôcť.

p. Starosta: Teraz sa zapájame do projektu - Podpora rekonštrukcie a vybudovanie škôl, vlastne aj na dofinancovanie.

p. Palaj: Obec by potrebovala na to aj personálne vybavenie, osobu na polovičný úväzok, ktorá by sledovala a riešila projekty.

p. Kristofiaková: Sú obmedzené kapacity, aj na OÚ majú dosť práce., ale prijímame pomoc aj z vašej strany, keď už ste v komisii. Isto nám to pomôže, keď sa budete podieľať a obetujete svoj čas.

Občianka p. Bartíková: Niekedy sú to projekty len na zopár strán, nie príliš finančne náročné. Rieši sa škola, škôlka, ale sú tu aj iní ľudia, dôchodcovia, bezdetní, treba riešiť veci aj ich potreby.

p. Starosta: Určite vítame takéto iniciatívy aj z vašej strany. Môžte prísť s podkladmi na OÚ, ak máte nejaké vedomosti o projektoch, výzvach.

Výmer platby dane:
Občianka p. Bartíková: Výmery chodia poštou, je to 1,90€ za každú obálku, čo celkovo už vychádza na značnú sumu. Upomienky idú tiež doručenkou. Neexistuje efektívnejšie riešenie?

p Deáková: Zo zákona je dané, že výmer musí to byť doručený do vlastných rúk.

Oprava poklopov:
Občan p. Lacko: ďakujem verejne za aktivitu p. Dúcza v tejto problematike.

p. Starosta: Tiež ďakujem p. Dúczovi, len čo sa týka vyhotovenia, nie je to veľmi kvalitné. Aj p. starosta z Mostu už oslovil objednávateľa.

Plán zasadnutí OZ:
Občianka p. Bartíková: Máte plán zasadnutí?

p. Kristofiaková: Je to dané zákonom a rokovacím poriadkom, aké sú lehoty na zverejnenie týchto termínov. Ale my sa stretávame aj dva krát do mesiaca.

Občianka p. Bartíková: Dnešné zastupiteľstvo tak nevyzeralo, keď niektorí poslanci alebo starosta sa vyjadrili, že nevedia o určitej téme.

p. Hudec: Určite nemôžme byť na všetkých zasadnutiach, rieši sa naozaj veľa vecí, niektoré body sa náhle pridávali, takže zrejme to bolo aj tým.

Overovatelia:
Marek Špirko
Ing. Gabriel Kenderessy
V Malinove, dňa 27.06.2019

Eugen Janik
starosta obce