Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 37 - 53 z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.06.2019

UZN. 37/5/2019
OZ schvaľuje:
Program 5. obecného zasadnutia so zmenami.
(za: 7 poslancov, proti: 2 - Kenderessy, Valacsai, zdržal sa: 0)

UZN. 38/5/2019
Obecné zastupiteľstvo určuje:
Overovateľov zápisnice: p. Kenderessy a p. Špirko
Zapisovateľku: Natália Valačaiová.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

UZN. 39/5/2019
a) Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018,
2. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
3. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 198.453,17 EUR.
b) Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

UZN. 40/5/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 198.453,17 EUR.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

UZN. 41/5/2019
OZ schvaľuje:
zriadenie vecného bremena medzi Západoslovenskou Distribučnou a obcou, za účelom pripojenia sa k distribučnej sústave a rozšírenia kapacity verejnej siete k účelu napojenia ďalších lokalít a spotrebiteľov – 25€/m (jednorazová platba) / pozemky č.235/20 , 235/40, 235/103, 235/104 a 269.
(za: 9  poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

UZN. 42/5/2019
OZ poveruje:
Starostu obce na zistenie skutočného stavu predmetného pozemku č. 379/101.
Žiadatelia o predaj pozemku: p. Barla ,Kolesár, Suchopa a Nowakovska.

UZN. 43/5/2019
OZ schvaľuje:
Zrušenie uznesenia č. 228/21/2017 a uznesenia č. 285/25/2018 (budova na Troch vodách).
(za: 8 poslancov, proti: 1-Valacsai, zdržal sa: 0)

UZN. 44/5/2019
OZ schvaľuje:
Zrušenie uznesenia 287/25/2018 (pozemok Sadová)
(za: 6 poslancov, proti: 2 - Kenderessy, Valacsai, zdržal sa: 1 - Krištofiaková)

UZN. 45/5/2019
OZ poveruje:
starostu obce, aby k 1.9.2019 zabezpečil otvorenie nových troch tried MŠ v prevádzke Tri vody.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 - Valacsai)

UZN. 46/5/2019
OZ schvaľuje:
Zriadenie vecného bremena za podmienok, že pán Gáži na vlastné náklady vybuduje spevnené plochy na predmetnej parcele a povolí prejazd cez parcely č. 167/12 a 167/13 vlastníkom susedných parciel v rámci príslušnej SCN normy.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 - Špirko)

UZN. 47/5/2019
OZ schvaľuje:
Návrh zmluvy na vytvorenie nového webového sídla a zrušenie pôvodnej zmluvy.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

UZN. 48/5/2019
OZ poveruje:
starostu o osadenie spomaľovačov na Cintorínskej a Školskej ulici a doriešenie spomaľovača na Višňovej ulici.

UZN. 49/5/2019
OZ schvaľuje:
Miestnemu spolku Červený kríž poskytnutie finančného príspevku vo výške  500, -€
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

UZN. 50/5/2019
OZ schvaľuje:
jednorazovú finančnú výpomoc na projekt – Na bicykli deťom vo výške 200,-€.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 - Palaj)

UZN. 51/5/2019
OZ schvaľuje:
zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov predloženého projektu na podporu činnosti súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky z vlastných prostriedkov obce, t. j sumu vo výške najmenej 1.262,16 €.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

UZN. 52/5/2019
OZ schvaľuje:
Doplnenie komisií:
a) Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu: RNDr. Ján Lacko, PhD, RNDr. Zuzana Munková, Mária Bartíková, Daniel Fábry, Mgr. Dagmar Litterová
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)
b) Komisia dopravy, výstavby a ÚP: Ing. Valéria Vicenová
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0)

UZN. 53/5/2019
OZ podporuje realizáciu projektu Hospodárska usadlosť Malinovo v zmysle prezentovaného zámeru, pričom je potrebné zosúladiť s ÚP.
(za: 7 poslancov, proti: 1 - Krištofiaková, zdržal sa: 1 - Valacsai)

fileNávrh na pozastavenie výkonu uznesenia č.53/5/2019 (32 KB)

V Malinove, dňa 27.06.2019

Eugen Janik
starosta obce