Zasadnutia OZ


Program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. 11. 2019 o 19,00 hod.

fileZápisnica z 10. zasadnutia OZ (57 KB)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Eugen Janik, starosta obce, Ing. Jozef Dúcz, Michal Hudec, Ing. Attila Juhász, PhD., Gabriel Kenderessy, JUDr. Eva Krištofiaková, Ing. Juraj Palaj, Ing. Marek Špirko, Štefan Lengyel, Ing. Edit Valacsai a JUDr. Artúr Soldán právnik OcÚ Malinovo a zapisovateľ.

Ospravedlnení: (v celom ďalšom texte zápisnice budú poslanci, zamestnanci úradu a prítomní občania vystupujúci na zasadnutí OZ Malinovo uvádzaní bez akademických titulov)

Hostia: podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie
X. riadne zasadnutie OZ Malinovo v roku 2019 (ďalej len „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Malinovo Eugen Janik, ktorý zároveň privítal prítomných poslancov a občanov a oboznámil ich s programom rokovania.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Eugen Janik za overovateľov zápisnice navrhol: Atillu Juhásza a Michala Hudeca a za zapisovateľa X. riadneho OZ v roku 2019 určil Artúra Soldána. Následne poslanci hlasovaním návrh schválili.

Uznesenie č. 80/10/2019
OZ v Malinove  určilo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v znp) overovateľov zápisnice: Attilu Juhásza a Michala Hudeca a berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Artúra Soldána.
Hlasovanie: všetci prítomní – za

2. Schválenie programu rokovania
Starosta obce Malinovo Eugen Janik predložil na schválenie program rokovania X. riadneho zasadnutia OZ v roku 2019, pričom uviedol, že predložené  materiály na dnešné zasadnutie boli zaslané poslancom a boli tiež predmetom pracovného stretnutia. Starosta v danom bode uviedol, že ešte pred samotným hlasovaním o schválení podmienok na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Malinovo a Spojenou školou Malinovo je potrebné zrušiť pôvodné uznesenie č. 63/7/2019 zo dňa 09. 09. 2019, ktorým boli schválené odlišné podmienky nájmu a to najmä v bode doba nájmu a výška nájomného. Poslanci následným hlasovaním schválili program rokovania X. riadneho OZ v roku 2019 bez pripomienok.  

Uznesenie č. 81/10/2019
OZ v Malinove schvaľuje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp program rokovania X. riadneho OZ v roku 2019 bez pripomienok.

Hlasovanie:
za – všetci prítomní

3. Zrušenie uznesenia č. 63/7/2019 zo dňa 09. 09. 2019
Starosta obce Malinovo v tomto bode predniesol kompletný pôvodný návrh uznesenia č. 63 zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2019, ktorým boli schválené pôvodné podmienky, ktoré mali viesť k uzatvoreniu nájomného vzťahu medzi obcou Malinovo ako prenajímateľom a Spojenou školou Malinovo ako nájomcom. Poslanci následným hlasovaním schválili bez pripomienok zrušenie uznesenia OZ Malinovo č. 63/7/2019 zo dňa 09. 09. 2019

Uznesenie č. 82/10/2019
OZ v Malinove ruší uznesenie OZ Malinovo č. 63/7/2019 zo dňa 09. 09. 2019.

Hlasovanie:
za – všetci prítomní

4. Schválenie podmienok na uzatvorenie nájomnej zmluvy – Spojená škola Malinovo
V tomto bode vystúpil starosta obce Eugen Janik, ktorí oboznámil prítomných poslancov a občanov s novými podmienkami na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Malinovo (prenajímateľom) a Spojenou školou Malinovo, (nájomcom) ktoré sú výsledkom vzájomných rokovaní medzi obcou a VÚC-BSK, ktorý je zriaďovateľom Spojenej školy. Starosta uviedol, že prišlo k zmene doby nájmu z 5 tich rokov na dobu určitú na 10 rokov a tiež k úprave nájomného a to na sumu 16,80 EUR/m2/ročne za nebytové priestory a v sume 0,10 EUR/m2/ročne za prenájom pozemkov, telocvične so zázemím v sume 5 EUR/1 hodinu. Starosta tiež oboznámil prítomných občanov a poslancov s osobitnými podmienkami nájomnej zmluvy, ktoré sú nasledovné:
- drobné opravy  na predmete nájmu a bežnú údržbu si zabezpečí nájomca sám, na svoje náklady, a to maximálne v sume 250 EUR v jednotlivom prípade resp. maximálne v sume 5.000 EUR ročne.
- Zmluva zaniká:
  • dohodou zmluvných strán,
  • uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
  • písomnou výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote, počítanej od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede nájomcovi, ak dôvod výpovede spočíva v porušení účelu nájmu.

- zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy vykonajú za účelom odovzdania predmetu nájmu nájomcovi ohliadku predmetu nájmu za účelom zdokumentovania stavov meračov spotreby energií a médií. Zároveň sa k uvedenému dátumu zaväzuje prenajímateľ urobiť  odhlásenie elektrickej energie, plynu a vody za prítomnosti nájomcu, čiže prepis meračov týchto médií bude urobený z prenajímateľa na nájomcu. Počas doby nájmu nájomca nesmie odhlásiť médiá bez súhlasu prenajímateľa.
V závere svojho vystúpenia starosta uviedol, že zmluvné strany sa výslovne dohodli, že počas trvania nájomnej zmluvy môže dôjsť k započítaniu ceny investícií nájomcu spojených s nákupom zariadenia a vybavenia novorekonštruovaných priestorov - učební pre žiakov základnej školy v rámci Spojenej školy Malinovo (t. j.  priestorov v budove Spojenej školy Malinovo na Bratislavskej 44), a to v sume maximálne 2000 EUR pre jednu učebňu za predpokladu, že náklady na nákup tohto zariadenia a vybavenia učební nebude môcť byť v plnej výške hradený z prideleného normatívu Spojenej školy Malinovo. Započítanie investície podľa tohto bodu je možné uskutočniť až na základe faktúry vystavenej nájomcom prenajímateľovi, pričom podkladom tejto faktúry budú doklady od dodávateľa zariadenia a vybavenia pre konkrétnu učebňu Spojenej školy Malinovo určenú pre žiakov základnej školy v rámci Spojenej školy Malinovo. Poslanci následným hlasovaním schválili bez pripomienok prenájom majetku obce Malinovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Hlasovanie:
za – všetci prítomní

Uznesenie č. 83/10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malinove  v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) (osobitný zreteľ)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje  prenájom majetku obce Malinovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa nasledovných podmienok:

PREDMET NÁJMU:
- budova postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo: 1452/1, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie), zapísaná na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec, Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, druh stavby: 11 (popis stavby: ZŠ Maďarská), súpisné číslo: 132, podlahová výmera budovy 850 m2 (ďalej aj ako „budova 1“)
- pozemok pod budovou 1, parcela registra „C“ číslo: 1452/1, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   425 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 1“),- pozemok parcela registra „C“ číslo: 1452/27, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   1710 m2    zapísaný na liste vlastníctva č.685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 2“),
- budova postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo: 940/12, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) zapísaná na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, druh stavby: 11, (popis stavby: základná škola), súpisné číslo: 1755, podlahová výmera budovy 567m2 (ďalej aj ako „budova 2“),
- pozemok pod budovou 2, parcela registra „C“ číslo: 940/12, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   567 m2    zapísaný na liste vlastníctva č.685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 3“),
- pozemok, parcela registra „C“ číslo: 940/3, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   2522 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 4“),

PRENAJÍMATEĽ: Obec Malinovo, so sídlom: L. Svobodu č. 17, 900 45 Malinovo, zastúpená: Eugenom Janikom, starostom obce, IČO 00304921, DIČ 2020662171, Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu (IBAN):  SK51 0200 0000 0000 0542 5112

NÁJOMCA: Spojená škola Malinovo, sídlo: Bratislavská č. 44, 900 45, Malinovo, IČO: 525 852 12, v zastúpení riaditeľkou školy: Mgr. Monikou Ignácovou

DOBA NÁJMU: na dobu určitú na 10 rokov

ÚČEL NÁJMU: prevádzkovania Spojenej školy so sídlom: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň a Stredisko odbornej praxe.

ODÔVODNENIE OSOBITNÉHO ZRETEĽA: vytvorenie Spojenej školy sa uskutočňuje s cieľom zachovania stredného odborného vzdelávania v obci Malinovo, zlepšenia kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy v obci Malinovo, ktorá bude poskytovať vzdelávanie ako plnoorganizovaná základná škola a zlepšenia podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu obidvoch zainteresovaných škôl.

NÁJOMNÉ: v zmysle ust. § 671 Občianskeho zákonníka  v sume 16,80 EUR/m2/ročne za nebytové priestory a v sume 0,10 EUR/m2/ročne za prenájom pozemkov, telocvičňa so zázemím v sume 5 EUR/1 hodinu.

OSOBITNÉ PODMIENKY NÁJOMNEJ ZMLUVY:
- drobné opravy  na predmete nájmu a bežnú údržbu si zabezpečí nájomca sám, na svoje náklady, a to maximálne v sume 250 EUR v jednotlivom prípade resp. maximálne v sume 5.000 EUR ročne.
- Zmluva zaniká:
  • dohodou zmluvných strán,
  • uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
  • písomnou výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote, počítanej od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede nájomcovi, ak dôvod výpovede spočíva v porušení účelu nájmu.

- zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy vykonajú za účelom odovzdania predmetu nájmu nájomcovi ohliadku predmetu nájmu za účelom zdokumentovania stavov meračov spotreby energií a médií. Zároveň sa k uvedenému dátumu zaväzuje prenajímateľ urobiť  odhlásenie elektrickej energie, plynu a vody za prítomnosti nájomcu, čiže prepis meračov týchto médií bude urobený z prenajímateľa na nájomcu. Počas doby nájmu nájomca nesmie odhlásiť médiá bez súhlasu prenajímateľa.
- zmluvné strany sa výslovne dohodli, že počas trvania nájomnej zmluvy môže dôjsť k započítaniu ceny investícií nájomcu spojených s nákupom zariadenia a vybavenia novorekonštruovaných priestorov - učební pre žiakov základnej školy v rámci Spojenej školy Malinovo (t. j.  priestorov v budove Spojenej školy Malinovo na Bratislavskej 44), a to v sume maximálne 2000 EUR pre jednu učebňu za predpokladu, že náklady na nákup tohto zariadenia a vybavenia učební nebude môcť byť v plnej výške hradený z prideleného normatívu Spojenej školy Malinovo. Započítanie investície podľa tohto bodu je možné uskutočniť až na základe faktúry vystavenej nájomcom prenajímateľovi, pričom podkladom tejto faktúry budú doklady od dodávateľa zariadenia a vybavenia pre konkrétnu učebňu Spojenej školy Malinovo určenú pre žiakov základnej školy v rámci Spojenej školy Malinovo.

5. Záver
Starosta obce – Eugen Janík na záver poďakoval poslancom za prácu a podnety a o 19,35 hod. ukončil X. riadne OZ v roku 2019.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Attila Juhász, PhD.
Michal Hudec