Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 80 - 83 z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. 11. 2019

fileUznesenia č. 80-83 z 10. zasadnutia OZ (69 KB)
fileHlasovanie poslancov (61 KB)

U Z N E S E N I E č. 80/10/2019

Obecné zastupiteľstvo v Malinove
v zmysle ustanovenia  § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení)

u r č u j e

overovateľov zápisnice:
Ing. Attilu Juhásza, PhD. a Michala Hudeca

b e r i e   n a   v e d o m i e

určenie zapisovateľa zápisnice:
JUDr. Artúra Soldána.

U Z N E S E N I E č. 81/10/2019

Obecné zastupiteľstvo v Malinove
v zmysle ustanovenia  § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení)

s c h v a ľ u j e

program rokovania X. riadneho zasadnutia OZ
v roku 2019.

U Z N E S E N I E č. 82/10/2019

Obecné zastupiteľstvo v Malinove
v zmysle ustanovenia  § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení)

r u š í


uznesenie OZ Malinovo č. 63/7/2019 zo dňa 09. 09. 2019.

U Z N E S E N I E č. 83/10/2019

Obecné zastupiteľstvo v Malinove v zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) v spojitosti s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) (osobitný zreteľ)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e


prenájom majetku obce Malinovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa nasledovných podmienok:


PREDMET NÁJMU:
- budova postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo: 1452/1, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie), zapísaná na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec, Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, druh stavby: 11 (popis stavby: ZŠ Maďarská), súpisné číslo: 132, podlahová výmera budovy 850 m2 (ďalej aj ako „budova 1“)
- pozemok pod budovou 1, parcela registra „C“ číslo: 1452/1, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   425 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 1“),- pozemok parcela registra „C“ číslo: 1452/27, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 1710 m2 zapísaný na liste vlastníctva č.685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 2“),
- budova postavená na pozemku parcely registra „C“ číslo: 940/12, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) zapísaná na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, druh stavby: 11, (popis stavby: základná škola), súpisné číslo: 1755, podlahová výmera budovy 567m2 (ďalej aj ako „budova 2“),
- pozemok pod budovou 2, parcela registra „C“ číslo: 940/12, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   567 m2    zapísaný na liste vlastníctva č.685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 3“),
- pozemok, parcela registra „C“ číslo: 940/3, druh pozemku (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere   2522 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 685, Okres: Senec,  Obec: Malinovo, Katastrálne územie: Malinovo, (ďalej aj ako „pozemok 4“),

PRENAJÍMATEĽ: Obec Malinovo, so sídlom: L. Svobodu č. 17, 900 45 Malinovo, zastúpená: Eugenom Janikom, starostom obce, IČO 00304921, DIČ 2020662171, Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu (IBAN):  SK51 0200 0000 0000 0542 5112

NÁJOMCA: Spojená škola Malinovo, sídlo: Bratislavská č. 44, 900 45, Malinovo, IČO: 525 852 12, v zastúpení riaditeľkou školy: Mgr. Monikou Ignácovou

DOBA NÁJMU: na dobu určitú na 10 rokov

ÚČEL NÁJMU: prevádzkovania Spojenej školy so sídlom: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň a Stredisko odbornej praxe.

ODÔVODNENIE OSOBITNÉHO ZRETEĽA: vytvorenie Spojenej školy sa uskutočňuje s cieľom zachovania stredného odborného vzdelávania v obci Malinovo, zlepšenia kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy v obci Malinovo, ktorá bude poskytovať vzdelávanie ako plnoorganizovaná základná škola a zlepšenia podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu obidvoch zainteresovaných škôl.

NÁJOMNÉ: v zmysle ust. § 671 Občianskeho zákonníka  v sume 16,80 EUR/m2/ročne za nebytové priestory a v sume 0,10 EUR/m2/ročne za prenájom pozemkov, telocvičňa so zázemím v sume 5 EUR/1 hodinu.

OSOBITNÉ PODMIENKY NÁJOMNEJ ZMLUVY:
- drobné opravy  na predmete nájmu a bežnú údržbu si zabezpečí nájomca sám, na svoje náklady, a to maximálne v sume 250 EUR v jednotlivom prípade resp. maximálne v sume 5.000 EUR ročne.
- Zmluva zaniká:
  • dohodou zmluvných strán,
  • uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
  • písomnou výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote, počítanej od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede nájomcovi, ak dôvod výpovede spočíva v porušení účelu nájmu.

- zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy vykonajú za účelom odovzdania predmetu nájmu nájomcovi ohliadku predmetu nájmu za účelom zdokumentovania stavov meračov spotreby energií a médií. Zároveň sa k uvedenému dátumu zaväzuje prenajímateľ urobiť  odhlásenie elektrickej energie, plynu a vody za prítomnosti nájomcu, čiže prepis meračov týchto médií bude urobený z prenajímateľa na nájomcu. Počas doby nájmu nájomca nesmie odhlásiť médiá bez súhlasu prenajímateľa.
- zmluvné strany sa výslovne dohodli, že počas trvania nájomnej zmluvy môže dôjsť k započítaniu ceny investícií nájomcu spojených s nákupom zariadenia a vybavenia novorekonštruovaných priestorov - učební pre žiakov základnej školy v rámci Spojenej školy Malinovo (t. j.  priestorov v budove Spojenej školy Malinovo na Bratislavskej 44), a to v sume maximálne 2000 EUR pre jednu učebňu za predpokladu, že náklady na nákup tohto zariadenia a vybavenia učební nebude môcť byť v plnej výške hradený z prideleného normatívu Spojenej školy Malinovo. Započítanie investície podľa tohto bodu je možné uskutočniť až na základe faktúry vystavenej nájomcom prenajímateľovi, pričom podkladom tejto faktúry budú doklady od dodávateľa zariadenia a vybavenia pre konkrétnu učebňu Spojenej školy Malinovo určenú pre žiakov základnej školy v rámci Spojenej školy Malinovo.

Toto uznesenie bolo schválené 3/5 zo všetkých poslancov OZ Malinovo v súlade ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Eugen Janik,v.r.
starosta obce Malinovo