Zasadnutia OZ


Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.03.2019
 • Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravu a určenie podmienok úhrady v Školskej Jedálni pri Materskej škole – Óvoda, L. Svobodu 22 v Malinove.
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.
 • Návrh programových štruktúr.
 • Zreálnenie odpisov.
 • Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
 • Zásady hospodárenia.
 • Komisie obecného zastupiteľstva.
 • Odvolanie členov rady ZŠ a MŠ delegovaných zriaďovateľom a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady ZŠ a MŠ.
 • Žiadosť o dotáciu Margaréta.
 • Žiadosť o dotáciu DHZ.
 • Žiadosť o dotáciu TJ.
 • Dopĺňa sa o návrh na vyradenie základnej školy a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení MŠ vedy výskumu a športu SR a zaradenie spojenej školy s organizačnými zložkami  do siete škôl a školských zariadení.
 • Dopĺňa sa o žiadosť Výskumného ústavu vodného hospodárstva o súhlas s umiestnením monitorovacieho objektu na pozemku obce.
 • Informácie starostu

Pripomienky k bodom:

K bodu č. 1:
Kontrolórka p. Majková: Oboznámenie občanov s návrhom VZN č. 1/2019.
Na zabezpečenie výroby jedál a pre plnenie odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania noriem treba stanoviť výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín, pričom bola jedáleň preklasifikovalo do vyššieho pásma.
Občianka p. Hetfleišová: Veľká časť detí v MŠ má alergie a intolerancie a tým pádom rodičia nedokážu svoje deti tam prestravovať, pričom sú ochotní aj finančne prispieť. Jedáleň nestíha variť alternatívy, preto rodičia nosia jedlo z domu. Dali by sa robiť jedálne lístky tak, aby to príliš nezaťažilo kuchyňu? S kým sa to má prerokovať ?
Kontrolórka p. Majková: Príslušná zodpovedná osoba je vedúca kuchyne p. Vojteková.
Občianka p. Hetfleišová: P. Vojteková nie je k tomu naklonená. Snažili sme to riešiť aj s p. riaditeľkou, ale medzi riaditeľkou a vedúcou kuchyne je komunikačný problém..
Kontrolórka p. Majková: Môžeme vyvolať spoločné stretnutie.
P. Starosta: Určite si nájdeme termín, aby sme to spoločne prerokovať. Poprosím o zachytenie Vašich kontaktných údajov.

K bodu č. 2:
Kontrolórka p. Majková: Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.

K bodu č. 3:
Kontrolórka p. Majková: Oboznámenie občanov s návrhom programových štruktúr.
Občan p. Červenka: V aktuálnom rozpočte sú všeobecné transfery pre fyzické a právnické osoby, nie sú tam napr. transfery pre obec alebo pre neziskovú organizáciu. Bude najbližší rozpočte už rozčlenený na tieto kategórie aj s prvkami?
Kontrolórka p. Majková: Príjmová časť sa nerozdeľuje. Výdavková časť je podľa programov, podprogramov a prvkov. Pre znázornenie - v podprogramoch ste doteraz našli napríklad mzdy, ale v budúcnosti budú už presne pričlenené k jednotlivým prvkom. Takto bude rozpočet lepšie čitateľný, prehľadnejší.

K bodu č. 4:
Kontrolórka p. Majková: Potreba prehodnotenia odpisového plánu dlhodobého hmotného majetku, ktorý vlastní obec, vedie v evidencií a stále ho odpisuje – sú to vlastne staršie predmety. Pri zreálnení odpisov majetok zostáva naďalej v evidencií s nulovou zostatkovou hodnotou.

K bodu č. 5:
Poslanec p. Kenderessy: Oboznámenie občanov so zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 6:
Poslankyňa p. Krištofiaková: Stručná prezentácia zásad hospodárenia, úplné znenie bolo zverejnené na dostupných miestach.

K bodu č. 7 a 8:
Poslankyňa p. Valacsai: Prezentácia jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva a určenie členov z radov poslancov.
Následne prezentácia návrhu na odvolanie členov rady ZŠ a MŠ delegovaných zriaďovateľom a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady ZŠ a MŠ.

K bodu č. 9:
Žiadosť o dotáciu na celoročnú činnosť od detského tanečného súboru Margaréta, ktorá oslavuje tento rok 10. výročie  - 1.000 €. Doteraz dostávali 500€.

K bodu č. 10:
Žiadosť o dotáciu pre DHZ na celoročnú činnosť – 4.000 €, popritom kvôli zaradeniu DHZ do B kategórie dostáva príspevok od MV SR – 3.000 €. Čiže celkovo majú k dispozícií dotáciu vo výške 7.000 €.

K bodu č. 11:
Žiadosť o dotáciu pre TJ na celoročnú činnosť – 18.000 €.  Doteraz sa platili výdavky priamo z obecnej pokladne na základe doručených dokladov. Je to zjednodušený prístup, ako v prípade každej organizácie v obci, ktorá žiada o dotáciu, aby sa raz ročne vydokladoval a zúčtoval tento príspevok celkovo.
Občan p. Šándor (DHZ): Ďakujeme za dotáciu, ale treba veci uviesť na správnu mieru. Dotácia je rozdelená na 3.000€ dotácia od štátu a 4.000€ od obce. Existuje na Slovensku celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov kde je garantom Ministerstvo vnútra. My sme v skupine B a máme nejaké limity na výjazdy. Zo zákona nám Ministerstvo vnútra poskytuje 3.000€ čo posiela na obecný účet, s tým, že obec to musí odovzdať DHZ. Čiže obec neschvaľuje 7.000€, ale len 4.000€.  Prosím, aby sa adekvátne zachytilo aj v zápisnici, že DHZ 4.000€ a futbalistom 18.000€
P. Starosta: Ďakujem za príspevok, zápisnica sa opraví, doplní.
Občianka p. Šándorová: TJ Malinovo dostáva dotáciu od obce, v takej výške a hrajú 5. ligu. Popritom nikde nepomáhajú (Deň obce), nechodia na obecné brigády (čistenie obce) - ja som  ich ešte nevidela nikde. Môžu sa k tomu vyjadriť.
Poslanec p. Špirko: Na Veternej ulici stojí 4 roky dom. Raz tam začalo horieť. Došlo DHZ s IVECO  ale nehasili. Oslovil som ich, prečo nehasia. Vraj tam nemôžu vstúpiť, lebo je to súkromný pozemok, majú na to povolenie len štátni hasiči. Pritom mali tam všetko, mohli hasiť, ale nemohli vstúpiť na pozemok. Čakali sme asi 10 min., došli štátni hasiči, preskočili plot, začali hasiť, trvalo to niekoľko minút. Kaliňákové auto tam stálo, ale hasiť nemohlo. A potom je tu TJ Malinovo, kde chodia deti športovať a využívajú to.
Občianka p. Šándorová: Právomoci sú dané zákonom, nemôžme ich len tak zmeniť.
Občan p. Timoranský: Argumentujete, že prečo DHZ nehasil. Lebo jednoducho nemohli vstúpiť na cudzí pozemok, lebo  tam nikto nebol v ohrození života.
Poslanec p. Špirko: Na čo im je potom vybavenie a prečo platíme DHZ, keď nemôžu vstúpiť na pozemok, kde je oheň?
Občan p. Timoranský: Na cudzí pozemok môžu vstúpiť, citujem zákon, len, keď je niekto v ohrození života. Nemôžu vstúpiť na pozemok, keď tam horí tráva, za to je zodpovedný majiteľ. Majiteľ im mal otvoriť bránu.
Poslanec p. Špirko: Toto je len moja poznámka k tomu, prečo TJ Malinovo, kde deti športujú, majú iné peniaze, než DHZ.
Občianka p. Šándorová: Niektoré mamičky nosili deti na futbal do Malinova, platili aj za to. Chodili na tréningy poctivo, ale nestavili ich do zostavy, popritom aj platili peniaze za to.
Poslanec p. Hudec: Celý život som športoval a toto je veľmi háklivá téma. Rodičia a nestavanie ich detí. Ja si myslím, že tu skôr ide o to, aby deti športovali. Jeden zásadný problém sú rodičia, tak veľmi ubližujú svojim deťom, že šport sa potom uberá zlým smerom. Neporovnávajme rodičov a deti. Niektoré dieťa je nadané iné dieťa zas nie. Nie je to správny prístup a smer v tejto súvislosti.
Poslankyňa p. Valacsai: Pri dotácií pre TJ Malinovo chcem naznačiť, že tam výraznú položku tvorí energia. Pri DHZ je to na bežnú činnosť – napr. na prípravu detí, na súťaže štartovné, atď.. Tu je energia hradená obcou za celkový objekt komplet. Okrem toho kapitálové výdavky DHZ, čo sa momentálne nedajú vyčísliť (väčšie opravy vozidiel, nákup špeciálneho vybavenia) – sú hradené z obecnej pokladne priamo. Môžeme pripraviť aj rozpis jednotlivých výdavkov a doložiť, ako nám tieto sumy vychádzali na základe bývalého rozpočtu.
Poslankyňa p. Krištofiaková: V tejto veci sme konzultovali s p. kontrolórkou, porovnali sme výdavky za predchádzajúce roky. DHZ minulo okolo 3.600€ mimo mimoriadnych výdavkov. Rozhodovali sme sa na základe týchto údajov.
Poslanec p. Dúcz: Pred 10 rokmi sme tu mali mládež-7 detí a dnes ich máme 150. Myslím si, že tú prácu robíme veľmi poctivo. Je tam 10 ľudí, ktorí trénujú deti. Nejaký spôsob odmeňovania sme museli vymyslieť. Pred dvomi rokmi sa vyčíslila táto suma na 18.000€ a v minulosti to bolo tak, že obec hradila všetky energie/údržbu, keďže je to celé obecný majetok. Teraz tieto peniaze dáme vo forme dotácie na energiu a údržbu.
V iných obciach, napr. Šamorín a Tomášov všetky výdavky hradí obec a ešte žiadajú o dotáciu. Napr. v Šamoríne všetky výdavky platí obec a plus im dá 60.000€ dotáciu ročne - to je síce mesto.
Nechcel by som takéto nedorozumenie, že futbalisti dostali 18.000€ a ostatní oveľa menej. Futbalisti vlastne nedostali na bežnú prevádzku nič, to sa platí z členského, čo platia rodičia za deti. Chodia tu deti aj z okolitých dedín, ale málo. Je mi ľúto, že niektorí rodičia si mysleli, že sa nestaráme o deti ako si to oni predstavujú. Ale naša filozofia ani nie je výkon, ale deti vychovávať. Chceme ich naučiť športovým návykom. Nemusí to byť futbal, ale aby zostali pri športe, aj keď vyrastú a budú na tieto časy spomínať.
Občan p. Šándor: My tak isto vychovávame, existuje aj hasičský šport. Len vo futbale je Hamšík väčší vzor, ako majstri sveta v hasičskom športe, keďže to nie je v médiách. V tom sme rovnakí, tak isto chceme deti vychovať tak, aby sa niečo naučili a boli z nich poriadni ľudia. Každá jedna organizácia, ktorá tu funguje, si peniaze zaslúži. Len, aby sa to dalo na pravú mieru, dotácia 4.000€ obec a 3.000€ štát.

K bodu č. 12:
P. Starosta: Ďalší krok k zriadeniu spojenej školy podľa uzavretej dohody s BSK je schválenie návrhu na vyradenie základnej školy a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie spojenej školy s organizačnými zložkami do siete škôl a školských do 31/03/2019.
Poslanec p. Špirko: Urobíme tento krok, vyradíme ZŠ. BSK dodrží svoj sľub o financovaní školy?
P. Starosta: BSK robí všetky potrebné kroky k tomu aby dodržali našu dohodu o zriadení spojenej školy. Je nastavený plán. Do septembra zriadia 6 tried, z toho 4 pre ZŠ a 2 odborné. Ostatné veci budú riešené osobitne - prenájmy našich budov, prenájom telocvične, stanovenie fungovania školy, rady, atď.. Odsúhlasením zámeru spojenej školy sme sa zaviazali, že požiadame o vyradenie našej ZŠ zo siete škôl do 31/03/2019. V opačnom prípade by nastal problém so založením 9-ročnej ZŠ, BSK darmo požiada o vzniknutie  spojenej školy.
Občianka p. Bartíková: Ak je určený termín do 31/3/2019, BSK tiež už podnikol potrebné kroky?
P. Starosta: BSK už tiež podal žiadosť.
Poslankyňa p. Krištofiaková: Na minulej schôdzke dali verejný prísľub. Už majú aj zverejnené zámery, že sa zriadi min. 5 tried.
Poslanec p. Dúcz: Nie je to nová myšlienka. Minimálne 2 roky komunikujeme s BSK, vtedy ešte s p. Frešom a teraz s p. Drobom, aby takáto forma školy bola vytvorená – aby takýto štýl školy bol vôbec vytvorený. Boli sme vlastne aj my iniciátormi.

K bodu č. 13:
P. Starosta: Doručená žiadosť Výskumného ústavu vodného hospodárstva o súhlas s umiestnením monitorovacieho objektu na pozemku obce. Tento objekt bude slúžiť vlastne na sledovanie znečisťovania spodných vôd. Má byť umiestnený na poľnej ceste ako sa stretávajú ulice Cintorínska, Školská a Veterná, smerom na malý Dunaj, priemer je približne 20cm, hĺbka 10m.
Poslanec p. Palaj: Náš súhlasu doložme s požiadavkou o správu 2x do roka.
Poslanec p. Dúcz: Poznámku, je zbytočná, je to verejne dostupná informácia na internete. K tomuto bodu informácia: Vrakuňská skládka je horúca téma, na mojej služobnej ceste v Bruseli sa ma tiež pýtali, čo je so skládkou. Chcel by som uistiť ľudí, že to nie je v takom kritickom stave, ako to niektorí poslanci-politici prezentujú. Dali sme urobiť hodnotiacu správu aj na prosbu malinovských občanov. Musím Vás uistiť, že všetky rozbory ukázali, že voda je dobrá. Meria sa dusík, ktorý má určitú hodnotu. Hodnota dusíka bola ale ďaleko pod kritickou hodnotou. Samozrejme naďalej sa bude táto záležitosť monitorovať.

K bodu č. 14:
Informácie starostu a diskusia
Občan p. Červenka: Existuje plán pre miesta na venčenie psov? Vo VZN z roku 2005 je riešený poriadok, ale ako fungujú sankcie?
P. Starosta: Sankcionovať nie je jednoduché, ten dotyčný musí byť prichytený.
Občianka p. Hetfleišová: Myslím si, že nie je problém zbierať exkrementy, ale chýbajú koše na exkrementy. Psičkári sú ochotní aj sa poskladať na tie koše, len aby boli umiestnené. Tri vody je problém, nakoľko časť patrí Malinovu, časť Mostu pri Bratislave a aj časť Studené.
Poslankyňa p. Krištofiaková: Určite sa pozrieme na pracovnej porade na spomínané VZN. Ale nemať kôš neznamená, že exkrement nevezmem. Tak isto je zákaz púšťania psov v parku a ani to sa nerešpektuje. Čiže treba VZN aktualizovať.
Občianka p. Hetfleišová: Park sme už riešili 10 rokov, žiadali sme o odčlenenie časti pre psíčkárov.
Poslankyňa p. Krištofiaková: Park nám patrí len 1/3, všetko musíme prejednať s BSK. Máme už zmluvu na revitalizáciu parku, uvidí sa, čo sa porobí. Určite je ale potreba nejako obmedziť psov.
P. Starosta: Mimochodom revitalizácia už mala začať - výrub stromov by sme mali uskutočniť my ako obec, ale stále sa čaká na odborníkov z BSK ohľadne vyznačenia. Park prebehne kompletnou rekonštrukciou, lavičky, svetlá, oplotenie, atď..
Občan p. Kolár:  Existuje plán na udržiavanie verejných priestorov - vysadenie stromčekov, kríkov, kvetín, atď.?
P. Starosta: Komplexný plán neexistuje, bol len pre malý park.
Poslanec p. Špirko: Občianska iniciatíva neexistuje z Vašej strany?
Občan p. Kolár: Nemyslím si, že by bolo vhodné bez povolenia obce robiť takéto úkony. Ale určite by sa dalo niečo zorganizovať. Okrem toho – dá sa vyzvať majiteľov pozemkov na udržiavanie svojich pozemkov, ktoré nie sú využité? Napr. pozemok medzi Višňovou a parkom je plný buriny.
P. Starosta: Určite musíme v tejto veci podniknúť kroky, dáme to do zápisnice.
Občan p. Horčičák: Chcem vyzdvihnúť monitorovací systém spodných vôd. Na poslednom zastupiteľstve sa spomínala vrakuňská  skládka a dnes tu dávame monitorovací systém. Veľmi pôsobivé. Mimochodom stromy, ktoré sa dotýkajú elektrického vedenia, kto má na starosť - majiteľ alebo obec?
P. Starosta: Ak máte takýto podnet, treba písomne alebo osobne nahlásiť obci, aby sme vedeli presne miesto a ďalej postupovať vo veci.
Poslanec p. Dúcz: Dôležité je, kde sa nachádza ten strom, komu patrí. Ak je na verejnom priestranstve, na pozemku obce - je to obecná záležitosť, ale keď z Vášho pozemku rastie, tak to riešite vy.
Občan p. Timoranský: Pri vjazde na obecný úrad je zákaz vjazdu, ale chýba tam obmedzenie, pre koho je povolené parkovanie? Nemôže to byť až taká veľká položka.
P. Starosta: Niekto ukradol dodatkovú tabuľu, ktorý by určil, ktoré osobné vozidlá majú výnimku. Nie je to veľká položka. Postaráme sa o to.
Občan p. Kolár: Ako motiváciu pre cyklistov, by bolo potrebné viac stojanov na bicykle.
p. Starosta: Pri objektoch ako obecný úrad, zastávky, pohostinstvo, obchod, atď. sú stojany na bicykle. Je to téma na dlhšie obdobie – teda cyklotrasy, vôbec, ale ďakujem za podnet.
Ďalšie informácie starostu:
 • podaná žiadosť na vyznačenie prechodu pri ZŠ na Višňovej ulici, ako aj na osadenie dopravných značiek.
 • riešenie osvetlenia na prechode z Troch vôd k potravinám.
 • umiestnenie zastávky smerom na Tomášov a premiestnenie na Bratislavskej pri mäsiarstve, nakoľko tá to je na súkromnom pozemku.
 • obecná polícia – obec sa podieľa na nákladoch spoločnej policajnej stanice (Bernolákovo, Zálesie, Ivánka pri Dunaji, Chorvátsky Grob), týmto obce vlastne prispievajú na činnosť Štátnej polície. Zámerom je žiadosť na Ministerstvo vnútra, aby tieto náklady zobrali na seba. Opcia vlastnej obecnej polície je finančne dosť náročná (napr. Bernolákova vynakladá ročne cca.  160.000€).
 • problémy s kamerovým systémom - niektoré nefungujú, vypadávajú.
Občan p. Hegyi: Na Cintorínskej ulici mesiac nefungujú kamery, preveruje sa funkčnosť kamier?
P. Starosta: Tento týždeň odborníci spísali všetky nefunkčné kamery. Dôvodom sú vraj výpadky elektriny. Najväčšie problémy sú s otočnými kamerami.
Občan p. Trebichalský: Na Cintorínsku ulicu by boli potrebné retardéry.
P. Starosta: Už máme žiadosť občana na položenie spomaľovačov, ale chýba k tomu projektová dokumentácia.
Poslanec p. Palaj: Treba sa určite dohodnúť s ostatnými obyvateľmi, kam položiť retardér.
Občan p. Timoranský: Aj na Petőfiho ulicu by boli potrebné retardéry.
Občianka p. Bartíková: V minulosti podľa starostky bol problém s takýmito malými zákazkami. Napr. na Okružnej je problém s vysokými spomaľovačmi a bolo by ich treba znížiť. Navrhujem pripojiť takéto menšie úpravy k iným stavebným prácam v obci, podľa možnosti.
P. Starosta: Určite je to na zváženie. Najjednoduchšie spomaľovače sú železné, len tie sa dajú odmontovať. Písal som výzvu pánovi na Višňovej (ktorý spomaľovač staval), kvôli výške spomaľovača.
Poslanec p. Dúcz: Podobné veci sme riešili aj v minulosti na Broskyňovej ulici (detské ihrisko). Boli sme tam s dopravnými policajtmi a keď sa opýtali, kam ho umiestniť, tak nevedeli. Treba si premyslieť, pretože to bude strašne buchotať. Smerom na ihrisko bol tiež retardér, ale občania sa sťažovali, pretože to veľmi buchotalo. Keď už retardér, tak sa treba dohodnúť, kam to chcete dať, aby nebola z toho hádka.

Overovatelia:
Ing. Kenderessy
Mgr. Vyoral
V Malinove dňa 19.3.2019

Eugen Janik
Starosta obce

fileZápisnica.pdf (97 KB)