Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 22 - 36 z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.03.2019

UZN. 22/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia:
 • Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravu a určenie podmienok úhrady v Školskej Jedálni pri Materskej škole – Óvoda, L. Svobodu 22 v Malinove.
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.
 • Návrh programových štruktúr.
 • Zreálnenie odpisov.
 • Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
 • Zásady hospodárenia.
 • Komisie obecného zastupiteľstva.
 • Odvolanie členov rady ZŠ a MŠ delegovaných zriaďovateľom a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady ZŠ a MŠ.
 • Žiadosť o dotáciu Margaréta.
 • Žiadosť o dotáciu DHZ.
 • Žiadosť o dotáciu TJ.
 • Dopĺnenie: Návrh na vyradenie základnej školy a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení MŠ vedy výskumu a športu SR a zaradenie spojenej školy s organizačnými zložkami do siete škôl a školských zariadení.
 • Dopĺnenie: Žiadosť Výskumného ústavu vodného hospodárstva o súhlas s umiestnením monitorovacieho objektu na pozemku obce.
 • Informácie starostu
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 23/4/2019
Obecné zastupiteľstvo určuje:
Overovateľov zápisnice: Mgr. Marek Vyoral, Ing. Gabriel Kenderessy
Zapisovateľku: Natália Valačaiová.

UZN. 24/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravu a určenie podmienok úhrady v Školskej Jedálni pri Materskej škole – Óvoda, L. Svobodu 22 v Malinove.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 25/4/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.

UZN. 26/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh programových štruktúr rozpočtu obce.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 27/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Prehodnotenie odpisového plánu dlhodobého hmotného majetku.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 28/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 29/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zásady hospodárenia obce Malinovo.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 1, Ing. Marek Špirko)

UZN. 30/4/2019
Obecné zastupiteľstvo
A. zriaďuje nasledovné komisie OZ:
a. komisiu výstavby, dopravy a ÚP
a. komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu
b. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa
c. komisiu finančnú a rozpočtovú

B. schvaľuje:
a. členov komisie výstavby, dopravy a ÚP z radov poslancov:
 • Gabriel Kenderessy, Ing.
 • Eva Krištofiaková, JUDr.
 • Juraj Palaj, Ing.
 • Marek Špirko, Ing.
 • Marek Vyoral, Mgr.

a. členov komisie školstva, kultúry, mládeže a šport z radov poslancov:
 • Edit Valacsai, Ing.
 • Michal Hudec
 • Marek Špirko, Ing.

a. členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa z radov
poslancov:
 • Attila Juhász, Ing., PhD.
 • Eva Krištofiaková, JUDr.
 • Edit Valacsai, Ing.

a. Členov komisie finančnej a rozpočtovej z radov poslancov:
 • Attila Juhász, Ing., PhD.
 • Juraj Palaj, Ing.
 • Edit Valacsai, Ing.

C. schvaľuje:
a. za predsedu komisie výstavby, dopravy a ÚP: Gabriel Kenderessy, Ing.
a. za predsedu komisie školstva, kultúry, mládeže a športu: Edit Valacsai, Ing.
b. za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa:
Eva Krištofiaková, JUDr.
za predsedu komisie finančnej a rozpočtovej: Ing. Attila Juhász, PhD.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 31/4/2019
Obecné zastupiteľstvo
A) v zmysle ustanovenia § 11 ods 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s odvolaním na § 25 ods 12 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z. z.

o d v o l á v a

bývalých poslancov OZ z rady školy pri Základnej škole v Malinove:
Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Imrich Lieskovský
Štefan Lengyel
Ing. Edit Valacsai
a v zmysle ustanovení § 11 ods 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s odvolaním na § 25 ods 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z. z.

d e l e g u j e

poslancov OZ do rady školy pri Základnej škole v Malinove:
JUDr. Eva Krištofiaková
Ing. Juraj Palaj
Ing. Marek Špirko
Mgr. Marek Vyoral

B) v zmysle ustanovenia § 11 ods 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s odvolaním na § 25 ods 12 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z. z.

o d v o l á v a

bývalých poslancov OZ z rady Materskej školy v Malinove:
Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Imrich Lieskovský
Ing. Edit Valacsai
a v zmysle ustanovení § 11 ods 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s odvolaním na § 25 ods 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z. z.

d e l e g u j e

poslancov OZ do rady Materskej školy v Malinove:
JUDr. Eva Krištofiaková
Ing. Marek Špirko
Mgr. Marek Vyoral
pričom poslanec Ing. Gabriel Kenderessy naďalej zostáva členom rady Materskej školy v Malinove.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 32/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dotáciu pre detský folklórny súbor Margaréta vo výške 1.000€.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 33/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Žiadosť o dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove vo výške 4.000€ z vlastného rozpočtu obce (3.000€ dostávajú dotáciu od štátu).
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

UZN. 34/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Žiadosť o dotáciu TJ Malinovo vo výške 18.000€
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 1, JuDr. Eva Krištofiaková)

UZN. 35/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť k 31/03/2019 :
A. Návrh na vyradenie Základnej školy so sídlom Školská 11, Malinovo s jej súčasťami Školský klub detí, Školská 11, Malinovo, Elokované pracovisko Višňová 1755, Malinovo, Školský klub detí, Višňová 1755, Malinovo, Elokované pracovisko Bratislavská 44, Malinovo zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Termín: k 31. 08. 2019
A. Návrh na zaradenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo, s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školská 11, Malinovo, Elokované pracovisko Višňová 1755, Malinovo, Školský klub detí, Višňová 1755, Malinovo, Elokované pracovisko Bratislavská 44, Malinovo, Školský internát, Školská jedáleň a Stredisko odbornej praxe do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Termín: k 01. 09. 2019.
(za: 8 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 1, Mgr. Marek Vyoral)

UZN. 36/4/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Žiadosť Výskumného ústavu vodného hospodárstva na umiestnenie monitorovacieho objektu
na pozemku obce.
(za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

fileUznesenia č. 22 - 36 (79 KB)