Zasadnutia OZ


Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.01.2019

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny (prítomných 9 poslancov, 0 ospravedlnených).
Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia BSK PhDr. Branislav Masarovič a Ing. Igor Urbančík.
Zasadnutie sa riadilo týmto programom:
  
  • Dohoda o zriaďovateľovi spojenej školy (SŠ) s Bratislavským samosprávnym krajom.
  • Informácie starostu obce.
  • Návrh na zastavenie rozšírenia ÚP do konca volebného obdobia 2018 - 2022 s výnimkou vybudovania cyklotrás alebo iných drobných verejno-prospešných stavieb a zariadení.

K bodu č. 1:
Starosta obce p. Eugen Janik otvoril zasadnutie OZ privítaním všetkých prítomných. Prečítal celé znenie Dohody o zriaďovateľovi  spojenej školy (SŠ) s Bratislavským samosprávnym krajom. Podotkol, že k jednotlivým bodom dohody budú pripravené samostatné zmluvy a dohody. Predmetná dohoda je veľmi potrebná, aby sa mohli spoločne s BSK podniknúť prvé kroky na zriadenie SŠ, sú dané termíny, ktoré je treba  dodržať. Dohodu sme pripravovali s poslancami mesiac a robili sme všetko, čo bolo v našich silách pre obojstrannú spokojnosť.

Občianka p. Šimonovičová: Rodičia si myslia, že ak sa obec vzdá zriaďovateľskej pôsobnosti voči škole, tak sa zníži bonita obce. Treba tu povedať nahlas, že to tak nie je. A po druhé, ako vraj hovoria učiteľky a vychovávateľky, finančné zabezpečenie školy sa údajne zhorší. Poprosím Vás, aby ste to tiež vyvrátili, lebo od Vás to treba počuť, že NIE. Možno som prepočula, v rade školy nebude ani jeden poslanec z obce?

Starosta p. Janik: Malinovo bude mať aj naďalej základnú školu, rozdiel bude len v zriaďovateľovi, ktorým bude BSK. V rade školy budú dvaja poslanci obecného zastupiteľstva. Nevidím žiaden dôvod na zníženie bonity obce.

Poslankyňa p. Krištofiaková: Myslím si, že práve naopak, bonita by mohla stúpnuť, keďže konečne budeme mať plnoorganizovanú ZŠ s druhým stupňom. Je pravda, že zriaďovateľom bude BSK a obec do tohto zasahovať až toľko nebude môcť, ale je to na spolupráci. V zmluve sú tieto veci aj uvedené. Nemalo by to byť v neprospech obce, práve naopak, budeme mať plnoorganizovanú ZŠ so strednou školou.

BSK: Ing. Igor Urbančík: Prvé základné východisko bolo nájsť spôsob, ako udržať SOŠ v Malinove. Cieľom BSK je, aby neboli SOŠ len v Bratislave, ale v celom kraji, snažíme sa takto posilniť okresy PK, MA, SC a aj Malinovo. Zachovať SOŠ v Malinove je výzva, lebo nie je veľa žiakov, aj keď robíme všetko, aby sa návštevnosť zvýšila.

Malinovo má priestorové obmedzenia pre ZŠ, tak sme prišli s ponukou zriadiť spojenú školu. Uzatvára sa dohoda – partnerstvo medzi BSK a Malinovom, ktoré sa bude len rozvíjať. Zákonná možnosť zriadiť ďalšiu ZŠ ostáva v kompetencii Malinova, ale na základe tejto dohody bude zriaďovateľom spojenej školy BSK. Momentálne je výzva nájsť učiteľov na 2. stupeň ZŠ, čiže pre samotnú obec by to bol problém, ale my ich na stredných školách máme, čiže to nie je len o priestore a o zriaďovateľovi, ale aj o efektívnom raste, vieme využiť efektívne stredoškolských pedagógov, ktorí majú kvalifikáciu aj na 2. stupeň ZŠ. V tejto situácií vyhrávame vlastne všetci, pomôžeme SOŠ a zároveň dávame možnosť, aby ZŠ rástla.

Rozpočet musí byť naviazaný na rozpočet BSK, ale bude sa schvaľovať až po prerokovaní s obcou. Od začiatku sa na spoluprácu pozeráme reálne. Financovanie ZŠ je na základe normatívov, tzn. ten istý normatív ako je teraz pre ZŠ a SOŠ, bude aj o rok. Jediné obavy, ktoré môžu vzniknúť, sú, či sa budú školy na základe normatívov financovať. Za BSK hovorím, že áno, svoj záväzok dodržíme. Myslím, že aj obec.

Občan p. Timoranský: V rámci tej dohody sa mi zdá, že nejaký majetok sa bude zlučovať s iným majetkom, ktoré budovy, parcely tam budú patriť?
Čo bude s parkom? BSK môže o 2-3 roky zrušiť celé a nechá si park a zámok.

Starosta p. Janik: V dohode sa nehovorí o majetkovom zlučovaní. Majetok, ktorý patrí obci, ostáva majetkom obce, čo patrí BSK, ostáva majetkom BSK. Deti naďalej budú navštevovať budovy školy na Školskej a Višňovej ulici, len zriaďovateľom školy bude BSK, ale budovy budú majetkom obce. Chod školy bude odborne riadiť BSK, o budovy sa bude starať obec, ako majiteľ nehnuteľnosti. Tieto vzťahy budú ošetrené zmluvami.

Poslankyňa p. Krištofiaková: Vzťahy medzi BSK a Malinovom vo veci využívania budov vo vlastníctve budú upravené nájomnou zmluvou, tzn. táto dohoda je len rámec a nájomnou zmluvou budú upravené jednotlivé veci, aj využitie telocvične.

BSK: Ing. Igor Urbančík: Kaštieľ už nie je v správe školy. Čiže SOŠ už tieto priestory nevyužíva. Využíva budovu školy, internát, jedáleň, kotolňu. Náklady na prvé úpravy priestorov, kde sú teraz deti ZŠ, sme zdieľali s obcou spoločne. Momentálne riaditeľka SOŠ pripravuje projektovú dokumentáciu, ako presunúť triedy SOŠ a vytvoriť ďalší priestor pre triedy ZŠ.

Starosta p. Janik: Kaštieľ patrí BSK, kde BSK chystá rozšírenú rekonštrukciu. Obec z parku vlastní len 1/3 výmery.

Počet detí: 7 ročné 59, 8 ročné 64, 9 ročné 58, 10 ročné 57, 11 ročné 30. V každom ročníku je okolo 70 žiakov. BSK nám vlastne vyšlo v ústrety, spoločnými silami sa zrekonštruovali minulý rok dve triedy pre štvrtákov, obec uhradila náklady na rekonštrukciu tried a o tieto náklady bol upravený prenájom tried. Na jeseň budú pripravené ďalšie triedy, aby žiaci 5. ročníka nemuseli chodiť do iných obcí. Obce Tomášov aj Most pri Bratislave vyhlásili, že už nemôžu riešiť naše deti, pretože nemajú voľné kapacity. Obec na rozširovanie tried nemá priestory, tiež finančne by to bolo veľmi náročné.

Poslanec p. Palaj: Pán Urbančík, škola potrebuje ďalšie financie, zateká v jedálni, parkovisko je jedna veľká mláka, je BSK v stave do 1. septembra to dať do poriadku?

BSK: Ing. Igor Urbančík: Parkovisko je osobitná téma, lebo 1/3 je naša (BSK) a 2/3 sú vaše (obecné). Je to nedoriešená téma z minulosti, ale myslím si, že teraz sa dohodneme. Áno, škola potrebuje investície a v rámci možností urobíme, aj čo sa týka zatekania. Pokiaľ dospejeme k dohode, tak z dlhodobého hľadiska investovať treba (strecha, fasáda). BSK bude čerpať Euro fondy a investovať do rôznych škôl, čiže aj v Malinove.

Občan p. Lacko: Tým, že ZŠ prejde pod zriaďovateľov BSK, z akého dôvodu sú v niektorých bodoch možnosti zástupcov z Malinova, pričom nemajú reálny dosah na zriadenie školy, na to má právo len zriaďovateľ. Nerozumiem bodu 4. Ak je to len kvôli tomu, aby ste mali dosah na svoj majetok, tak chápem.

Starosta p. Janik: Je to aj kvôli zamestnancom ZŠ, aby sme ich chránili, a tiež náš majetok.

BSK: Ing. Igor Urbančík: Dohoda je pre nás, ako zriaďovateľov záväzná. Doteraz BSK menovalo 4 zástupcov, teraz podľa dohody menuje 2 a obec tiež 2. Rada schvaľuje rozpočet, schvaľuje triedy a volí riaditeľa.

Občan p. Lacko: Ale z akého dôvodu, keď zriaďovateľom je BSK?

BSK: Ing. Igor Urbančík: Zákonná originálna kompetencia zriaďovať ZŠ patrí obci. Rešpektujeme fakt, že sa budú spájať kompetencie z dvoch úrovní, tzn. kompetenciu zriadiť ZŠ má len obec a nebude to inak. Preto členmi v rade si Malinovo ponecháva zastúpenie v spojenej škole. Zákonné právo na vymenovanie zástupcov za ZŠ má starosta, preto sme mu ponechali túto možnosť v zmluve. Riaditeľa SŠ má zákonné právo menovať predseda župy a zástupcu pre SŠ musí odsúhlasiť župa. V tomto špeciálnom modeli sa snažíme zlúčiť kompetencie a snažíme sa to urobiť vyvážene.

Občan p. Lacko: Schvaľovaním zástupcov neporušujete zákon? Zákon hovorí, že riaditeľ školy schvaľuje zástupcu. A zákon nehovorí o tom, že ešte nad rámec má schvaľovať zástupca BSK alebo starosta obce.

BSK: Ing. Igor Urbančík: Zákon ale hovorí, že v prípade spojenej školy si zriaďovatelia upravia pravidlá svojou voľbou, tzn. dáva nám priestor dohodnúť sa na tom, čo považujeme za dobré a dlhodobo udržateľné.

Občan p. Lacko: Bod 8 - rozpočet školy BSK schvaľuje po prerokovaní s obcou Malinovo. Zákon hovorí o tom, že nemáte dôvod o tom s obcou rokovať, jedine kvôli nejakým nájomným zmluvám alebo majetkom.

BSK: Ing. Igor Urbančík: Mať školu nie je lacná vec. Vychádzame z toho, že budeme mať rozvojové projekty, na ktorých sa budeme spoločne podieľať.

Občan p. Lacko: Bod 10 - spoločné výdavky obce Malinovo a BSK. Podľa rozpočtových pravidiel územnej samosprávy obec nesmie investovať do cudzieho majetku a keďže zriaďovateľom školy bude BSK je to možné iba formou dotácie. Prečo má teda obec investovať do školy?

BSK: Ing. Igor Urbančík: V dvoch rovinách, 1. je investovanie do vlastného majetku, ako aj my budeme zveľaďovať náš majetok. 2. je, že zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pamätá aj na inštitúciu združenej investície, tzn. ak normatív nestačí na rozvojové projekty  (napr. telocvičňa, špeciálne vybavené triedy na ZŠ a pod.), tak máme možnosť vstúpiť do spoločnej investície, kde sa združia prostriedky BSK a obce. Je to obdobné ako dotácia. Je to hlavne investícia ani nie tak do školy, ako do Vašich detí.

Občan p. Lacko: Nič iné obci neostáva - ak chce, aby fungovali školy, než investovať aj nad rámec normatívov. Tak ako to robí aj BSK.

Občan p. Timoranský: Cítim to ako malinké vydieranie, že ak mi nedáte dostatočné finančné prostriedky, tak vaše deti nemajú školu. V akom rozsahu bude BSK investovať?

BSK: Ing. Igor Urbančík: Jediný záväzok zmluvy nad rámec normatívneho financovania je náš záväzok investovania do rekonštrukcie SOŠ. Žiadny iný záväzok tu nie je. Všetky ostatné financovania budú vecou dohody a rokovaní. Investovať sa bude v rámci možností.

Občan p. Lacko: Pri takejto dohode by som preferoval to, že v prvom roku zriadime povedzme 4 učebne, ktoré vybavíme, zrekonštruujeme, aby do nich nezatekalo a pod.

Občan p. Timoranský: Obec nebude mať na to finančné prostriedky, aby to utiahla.

BSK: Ing. Igor Urbančík: V rámci možností dáme finančné prostriedky.

Poslankyňa p. Krištofiaková: Aj obec v rámci možností a z vlastných zdrojov. Je to vec dohody a máme záujem sa dohodnúť.

Občan p. Timoranský: Musí to byť určené, že čo kto dá, lebo pokiaľ to bude v rámci možností, tak je možné, že tie deti sa nebudú mať kde učiť.

Poslankyňa p. Krištofiaková: Určite sa to nestane, školská dochádzka je povinná z ústavy, je tu nejaká povinnosť, ktorá z toho vyplýva a je tu návrh na zriaďovateľa spojenej školy. Je to najlepšie riešenie na to, aby sme mohli riešiť druhý stupeň, ktorý tu nemáme.

Občianka.... Je už plán a rozpočet, koľko detí môže od septembra nastúpiť alebo treba nejaký schvaľovací proces?

BSK: PhDr. Branislav Masarovič: Od septembra tu budeme mať plnohodnotnú ZŠ, deti nastúpia len do 5. ročníka a postupne rok po roku sa otvoria ďalšie triedy. Čiže v septembri prijmeme prvákov a dve triedy štvrtákov posúvame do 5. ročníka. A behom roka pripravíme ďalšie triedy.

BSK: Ing. Igor Urbančík: Je to šibeničný termín, ale stihneme to. Teraz sme v štádiu: komunikácia s hygienou, príprava projektovej dokumentácie. Po dohode sa začnú presúvať funkčné triedy SOŠ, aby sme uvoľnili priestory pre ZŠ. Ak k dohode nepristúpime, tak to nemusíme robiť. Práce môžeme začať až v tej chvíli, keď sa dohoda uskutoční.

Občianka.... Sú zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2019 aj tieto výdavky, ktoré už vieme, že budú?

Starosta p. Janik: Je to v rámci rozpočtu škôl. Napr. vlani  obec prispela na rekonštrukciu tých dvoch tried a to bolo tiež v rámci dohody, že za priestory neplatíme nájomné. Takto by to malo byť aj v rámci spojenej školy.

Občianka Blahová: Koľko je takých škôl v rámci kraja a aké sú s tým skúsenosti?

BSK: Ing. Igor Urbančík: V rámci kraja v tejto chvíli máme jednu takúto školu. Momentálne predkladáme návrh na spojenú školu pre Malinovo a ešte pre ďalšie dve školy, takže v ďalšom školskom roku budeme mať tri spojené školy a rokujeme ešte s ďalšími.

Občan p. Lacko: Ide o to, aby bolo jasné, že čo bude financovať BSK a čo bude financovať obec. Aby školy boli kompletne pripravené na september, aj rekonštrukcia, aj vybavenia tried. Ako veľmi to zaťaží rozpočet obce. Toto by malo byť nastavené v dohode. Očakával som aspoň základný rámec, koľko to bude stáť BSK a koľko obec.

BSK: PhDr. Branislav Masarovič: Toto, čo vy hovoríte je ideálny stav, takto by to presne malo byť. Tak sme to mali odprezentovať. Do tohto ideálneho sveta vstupujú vaši poslanci, naši poslanci a v neposlednom rade ministerstvo, ktoré nám odsúhlasí veci až na základe dohody. U nás je jediný možný termín schváliť dohodu 8.02.2019. Ministerstvo určilo, že 29. marec 2019 je posledný deň na odovzdanie dohody, inak sa nestihne školský rok 2019/2020. V rámci spojenej školy vyskočí veľa problémov, veľa tém, ale hľadáme všetky možné riešenia, aby sa to do septembra podarilo. Plán B: ak sa nestihne rekonštrukcia, BSK aj s momentálnym stavom vie zabezpečiť školský rok 2019/2020.

Občan p. Lacko: Ja ako poslanec BSK by som chcel vedieť, koľko to BSK bude stáť a prečo to má byť výhodné?

BSK: PhDr. Branislav Masarovič: Rozpočet BSK je na úrovni 200 mil. P. Urbančík spravuje 55 mil. eur pri 54 školách ročne, čiže tých pár desiatok tisíc nie je až taký problém. Finančné prostriedky máme a vieme s tým pracovať. Nikto by si nezobral na seba to, aby deti nemali kam do školy nastúpiť, ani BSK a ani obec. Plne si uvedomujeme, čo by to pre nás znamenalo.

BSK: Ing. Igor Urbančík: Nedáme vám finančný záväzok, dávame vám záväzok dobrej vôle,  ktorý sme za posledný rok prezentovali. Spravili sme všetky kroky, aby táto dohoda bola dohodou rovných partnerov.

BSK: PhDr. Branislav Masarovič: BSK by mohlo jedným rozhodnutím povedať, že malinovská SOŠ sa stane elokovaným pracoviskom školy v Ivánke pri Dunaji. Rozhodnutie, ktoré by ste ako obec, ani ako ľudia nevedeli ovplyvniť. Mali sme 8-10 stretnutí a rokovaní, chceme to spraviť dobre. Ľudia hľadajú cestu, aj vy, pane (p. Lacko), poviete, že tá dohoda musí vzniknúť, a v tej istej vete sa pýtate, prečo sme tam dovolili toľko zástupcov z obce, v ďalšej vete sa pýtate, ako to budeme financovať... Je to úplne oprávnené, len neviem, či ťaháme rovnakým smerom. Snažím sa vidieť cieľ komunikácie, ale s vami to nevidím. Neviem vám dať finančný záväzok.

Občianka.... Existuje osoba, ktorá sa týmto projektom bude zaoberať, čisto len pre Malinovo?

Starosta p. Janik: Spojená škola bude mať jedného riaditeľa, základná škola bude mať svoju zástupkyňu.

Občianka.... Riaditeľ bude riadiť aj rekonštrukčné práce? Alebo BSK?

BSK: Ing. Igor Urbančík: Naši riaditelia sú správcovia majetku, drobné rekonštrukcie a opravy riešia vo vlastnej réžii, v prípade väčších a náročnejších investícií máme investičné oddelenie - p. Ignácová rieši hygienu, priestory, p. Gubáčová ako referentka na oddelení školstva BSK je zodpovedná aj  za Malinovo.

Občan p. Škuril: Rieši BSK aj kvalifikovaných učiteľov?

BSK: Ing. Igor Urbančík: Podľa mojich informácií súčasný pedagogický zbor na ZŠ a SOŠ je dostačujúci na pokrytie potreby budúceho školského roka, čo nebude pravda o ďalší rok, ale to budeme samozrejme riešiť.

Občan p. Škuril: Počítate nejako zatraktívniť prostredie, aby učitelia prišli práve sem? Behá sa medzi 3 budovami.

BSK: Ing. Igor Urbančík: Župa už urobila kroky, aby učiteľom prácu zatraktívnila, napr. dostávajú na našich školách ešte 100 € príplatok počas adaptačného vzdelávania a rovnako dostáva aj ten uvádzajúci učiteľ, ktorý ho prvé 2 roky zaškoľuje. Svojim učiteľom preplácame aj aktivity, ktoré robia nad rámec úväzkov (krúžky, súťaže). Zároveň riaditelia majú určitý balík finančných prostriedkov, napr. pre učiteľov v dôchodkovom veku za každých odpracovaných 10 rokov v školstve jeden plat navyše (v bežnej škole máte nárok na 2 bez ohľadu na odpracované roky v školstve). Snažíme sa vytvárať podmienky,  aby sme aktívnym učiteľom dali viac, než dáva štát. Zohnať učiteľa nie je jednoduché, snažíme sa to pokryť.

Starosta p. Janik: Čo sa týka aktuálnych zamestnancov ZŠ v Malinove, BSK sa v dohode zaväzuje, že všetky pracovné vzťahy na základnej škole budú rešpektované a zachované.

Poslanec p. Palaj: Súhlasím v tom, že kvalita školy závisí na riaditeľovi a na učiteľskom zbore, podľa toho sa budeme rozhodovať, či sem dáme deti alebo nie. Môžeme urobiť dohodu akúkoľvek, ale kvalita školy bude o tom personálnom obsadení.

Starosta p. Janik: Obec túto situáciu nepodcenila a spolu s BSK sme prebrali všetky dohody, ktoré sa týkajú pani riaditeľky a zamestnancov školy, pedagogických a nepedagogických. Každý jeden bod sme prešli a prebrali spolu s BSK ešte pred týmto zasadnutím.
Chcem sa Vám poďakovať za účasť a hodnotné príspevky.

K bodu č. 2:.
Starosta p. Eugen Janik: Dnešným dňom určujem do funkcie zástupkyňu starostu, pani Edit Valacsai.

K bodu č. 3:
Poslankyňa p. Krištofiaková: Navrhla som zastavenie rozšírenia ÚP predovšetkým kvôli zlej dopravnej situácii. Nemal by to byť až taký zásah do vlastníckych práv, kde ešte nie sú vybudované ulice alebo iné stavby. Majetok sa napriek tomu zhodnocuje, lebo sú v BA kraji. Nemáme ani záchytné parkoviská a cesty nie sú vybudované. Z tohto dôvodu navrhujem zastavenie rozšírenia obce, potom sa nám ukáže aj stav pri spustení ciest D4 a R7.

Diskusia
Starosta p. Eugen Janik: P. Kromka má požiadavky na obec, ktoré sme do zasadnutia nevedeli žiaľ pripraviť. Tiež p. Peller má požiadavku ohľadne priestorov TJ. Do 10 dní sa k vašim požiadavkám vyjadríme.

Občan p. Timoranský: Kedy bude chodník na Petőfiho ulici? Bavíme sa o cyklotrase, Petőfiho ulica v centre Malinova chodník stále nemá, nie je to bezpečná ulica. 14 rokov to riešime.

Starosta p. Eugen Janik: Na túto otázku v tejto chvíli neviem odpovedať, ale na najbližšom zasadnutí sa môžeme o tom porozprávať. Samozrejme na to potrebujeme finančné prostriedky. Budeme sa s tým zaoberať. Veľmi rád vyhoviem, ak sa nám podarí zohnať financie aj na rekonštrukciu priestorov okolo škôlky, školy, tzv. malého parku, atď.
Nové zdravotné stredisko je momentálne skolaudované a pripravené. Pripravujeme zmluvu s p. doktorkou pediatričkou, ktorá má nastúpiť  pravdepodobne v apríli 2019, budeme rokovať aj s p. doktorkou – všeobecnou lekárkou, ktorá kvôli povoleniu lekárskej komory môže nastúpiť do ambulancie až v strede júla. Budem s ňou rokovať. Stomatológ sa ešte nevyjadril, či do nových priestorov nastúpi. Starý priestor musí opustiť, aby sme tam vedeli robiť rekonštrukcie. Máme málo priestorov, je tu záujem o prenájmy na služby a iné aktivity.

Občianka...: Parkovisko pri kult. dome, ktoré sa prerábalo, sa prepadlo, všade stojí voda. Dajú sa práce reklamovať alebo zrekonštruovať?

Starosta p. Eugen Janik: Predtým tam bol odvodňovací žľab. Je dohoda so stavebnou firmou, ktorá túto budovu stavala, že urobia odvodnenie tejto plochy. Minulý týždeň som im to pripomenul, budem ich urgovať.

Občianka p. Machánová: Na Adyho ulici sú rozbité chodníky a na celej ulici sú 4 odtoky, zrejme zanesené, preto voda zateká až do dvora. Dá sa to viac krát do roka prečistiť? Trvá to už asi 30 rokov.

Starosta p. Eugen Janik: Na rohu Adyho a Zátoňskej je  veľmi zle urobená cesta, stojí tam voda. Podobná situácia je aj pri Lieskostave. Momentálne robíme prieskum, kde je situácia najkritickejšia, aby sme urobili poradie dôležitosti a cesty opravili.

Občan p. Marochnič: Na Višňovej ulici na začiatku smerom k ZŠ tiež stojí voda.

Starosta p. Eugen Janik: Musíme zistiť, čo sa vlastne stalo, aby sme to vedeli odstrániť. Pri škole chceme urobiť výstup, otvoriť z boku bránu, aby sa autá nestretávali.

Občianka p. Šramková: Už asi 5-krát som bola na OcÚ, ale nič sa nedeje. Na Družstevnej vedľa sused má vysoký smrek, už obrástlo aj elektrické vedenie. Je veľmi blízko ku mne a padajú z neho konáre na moje auto. Pracovníčka OÚ bola pozrieť, vraj nič sa s tým nedá robiť, lebo je k tomu potrebný aj nový sused, ktorého to ale nezaujíma a bez neho to robiť nemôže. Bola by som rada, keby sa to vyriešilo, lebo ak sa to zlomí, tak sa mi rozbije auto aj strecha.

Starosta p. Eugen Janik: Vyrezať takýto strom nie je jednoduché, podlieha to povoleniu. Orez stromu, ktorý zasahuje do elektrického vedenia môžu urobiť len zamestnanci elektrárne. Jedna vec je orez a iná zas výrub. Musím sa na to pozrieť a zistiť, či je to obecný majetok alebo súkromný majetok.

Občan p. Timoranský: Kto vydáva povolenia na ohňostroje, na základe čoho robia ohňostroj?.

Starosta p. Eugen Janik: Na základe zvláštneho povolenia z OcÚ .Na sobotu 19.01.2019 také povolenie obec nikomu nedala. Budeme to riešiť. Ja som dostal len fotografie, keď už to bolo odpálené. Pokiaľ osobu neprichytíte priamo pri čine, pokutu nemôžeme dať. Vieme, že to bol Cafe Rock and Grill, môžeme ich upozorniť pre prípadné opakovanie.

Občan p. Červenka: Má obec zastúpenie v kanalizácií, lebo neprišla faktúra vyúčtovacia: Vo všeobecných podmienkach majú, že to vystavia do 31.12, už je po 15. januári, čím porušili aj zákon o DPH. Niektorí im napísali a obratom im poslali aj faktúru. Prečo neposielajú automaticky, aby sa nemuselo naháňať?

Starosta p. Eugen Janik: Môžem to riešiť s konateľom kanalizácie. Nakoľko obec Malinovo a Most pri Bratislave majú po jednej akcii. Nemám iné informácie. Zavolám konateľa spoločnosti  a požiadam ho o vysvetlenie.
Starosta obce ukončil diskusiu.

Zapísala: Natália Valačaiová