Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 8 - 11 z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.01.2019

UZN. 8/2/2019
OZ schválilo program zasadnutia s doplnením bodu č.3 (za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa:  0).
Program zasadnutia:
  • Dohoda o zriaďovateľovi spojenej školy s Bratislavským samosprávnym krajom.
  • Informácie starostu obce.
  • Návrh na zastavenie rozšírenia ÚP obce do konca volebného obdobia 2018 - 2022 s výnimkou vybudovania cyklotrás alebo iných drobných verejno-prospešných stavieb a zariadení.

UZN. 9/2/2019
OZ schválilo overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Palaj a Ing. Gabriel Kenderessy, za zapisovateľku určilo Natáliu Valačaiovú (za: 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0).

UZN. 10/2/2019
OZ schválilo: Dohodu o zriaďovateľovi spojenej školy s Bratislavským samosprávnym krajom (za: 8  poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 - Mgr. Vyoral).

UZN. 11/2/2019
Starosta obce menoval p. Ing. Edit Valacsai za zástupkyňu starostu obce na celé funkčné obdobie.

UZN. 12/2/2019
OZ schválilo: Návrh na zastavenie rozšírenia ÚP Obce  do konca volebného obdobia 2018 - 2022 s výnimkou vybudovania cyklotrás alebo iných drobných verejno prospešných stavieb a zariadení (za: 8 poslancov, proti: 1 - p. Ing. Dúcz, zdržalo sa: 0).

Overovatelia:
Ing. Juraj Palaj
Ing. Gabriel Kenderessy

Eugen Janik
starosta obce
V Malinove dňa : 21.01.2019