Zasadnutia OZ


Oznam k 12. zasadnutiu obecného zastupiteľstva:
Vzhľadom ku skutočnosti, že sa XII. riadneho verejného zasadnutia OZ dňa 23. 12. 2019 zúčastnili iba štyria poslanci OZ Malinovo (z celkového počtu 9 poslancov sa piati poslanci ospravedlnili), nebolo dnešné zasadnutie OZ uznášania schopné.
V ust. § 12 ods. 7 druhá veta zákona o obecnom zriadení je uvedené: "OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov."
Z tohto dôvodu starosta ukončil rokovanie OZ.