Zasadnutia OZ


Program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.2.2018

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny. Rokovania sa zúčastnila aj
hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Majková.
Prítomných je 7 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Štefan Lengyel

Za zapisovateľku bola určená: Margita Rigáňová.

Program:
 • Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 • Kontrola plnenia uznesení zo dňa 12.12.2017.
 • Plnenie programového rozpočtu obce k 31.12.2017 – hodnotiaca správa.
 • Zmluva o dielo na výstavbu zdravotného strediska.
 • Návrh VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ.
 • Kúpno – predajné zmluvy na stavebné pozemky.
 • Pridelenie nájomných bytov.
 • Vymenovanie veliteľa DHZ – p. Štefan Peller.
 • Zloženie rady školy pre Mš a ZŠ Malinovo.
 • Žiadosti o dotáciu.
 • Diskusia.
 • Záver.

K bodu č. 1.:

OZ schválilo program zasadnutia. Za overovateľov zápisnice boli určení
Mgr. Alžbeta Šimonovičová a Štefan Lengyel. Za zapisovateľku bola
určená Margita Rigáňová.

K bodu č. 2.:
OZ vzalo na vedomie splnenie uznesení z 21. zasadnutia OZ zo dňa
12.12.2017.

K bodu č. 3.:
OZ schválilo -Plnenie programového rozpočtu obce k 31.12.2017 – hodnotiacu správu. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov, ktoré sú rozpočtované v 14 programoch za rok 2017 - podrobný výklad podala Ing. Anna Majková. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018.

K bodu č. 4.:
OZ vzalo na vedomie - Zmluvu o dielo na výstavbu zdravotného strediska. Realizácia výstavby zdravotného strediska firmou Unistav Teplička by sa mala uskutočniť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy, tzn. odovzdaná by mala byť v máji 2018. Práce na výstavbe zdravotného strediska už začali.

K bodu č. 5.:
OZ schválilo VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ. Termín zápisu je 9.4.2018 v čase od 16.00 hod. v budove ZŠ, Školská 11, 90045 Malinovo.

K bodu č. 6.:
OZ odkladá schválenie dvoch kúpno-predajných zmlúv a ponúka na predaj prebytočný majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže a to stavebné pozemky parc. č. 79/415 a 79/313.

K bodu č. 7.:
OZ tajným hlasovním pridelilo tri obecné byty nasledovne :
 • Lucia Marčeková (5 hlasov)
 • Zuzana Formaneková (6 hlasov)
 • Martina Hegyiová (6 hlasov)

K bodu č. 8.:
OZ schválilo vymenovanie veliteľa DHZ Malinovo – p. Štefana Pellera.
Nastupuje po Jozefovi Kalmárovi.

K bodu č. 9.:
OZ schválilo zloženie rady školy z radov poslancov pre Mš a ZŠ Malinovo nasledovne :
 • poslanci do rady školy: Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Ing. Edit Valacsai, Štefan Lengyel, Imrich Lieszkovszky
 • poslanci do rady škôlky : Ing. Gabriel Kenderesy, Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Ing. Edit Valacsai, Imrich Lieszkovszky.

K bodu č.10. :
OZ schválilo nasledovné finančné dotácie v roku 2018:
 • CSEMADOK – 1 000,00 €
 • MARGARÉTA – 500,00 €
 • NEZÁBUDKA – 171,00 €

K bodu č. 11.:
Diskusia :
Medzi prítomnými občanmi a starostkou obce, tiež poslancami sa rozvinula široká diskusia zasahujúca do rôznych oblastí.

- či už bude v školskom roku 2018-2019 Malinove 5. ročník ZŠ? Pani starostka odpovedala, že v súčasnej dobe prebiehajú rokovania s BSK, bližšie informácie podá po 10. marci 2018.

- či obec neuvažuje o vybudovaní cyklistického chodníka z Malinova do Tomášova – hlavne kvôli školopovinným deťom? Vybudovanie cyklistického chodníka súvisí s financiami, ale aj vlastníckymi vzťahmi k pozemkom na ktorých by chodník mal byť vybudovaný,
nie je to jednoduché.

- deti z Malinova nechodia v Tomášove na obedy, nakoľko by nestihli autobus domov, nechodia do záujmových krúžkov – nemajú v škole priestory na čakanie na krúžky, prečo nie je zabezpečený školský autobus, vzniká dojem, že komunikácia medzi obcami v tejto oblasti je slabá. Prečo už obec nemá plne organizovanú základnú školu? Pani starostka reagovala, že má dobrú spoluprácu s obcou Tomášov a môže vyvolať stretnutie aj za účasti rodičov, ktorí by predostreli svoje pripomienky. Pokiaľ ide o plne organizovanú ZŠ – rieši sa, bude určený harmonogram.

- prečo sa obec zbavila škôlky na Troch vodách? Budovu na Troch vodách kúpila obec pre potreby obce a dočasne tam umiestnila škôlku, aby preklenula obdobie, kým sa nezrekonštruovala budova bývalej ZŠ pre potreby materskej škôlky, na ktorú obec získala aj dotáciu. Budova na Troch vodách sa predáva, aby obec mohla zrealizovať aj iné akútne prípady – vybudovanie zdravotného strediska, rekonštrukciu domu smútku, rekonštrukciu budovy obecného úradu, opravy chodníkov a ciest v obci ...

- pred tromi rokmi bola budova bývalej ZŠ nevyhovujúca a teraz vyhovujúca je? Áno, získali sme dotáciu, prešla rozsiahlou
rekonštrukciou aj za výdatnej finančnej pomoci obce.

- Ing. Jozef Dúcz – problém je aj v tom, že Bratislavský kraj nedostáva toľko dotácií, ako napríklad ostatné kraje Slovenska. Napriek tomu je presvedčený, že sa v obci na úseku školstva urobilo veľa.

- ako je možné, že Rovinka dodáciu dostala? Mgr. Alžbeta Šimonovičová reagovala, že Rovinka plne organizovanú školu mala, rozširovala len kapacity. Ťažšie je riešiť zmenu ZŠ 1. až 4. ročník na plne organizovanú ZŠ. Uvažuje sa o spojenej ZŠ so Strednou záhradníckou školou, ktorú má záujem aj BSK zachovať.

- čo bude s budovou terajšieho zdravotníckeho strediska? Zbúra sa, je to budova z nepálenej tehly a je v katastofálnom stave. Bude tam parkovisko.

- o zámeroch obce by mali byť občania informovaní napr. formou SMS správ. Informácie sú zverejnené na webovej stránke obce i na
verejných zasadnutiach OZ.

- Čo sa začína budovať na Višňovej ulici? Budú tam jednopodlažné dvojdomy.

- V miestnom parku boli pracovníci, ktorý niečo zameriavali, čo sa ide robiť? Pani starostka informovala, že je projekt na revitalizáciu parku v hodnote 950 tis. euro. Rokuje sa aj o kaštieli, kde majú vzniknúť kultúrno spoločenské priestory, o ktoré má záujem aj obec.

- Kedy sa budú opravovať retardéry na Okružnej ulici? Jedná sa o nízkorozpočtové opravy, obec nevie nájsť dodávateľa.

- Kedy sa bude opravovať Adyho ulica? Obec ju bude musieť opraviť z vlastných zdrojov, lebo na opravu miestnych komunikácií nie je možné zohnať dotáciu.

- p. Kardošová : prečo sa predala kanalizácia M+M? Starostka: obce nemali financie na vybudovanie výtlačného potrubia, nemala ich ani Vodohospodárska výstavba. Čistička už nestíhala. Toto bolo jediné možné riešenie a zabezpečilo sa odkanalizovanie obce na viac rokov dopredu.

- Komu patrí cesta do Zálesia? Bratislavskému samosprávnemu kraju.

- Čo sa stavia medzi Stavebninami a Billou? Benzínová pumpa.


Uznesenia boli 7 prítomnými poslancami jednomyseľne schválené.

Overovatelia zápisnice :
Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Štefan Lengyel

Zapisovateľka:
Margita Rigáňová

V Malinove, 27.2.2018