Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 239 - 250 z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.2.2018

UZN.239/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Program zasadnutia OZ v Malinove.
(za: 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.240/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove určilo :
Overovateľov zápisnice : Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Štefan Lengyel
Zapisovateľku : Margita Rigáňová

UZN.241/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Kontrolu plnenia uznesení  zo dňa 12.12.2017.

UZN.242/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Plnenie programového rozpočtu obce k 31.12.2017 – hodnotiacu správu
(za : 7   poslancov, proti :  0 poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.243/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018.

UZN.244/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove  berie na vedomie :
Zmluvu o dielo na výstavbu zdravotného strediska.

UZN.245/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Návrh VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ – 9.4.2018 od 16.00 hod. v budove ZŠ, Školská 11, 900 45 Malinovo.
VZN č. 1/2018  o určení miesta a času zápisu dieťaťa bol schválený 7 prítomnými poslancami, čo je viac ako 3/5 väčšina všetkých poslancov.
(za : 7  poslancov, proti : 0   poslancov, zdržalo sa : 0  poslancov)

UZN.246/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove odkladá :
Schválenie kúpno-predajných  zmlúv na stavebné pozemky, nakoľko budú na predaj doplnené ešte dva pozemky a schvaľuje predaj prebytočného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže  a to stavebné pozemky parc. č. 79/415 a 79/313.
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.247/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Pridelenie nájomných bytov tajným  hlasovaním nasledovne:
  • Marčeková (5 hlasov)
  • Formaneková (6 hlasov)
  • Hegyiová (6 hlasov)
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.248/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove deleguje :
  • poslancov do rady školy: Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Ing. Edit Valacsai, Štefan Lengyel, Imrich Lieszkovszky
  • poslancov do rady škôlky : Ing. Gabriel Kenderesy, Mgr. Alžbeta Šimonovičová, Ing. Edit Valacsai, Imrich Lieszkovszky
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.249/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
vymenovanie veliteľa DHZ – p. Štefan Peller
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.250/22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Dotácie pre
  • detský folklórny súbor Margaréta – 500,00 €
  • miestnu organizáciu CSEMADOK – 1 000,00 €
  • Nezábudka – 171,00€
(za : 7  poslancov, proti :  0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

Overovatelia:  
Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Štefan Lengyel

Eva Godová
starostka obce

v Malinove, 27.2.2018