Zasadnutia OZ


Program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.7.2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, rokovania sa zúčastnil aj starosta obce Most pri Bratislave – Ing. František Mastný.
Prítomných je 5 poslancov, 3 poslanci sa ospravedlnili, jeden poslanec rokovanie opustil, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Gabriel Kenderessy, Mgr. Alžbeta Šimonovičová.
Za zapisovateľku bola určená: Margita Rigáňová.

 • Po prečítaní programu pani starostkou, požiadal pán poslanec Štefan Lengyel, aby bol z programu rokovanie stiahnutý bod „Prevod obchodného podielu obce v spoločnosti  Kanalizácie M+M“ z toho dôvodu, že na rokovaní nie sú prítomní traja poslanci, ktorí k prevodu mali pripomienky,  je preto žiaduce, aby sa tento bod riešil aj za ich účasti.  Za takúto zmenu programu zahlasovali štyria  poslanci, jeden bol proti a jeden poslanec  rokovanie opustil. Na rokovaní zostali piati poslanci. Účasť piatich poslancov zaručuje uznášaniaschopnosť, nie však tých, kde sa vyžaduje 3/5 väčšina všetkých poslancov. V súlade s uvedeným bol stiahnutý z rokovania aj bod  „VZN č. 3/2017“ o vylepovaní volebných plagátov. Pre ospravedlnenú neprítomnosť hlavnej kontrolórky obce Ing. Majkovej, boli z programu rokovania stiahnuté aj body „Stanovisko hlavnej kontrolórky k individuálnej účtovnej závierke obce Malinovo“ a „Plán kontroly na II. polrok 2017 – hlavnej kontrolórky obce“.

Program:
 • Schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 • Kontrola plnenia uznesení zo dňa 30.3.2017.
 • Nezábudka – nezisková organizácia – žiadosť o dotáciu.
 • Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 – rozšírenie kamerového systému v obci  – pokračovanie.
 • Dotácia na ”Projekt čierne skládky“
 • Dotácia  na ”Deň obce“  dňa 09.09.2017.
 • Správa nezávislého audítora  za rok 2016
 • Určenie platu hlavnej kontrolórky – v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000,00 €, uzavretá medzi obcou a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR.
 • Žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci, pokračovanie projektu na prevenciu kriminality.
 • Žiadosť o dotáciu na nadstavbu hasičskej zbrojnice – 5% spoluúčasť obce
 • Žiadosť o dotáciu na športové vybavenie  TJ – 5%  spoluúčasť obce
 • Pasport miestnych komunikácii v obci
 • Dohoda o dočasnom odovzdaní cestnej komunikácie do správy obce medzi obcou Malinovo a spoluvlastníkmi pozemkov na Fialkovej ulici a Dohoda o urovnaní medzi obcou Malinovo a spoluvlastníkmi – pozemkov na Fialkovej ulici.
 • Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku G. Lieskovský
 • Diskusia
 • Záver

K bodu č. 1.:
Upravený program rokovania bol schválený, za overovateľov OZ určilo Ing. Gabriela Kenderessyho a Mgr. Alžbetu Šimonovičovú, za zapisovateľku Margitu Rigáňovú.

K bodu č. 2.:
Kontrola plnenia uznesení z 30.3.2017.
Uznesenia z 30.3.2017 boli splnené, OZ to vzalo na vedomie.

K bodu č. 3.:
Nezábudka – nezisková organizácia – žiadosť o dotáciu.
Nezábudka je občianske združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi. Požiadali našu obec o dotáciu vo výške 171,00 €. Sú jediným takýmto zariadením v okrese Senec. OZ  príspevok schválilo.

K bodu č. 4.:
Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 – rozšírenie kamerového systému v obci  – pokračovanie.
OZ žiadosť o dotáciu na MV SR schválilo.

K bodu č. 5.:
Dotácia na ”Projekt čierne skládky“.
OZ schválilo podanie žiadosti o dotáciu na „projekt čierne skládky“ na Ministerstvo životného prostredia SR (spolu 40 335,80 €, z toho dotácia je 38 319,00 € a 5% spoluúčasť obce).

K bodu č. 6.:
OZ vzalo na vedomie, že obec obdržala od BSK dotáciu vo výške 2 000,00 € na „Deň obce“, ktorý sa uskutoční 9. septembra 2017.

K bodu č. 7.:
OZ vzalo na vedomie „Správa nezávislého audítora  za rok 2016“, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce.

K bodu č. 8.:
Určenie platu hlavnej kontrolórky – v súlade s § 18c zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov OZ schválilo plat hlavného kontrolóra obce Malinovo v roku 2017 vo výške 843,- euro so spätnou platnosťou od 01.01.2017.

K bodu č. 9.:
OZ vzalo na vedomie Zmluvu o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000,00 €, uzavretá medzi obcou a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálo – technického vybavenia DHZ Malinovo.

K bodu č. 10.:
OZ schválilo podanie žiadosti  o dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci, pokračovanie projektu na prevenciu kriminality.

K bodu č. 11.:
OZ schválilo podanie žiadosti o dotáciu na nadstavbu hasičskej zbrojnice do 31.8.2017 so zabezpečením spolufinancovnia vo výške najmenej 5% z celkovej výšky nákladov z vlastných zdrojov.

K bodu č. 12.:
OZ schválilo žiadosť o dotáciu na športové vybavenie TJ Malinovo vo výške 7 143,00 € s 5% - nou spoluúčasťou obce.

K bodu č. 13.:
OZ vzalo na vedomie, že bol spracovaný „Pasport miestnych komunikácii v obci“, nakoľko obec je povinná ho mať.

K bodu č. 14.:
OZ vzalo na vedomie dohodu o dočasnom odovzdaní cestnej komunikácie do správy obce medzi obcou Malinovo a spoluvlastníkmi pozemkov na Fialkovej ulici a Dohodu o urovnaní medzi obcou Malinovo a spoluvlastníkmi – pozemkov na Fialkovej ulici.
Jedná sa o dohodu za účelom jej užívania tretími osobami – prechod peších obyvateľov obce Malinovo, kde náklady s užívaním miestnej komunikácie vrátane letnej a zimnej údržby znáša obec Malinovo.

K bodu č. 15.:
OZ stiahlo rokovanie o žiadosti o odkúpenie obecného pozemku -  G. Lieskovskému na ďalšie zasadnutie OZ.

K bodu č. 16.:
V diskusii vystúpil starosta obce Most pri Bratislave – Ing. František Mastný. Odpovedal poslancom na otázky týkajúce sa prevodu obchodného podielu obce  spoločnosti  Kanalizácie M+M a k budovaniu výtlačného potrubia do Vrakune.

Overovatelia zápisnice :
Ing. Gabriel Kenderessy
Mgr. Alžbeta Šimonovičová

Zapisovateľka:
Margita Rigáňová

V Malinove, 27.07.2017