Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 191 - 205 z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.7.2017

UZN.191/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Upravený program zasadnutia OZ v Malinove.
(za :  4   poslancov, proti : 1  poslanec, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.192/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove určilo :
Overovateľov zápisnice : Ing. Gabriel Kenderessy, Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Zapisovateľku : Margita Rigáňová

UZN.193/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
kontrolu plnenia uznesení  z 30.3.2017.

UZN.194/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Dotáciu vo výške 171,00€ pre občianske združenie Nezábudka.
(za :   5  poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.195/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci jedná sa o pokračovanie projektu na prevenciu kriminality v obci.
(za :  5   poslancov, proti :0   poslancov, zdržalo sa : 0   poslancov)

UZN.196/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Podanie žiadosti o dotáciu na „Projekt   čierne  skládky“  spolu 40 335,80 € ( dotácia 38 319,00 a 5% spoluúčasť).
(za :  5   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.197/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie  :
Dotáciu vo výške 2 000,00€ na „Deň obce“ od BSK.

UZN.198/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie   :
Správu nezávislého auditora k účtovnej závierke obce za rok 2016.

UZN.199/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje   :
Plat hlavnej kontrolórky obce Malinovo – v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov , vo výške 843,- euro so spätnou platnosťou od 01.01.2017.
(za :  5   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.200/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie   :
Zmluvu o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000,00 €, uzavretú medzi obcou a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálo – technického vybavenia DHZ Malinovo.

UZN.201/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje    :
Podanie žiadosti o dotáciu na nadstavbu hasičskej zbrojnice do 31.8.2017 so zabezpečením spolufinancovnia vo výške najmenej 5% z celkovej výšky nákladov z vlastných zdrojov.
(za :  4   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  1  poslanec)

UZN.202/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Podanie žiadosti o dotáciu na športové vybavenie TJ Malinovo vo výške 7 143, 00 € s 5%- nou spoluúčasťou obce.
(za :  5   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.203/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie :
Pasport miestnych komunikácií v obci, nakoľko obec je povinná mať spracovaný pasport miestnych komunikácií.

UZN.204/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje :
Dohodu o dočasnom odovzdaní cestnej komunikácie do správy obce medzi obcou Malinovo a spoluvlastníkmi pozemkov na Fialkovej ulici a Dohoda o urovnaní medzi obcou Malinovo a spoluvlastníkmi – pozemkov na Fialkovej ulici. Jedná sa o dohodu za účelom jej užívania tretími osobami – prechod peších obyvateľov obce Malinovo, kde náklady s užívaním miestnej komunikácie vrátane letnej a zimnej údržby znáša obec Malinovo.
(za :  5   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

UZN.205/18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malinove
stiahlo rokovanie o žiadosti o odkúpenie obecného pozemku -  G. Lieskovskému na ďalšie zasadnutie OZ.
(za :  5   poslancov, proti : 0  poslancov, zdržalo sa :  0  poslancov)

Overovatelia:
Ing. Gabriel Kenderessy
Mgr. Alžbeta Šimonovičová

Eva Godová
starostka obce