Zasadnutia OZ


Program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.9.2019

Prítomní: Ing. Jozef Dúcz, Michal Hudec, Ing. Attila Juhász, PhD., Gabriel Kenderessy, JUDr. Eva Krištofiaková, Ing. Juraj Palaj, Ing. Marek Špirko, Mgr. Marek Vyoral (prítomných 8 poslancov, 0 ospravedlnených).
Neprítomní (ospravedlnení): Eugen Janík, starosta obce, Ing. Edit Valacsai
Zasadnutia sa zúčastnili: Artúr Soldan JUDr. - právnik obce, Ing. Anna Majková - hlavná kontrolórka obce

Program zasadnutia:
1. Úvodné náležitosti:
- otvorenie zasadnutia
- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- schválenie programu
2. Schválenie projektu o vybudovanie malej ľadovej plochy
3. Informácie o pripravovaných projektoch cyklotrasy
4. Diskusia
5. Záver

Priebeh zasadnutia

1. Úvodné náležitosti:
Zasadnutie otvoril Juraj Palaj, poverený starostom obce viesť v čase jeho neprítomnosti toto zasadnutie. Keďže Malinovo aktuálne nemá zapisovateľa, bol vyhotovený zvukový záznam, na základe ktorého bol Juraj Palaj poverený pripraviť zápisnicu. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Marek Špirko a Ing. Marek Vyoral.

Poslanec Marek Vyoral navrhol doplniť do rokovania body:
Multifunkčného ihrisko v priestoroch TJ Malinovo
OZ doplnenie schvaľuje
Za: 7 poslancov
Proti: 1
Zdržal sa: 0

Nadstavba budovy TJ Malinovo
OZ doplnenie schvaľuje:
Za: 5 poslancov
Proti: 1
Zdržal sa: 2

Návrh upraveného programu zasadnutia:
1. Úvodné náležitosti:
- otvorenie zasadnutia
- určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- schválenie programu
2. Schválenie projektu o vybudovanie malej ľadovej plochy
3. Informácie o pripravovaných projektoch cyklotrasy
4. Multifunkčné ihrisko v priestoroch TJ Malinovo
5. Nadstavba budovy TJ Malinovo
6. Diskusia
7. Záver

OZ upravený program schvaľuje:
Za: 5 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Zasadnutie ďalej pokračovalo podľa upraveného programu zasadnutia.

Uznesenie 65/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom upraveného programu zasadnutia


2. Schválenie projektu o vybudovanie malej ľadovej plochy
Juraj Palaj a Michal Hudec informovali prítomných o výzve SZĽH – projekt malej ľadovej plochy a multifunkčného ihriska. Celú investíciu ihriska dodá SZĽH na kľúč. V réžii obce je urobiť prípojky vody a elektriny. Cena týchto prípojok je odhadnutá na 27.500 €, čo je do 10% obstarávacej hodnoty projektu. Okrem súhlasu obce, čakáme na súhlas BSK a hlavne na pridelenia samotného projektu od SZĽH. Prvotný návrh umiestnenia bol na futbalovom ihrisku, pro prehodnotení situácie bol navrhnutý malinovský park. Prebehla komunikácia s BSK, SZĽH, máme podporné stanovisko obce Most pri Bratislave. 10 rokov by ihrisko vlastnil SZĽH, po 10 rokoch by sa vlastníkom stala obec. Navrhované ihrisko je na mieste, kde ho navrhoval aj projekt revitalizácie parku. Úspešnosť projektu zatiaľ nie je istá, čakáme na príslušné kladné vyjadrenia. Po schválení projektu, maximálne do konca októbra, môže obec urobiť k tomuto rozpočtové opatrenie.

Uznesenie 66/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím pozemku č. 2/1 a 2/4 v katastri obce Malinovo k prenájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na tomto pozemku.
OZ uznesenie schvaľuje
Za: 6 poslancov
Proti: 1
Zdržal sa: 1

Uznesenie 67/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podmienkami spolupráce medzi SZĽH Infra s.r.o. a obcou uvedených vo Výzve za účelom postavenia malej ľadovej plochy v obci.
OZ uznesenie schvaľuje
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 2

2. Informácie o pripravovaných projektoch cyklotrasy
Juraj Palaj informoval prítomných o  aktuálnej výzve Ministerstva dopravy na projektovú dokumentáciu. Aktuálne sa kompletizujú doklady, ktoré sú stanovené vo výzve. Čaká sa na návrh trasovania cyklochodníkov s cieľom ich napojenia na Zálesie, Most pri Bratislave, Tomášov a riešenie tranzitu cez Malinovo. Trasovanie musí ísť cez pozemky, kde je možné dostať územné a stavebné povolenie. Územné konanie sa do termínu odovzdania, čo je 31.10.2019 pravdepodobne nestihne pripraviť. Maximálna hodnota investície je 150.000, spoluúčasť obce je 5%.

3. Multifunkčné ihrisko v priestoroch TJ Malinovo
Projekt multifunkčného ihriska odprezentoval Jozef Šteffek. Cieľom projektu je vystavať nové športovisko s rozmerom 25x15m, pre viac druhov športov – basketbal, volejbal, nohejbal a i. Umiestnenie ihriska by bolo v areáli TJ Malinovo, na voľnej ploche za bránkou. Odhadované dĺžka prác by bola 1,5 mesiacov. Investične by to TJ je riešila pomocou sponzoringu a vlastných zdrojov. Finančná podpora obce nie je potrebná, ale vítaná je súčinnosť obce pri realizácii. Je pripravená marketingová kampaň na oslovenie obyvateľov. Správca nového ihriska bude TJ Malinovo, zbierka bude smerovaná do TJ Malinovo.

Uznesenie 68/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom vybudovania multifunkčného ihriska v priestoroch TJ Malinovo v podobe predloženej p. Jozefom Šteffekom a poveruje p. starostu aby pozval p. Šteffeka a zástupcov TJ Malinovo na najbližšie pracovné zasadanie OZ, aby prediskutovali detaily prípadnej realizácie
OZ uznesenie schvaľuje
Za: 8 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Nadstavba budovy TJ Malinovo
Projekt nadstavby budovy TJ Malinovo odprezentoval Jozef Šteffek. Slovenský futbalový zväz vydal výzvu na dobudovanie futbalovej infraštruktúry. Dnes má TJ viac ako 150 aktívnych futbalistov a pociťuje nedostatok šatní, sociálnych priestorov. Dotácia od SFZ môže byť až 50.000 €. Nadstavba bude realizované bez finančnej podpory obce, je na zváženie, že obec by investovala len do projektu (cca 4.500€), ktorý by obci zostal, aj v prípade nezrealizovania tohto projektu. Budova je majetkom obce, nadstavba rovnako ostane v majetku obce, je to možnosť zveľadenia majetku obce. SFZ by sa mal k vyjadriť k projektu približne v polovici októbra.

Uznesenie 69/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom nadstavby budovy TJ Malinovo v podobe predloženej p. Jozefom Šteffekom a poveruje p. starostu aby pozval p. Šteffeka a zástupcov TJ Malinovo na najbližšie pracovné zasadanie OZ, aby prediskutovali detaily prípadnej realizácie.
OZ uznesenie schvaľuje
Za: 6 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 2

5. Diskusia
Kvôli neprítomnosti starostu sa diskusia nekonala, po skončení obecného zastupiteľstva prebehla neoficiálna voľná diskusia s poslancami.

6. Záver

Overovatelia:
Ing. Marek Špirko     
Ing. Marek Vyoral
V Malinove, dňa 30.09.2019

Eugen Janik
starosta obce