Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 65 - 69 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.9.2019

Uznesenie 65/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom upraveného programu zasadnutia.

Uznesenie 66/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím pozemku č. 2/1 a 2/4 v katastri obce Malinovo k prenájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na tomto pozemku.

Uznesenie 67/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podmienkami spolupráce medzi SZĽH Infra s.r.o. a obcou uvedených vo Výzve za účelom postavenia malej ľadovej plochy v obci.

Uznesenie 68/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom vybudovania multifunkčného ihriska v priestoroch TJ Malinovo v podobe predloženej p. Jozefom Šteffekom a poveruje p. starostu aby pozval p. Šteffeka a zástupcov TJ Malinovo na najbližšie pracovné zasadanie OZ, aby prediskutovali detaily prípadnej realizácie.

Uznesenie 69/8/2019:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom nadstavby budovy TJ Malinovo v podobe predloženej p. Jozefom Šteffekom a poveruje p. starostu aby pozval p. Šteffeka a zástupcov TJ Malinovo na najbližšie pracovné zasadanie OZ, aby prediskutovali detaily prípadnej realizácie.

Overovatelia:
  
Ing. Marek Špirko
Ing. Marek Vyoral


Eugen Janik
starosta obce