Zasadnutia OZ


Program 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5.11.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca BSK – p. Masarovič, ekonómka obce – p. Viktória Kozáriková a hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Majková.
Prítomných je 7 poslancov, OZ je uznášaniaschopné. Od uznesenia č. 296/26/2018 už hlasovala aj poslankyňa Ing. Edit Valacsai, ktorá prišla na zasadnutie neskôr, kvôli dopravnej zápche.
Za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. Gabriel Kenderessy, Mgr. Alžbeta Šimonovičová                                                                   
Za zapisovateľku bola určená: Margita Rigáňová.

Program :
 • Schválenie programu.
 • Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
 • Kontrola plnenia uznesení.
 • Úprava rozpočtu obce na rok 2018.
 • Zmluva o dielo medzi Obcou Malinovo a Unistavom Teplička, s.r.o. na rekonštrukciu Domu smútku.
 • Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
 • Vianočný príspevok pre dôchodcov na rok 2018.
 • Spojená škola SOŠ záhradnícka a ZŠ Malinovo.
 • Informácie starostky
  • žiadosť o soc.výpomoc – Szabová Angela
  • odmeny poslancom za rok 2018
  • zmluva s Data Online,s.r.o. ohľadne IV.etapy rozšírenia kamer.systému.
 • Diskusia.
 • Uznesenia.
 • Záver.

K bodu č. 1.:
Schválenie programu – OZ program jednomyseľne schválilo.

K bodu č. 2.:
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Gabriel Kenderessy a Mgr. Alžbeta Šimonovičová, za zapisovateľku  Margita Rigáňová.

K bodu č. 3.:
Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 16.10.2018 OZ vzalo na vedomie, uznesenia sú splnené.

K bodu č. 4.:
Úprava rozpočtu obce na rok 2018. Podrobnú analýzu predložila ekonómka obce p. Viktória Kozáriková za príjmovú aj výdavkovú časť. Úpravy v jednotlivých položkách sa riešia rozpočtovým opatrením  č. 2, ktoré je súčasťou zápisnice. OZ úpravu rozpočtu schválilo.

K bodu č. 5. :
Zmluva o dielo medzi Obcou Malinovo a Unistavom Teplička, s.r.o. na rekonštrukciu Domu smútku. OZ zmluvu schválilo.

K bodu č. 6. :
Dodatok č.1/2018 k  VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj. Poplatok sa zvyšuje z 20 eur na 35 eur/m². Z týchto finančných prostriedkov sa môžu v obci realizovať napr. opravy chodníkov, ciest a pod. OZ schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 nasledovne: 4 poslanci boli za, 2 poslanci proti a 1 sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 7. :
Vianočný príspevok pre dôchodcov na rok 2018. OZ schválilo vianočný finančný príspevok pre dôchodcov na rok 2018. Obdržia ho tí dôchodcovia, ktorí majú 65 rokov a viac, nasledovne: jednotlivci – 20 eur (je ich v obci 173), manželia 30 eur (je ich v obci 97).

K bodu č. 8. :
Spojená škola - SOŠ záhradnícka a ZŠ Malinovo.
Obec sa už viac rokov snaží zabezpečiť v obci plnoorganizovanú ZŠ. Uskutočnilo sa množtvo rokovaní s Ministerstvom školstva SR, s Ministerstvom financií SR, s Bratislavským samosprávnym krajom, hľadali sa možnosti získania dotácií – na základe čoho bola zrealizovaná výstavba budovy ZŠ na Višňovej ulici (dotácia: 150 tis. eur, obec dofinancovala 328 tis. eur) vzniklo 6 tried, čo však nepostačuje. Hľadali sa preto ďalšie možnosti. V spolupráci s BSK, ktorý je vlastníkom budovy SOŠ záhradnícka, ktorá nie je plne využitá, sa tam prenajali priestory pre ZŠ a následne sa začalo pracovať na vytvorení spojenej školy. Po postupnej rekonštrukcii tejto budovy, ktorú by financoval BSK, by mohla byť v obci spojená škola. Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj zástupca BSK – p. Masarovič, ktorý podal základnú informáciu. Jedná sa o pilotný projekt a BSK má tiež eminentný záujem, aby sa zrealizoval. Bolo by to v prospech oboch strán – obce i BSK. Obe školy by zanikli a zároveň by vznikla nová spojená škola. BSK bude jej zriaďovateľom, bude ju financovať, zveľaďovať. Okolo tohto bodu programu sa rozvinula široká diskusia. Pán Ján Lacko: teší ho, že sa otvára táto téma, ale pýta sa, či sa zvažovali aj iné možnosti. Pani starostka: priestor okolo súčasnej ZŠ je malý, nadstavbou budovy by vznikli len tri triedy, čo je málo. Pán Masarovič: rekonštrukciou horných priestorov budovy SOŠ záhradníckej budú pribúdať triedy, takže terajší štvrtáci už budú mať piatu triedu v Malinove a tak ďalej až po deviatu triedu vrátane. Pán Ján Lacko: BSK musí zveľaďovať svoj majetok, nestane sa, že budú v tejto škole umiestňovať nielen deti z Malinova, ale aj z iných obcí BSK?  Pán Masarovič: počítajú v prvom rade s deťmi z Malinova, zástupca riaditeľa bude riaditeľka ZŠ a príjimanie detí bude určovať obec. Pani Marianna Hašková: ráta BSK s financiami na prerábku v roku 2019? Pán Masarovič: áno, majú finančné prostriedky, aj pre nich je priorita zachovať SOŠ záhradnícku. Pani Mária Bartíková: prečo má obec platiť za prenájom priestorov? To isté sa pýtal aj pán Lacko. Tiež sa pýtal, prečo sa hľadá riešenie 5 dní pred voľbami. Pani starostka i pán Masarovič záležitosť ohľadne nájomného zistia a budú občanov informovať. Pani starostka: nie je pravdou, že sa problém riešenia ZŠ vytiahol len teraz. Je to dlhodobý proces náročný na čas i financie. Pán Štefan Lengyel: problematika plnoorganizovanej ZŠ sa veľmi intenzívne rieši už minimálne posledné 4 roky. Pán Miroslav Červienka : aj on si pamätá, že aj v roku 2016, keď sa riešila výstavba rodinných domov na Višňovej ulici, sa riešila aj problematika základnej školy. V rámci diskusie vystúpila aj bývalá riaditeľka Spojenej školy - gymnázia a ZŠ na Novohradskej v Bratislave pani Munková a vysvetlila: ZŠ v Malinove a SOŠ záhradnícka v Malinove zaniknú a vznikne nový právny subjekt – Spojená škola s dvoma zložkami, takže žiadne nájomné obec nebude platiť.
Po bohatej diskusii OZ schválilo „Zámer na zriadenie Spojenej školy v Malinove od školského roku 2019/2020“ a poveriloému starostku obce realizovať kroky potrebné k zaradeniu spojenej školy do siete a jej následnému zriadeniu.

K bodu č. 9. :
 • Obecné zastupiteľstvo v Malinove schválilo pridelenie sociálnej výpomoci pre  Szabovú Angelu, Malinovo vo výške  500 €.
 • Obecné zastupiteľstvo v Malinove schválilo odmeny poslancom, kontrolórke a zapisovateľke za rok 2018 nasledovne : zástupcovi starosky 700 euro, poslancom po 600 euro, kontrolórke 600 euro a zapisovateľke 600 euro.
 • Obecné zastupiteľstvo v Malinove schválilo zmluvu s Data Online ohľadne IV. etapy rozšírenia kamerového systému, na čo sme dostali dotáciu 10 tis. eur a kamery budú nainštalované na ul. Ivánska- Záleská, Cintorínska, vchod do cintorína – kostol a zadný vchod do cintorína a vchod smerom do nájomných domov – 3 kamery.

K bodu č. 10.:
V diskusii vystúpil p. Miroslav Červienka a pýtal sa, ako je na tom obec pri separovaní odpadu. Pani starostka: v Malinove je odpad  separovaný na 42%, čo je z celoslovenského hľadiska dobré. V budúcom roku uvažujú zberové spoločnosti so zvýšením poplatkov za odvoz odpadu cca o 10-12%.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Gabriel Kenderessy
Mgr. Alžbeta Šimonovičová

Zapisovateľka:
Margita Rigáňová

V Malinove, 5.11.2018