Zasadnutia OZ


Uznesenia č. 289 - 299 z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5.11.2018

UZN. 289/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje:
Program zasadnutia OZ v Malinove.
(za: 7 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržalo sa: 0 poslancov)

UZN. 290/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove určilo:
Overovateľov zápisnice: Ing. Gabriel Kenderessy, Mgr. Alžbeta Šimonovičová
Zapisovateľku: Margita Rigáňová

UZN. 291/26/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Uznesenia OZ č. 25 zo dňa 16.10.2018

UZN. 292/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje:
  • Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018 v súlade so Zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách.
  • Vyradenie nepoužiteľného dlhodobého hmotného majetku z účtovníctva.
  • Vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku z účtovníctva z podsúvahových účtov.
Obecné zastupiteľstvo v Malinove berie na vedomie:
    Schválenie výročnej správy za rok 2017 bez výhrad
(za: 7 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržalo sa: 0 poslancov)

UZN. 293/26/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmluvu o dielo medzi Obcou Malinovo a Unistav Teplička na rekonštrukciu Domu smútku.
(za: 7 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržalo sa: 0 poslancov)

UZN. 294/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje:
Dodatok č.1/2018 k  VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj. Poslanci schvaľujú zvýšenie poplatku za rozvoj z 20 eur na 35 eur/m².
(za: 4 poslanci, proti: 2 poslanci, zdržal sa: 1 poslanec)

UZN. 295/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje:
Vianočný finančný príspevok pre dôchodcov na rok 2018. Obdržia ho tí dôchodcovia, ktorí majú 65 rokov a viac, nasledovne: jednotlivci – 20 eur, ( je ich v obci 173), manželia 30 eur, (je ich v obci 97).
(za: 7 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržalo sa: 0 poslancov)

UZN. 296/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje:
Zámer na zriadenie Spojenej školy v Malinove od školského roku 2019/2020 a poveruje starostku obce realizovať kroky potrebné k zaradeniu spojenej školy do siete a jej následnému zriadeniu.
(za: 8 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržalo sa: 0 poslancov)
(od tohto uznesenia už hlasovala aj poslankyňa Ing. Edit Valacsai, ktorá prišla na zasadnutie neskôr ).

UZN. 297/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje:
Pridelenie sociálnej výpomoci pre Szabovú Angelu, Malinovo vo výške 500 eur.
(za: 8 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržalo sa: 0 poslancov)

UZN. 298/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje:
Odmeny poslancom, kontrolórke a zapisovateľke za rok 2018 nasledovne: zástupcovi starostky 700 eur, poslancom po 600 eur, kontrolórke 600 eur a zapisovateľke 600 eur.
(za: 8 poslancov, proti: 0 poslanci, zdržalo sa: 0 poslancov)

UZN. 299/26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malinove schvaľuje:
Zmluvu s Data Online, s.r.o. ohľadne IV. etapy rozšírenia kamer. systému, na čo sme dostali dotáciu 10 tis. eur a budú nainštalované na ul. Ivánska-Záleská, Cintorínska, vchod do cintorína - kostol a zadný vchod do cintorína a vchod smerom do nájomných domov – 3 kamery.
(za: 8 poslancov, proti: 0 poslanci, zdržalo sa: 0 poslancov)

Overovatelia:
Ing. Gabriel Kenderessy
Mgr. Alžbeta Šimonovičová

Eva Godová
starostka obce