Zasadnutia OZ


Uznesenie č. 63 zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.9.2019

UZN. 63/7/2019
OZ Malinovo na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) (osobitný zreteľ)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje:

PREDMET NÁJMU:
- nebytové priestory obce Malinovo, ktoré sa nachádzajú v budovách – stavbách druh stavby: 11 (popis stavby: ZŠ Maďarská), postavenej na parcele registra „C“ číslo: 1452/1, súpisné číslo: 132 a tiež stavby, druh stavby: 11, (popis stavby: základná škola), postavenej na parcele registra „C“ číslo: 940/12 a nádvorie okolo obidvoch stavieb parcely číslo 1452/27 o výmere 1710 m2 a parcely číslo 940/3 o výmere 2522 m2.  

PRENAJÍMATEĽ: Obec Malinovo, so sídlom: L. Svobodu č. 17 900 45 Malinovo, zastúpená: Eugenom Janikom, starostom obce, IČO 00304921, DIČ 2020662171, Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu (IBAN):  SK51 0200 0000 0000 0542 5112

NÁJOMCA: Spojená škola Malinovo, sídlo: Bratislavská č. 44, 900 45, Malinovo, IČO: 525 852 12, v zastúpení riaditeľkou školy: Mgr. Monika Ignácová za účelom prevádzkovania Spojenej školy so sídlom: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň.

DOBA NÁJMU: na dobu určitú na 5 rokov

ÚČEL NÁJMU: prevádzkovania Spojenej školy so sídlom: Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň.

ODÔVODNENIE OSOBITNÉHO ZRETEĽA: vytvorenie Spojenej školy sa uskutočňuje s cieľom zachovania stredného odborného vzdelávania v obci Malinovo, zlepšenia kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy v obci Malinovo, ktorá bude poskytovať vzdelávanie ako plnoorganizovaná základná škola a zlepšenia podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu obidvoch zainteresovaných škôl.

NÁJOMNÉ: v zmysle ust. § 671 Občianskeho zákonníka  v  sume 16,80 EUR/m2/ročne za nebytové priestory a v sume 5,00 EUR/m2/ročne za pozemky a nádvoria. Telocvičňa so zázemím 40,00 EUR/1 deň školského vyučovania.

Uznesenie OZ Malinovo bolo schválené 3/5 zo všetkých poslancov OZ.
(za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1, Ing. Juraj Palaj)

Vzhľadom na neprítomnosť zapisovateľky OZ Malinovo bol zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9.9.2019 vyhotovený zvukový záznam, ktorý slúži ako zápisnica z tohto zastupiteľstva.

Eugen Janik, v.r.
starosta obce