Zásady odmeňovania poslancovObecné zastupiteľstvo v Malinove v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Malinove

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov a členov komisií – neposlancov Obecného zastupiteľstva v Malinove.

Článok 2
Odmena za výkon funkcie poslanca

(1) Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 500 €/ ročne. V tejto odmene sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré sú s funkciou poslanca spojené, okrem výkonu funkcie sobášiaceho.
(2) Odmena podľa ods. 1 sa kráti  pri neúčasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s neospravedlnenou absenciou pomernou čiastkou.

Článok 3
Odmena za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva – neposlanca

Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je zároveň poslancom, mu patrí odmena vo výške 10 € /1 zasadnutie.

Článok 4
Odmena zástupcu starostu obce

(1) Poslancovi – zástupcovi starostu obce, ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania patri odmena 150 € / mesačne, vyplatená bezhotovostne vo výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.
(2) Za výkon funkcie zástupcu starostu môže byť poskytnutá mimoriadna odmena raz ročne vo výške 700 €.

Článok 5
Odmena sobášiaceho poslanca

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, patrí odmena vo výške 10 € za jeden sobášiaci deň. Táto odmena sa poskytuje nad rámec odmeny podľa článku 2.

Článok 6
Spoločné ustanovenia

(1) Odmeny sa vyplácajú prostredníctvom obecného úradu raz ročne na účet uvedený poslancom alebo členom komisie, a to do 30. dňa prvého mesiaca kalendárneho roka.
(2) Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny z príslušných zasadnutí.
(3) Celkový súčet odmien, vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom stanovenú maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

(1) Rušia sa Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Malinove zo dňa 26.02.2015.
(2) Tieto Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Malinove boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Malinove č. 28/4/2019 zo dňa 19.03.2019 a nadobúdajú účinnosť od 01.01.2019

Eugen Janik
starosta obce

Odmena pre zástupcu starostuObec Malinovo, v zmysle zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Malinovo. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 150 € mesačne.